Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 64, br. 1, str. 84-104
O uslovljenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja privrednih subjekata
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Pojam uslovljena sloboda ugovaranja pojavio se u našoj pravnoj teoriji pre donošenja Zakona o obligacionim odnosima, a pojam usmerena sloboda ugovaranja posle stupanja Zakona na pravnu snagu. Oba su korišćena da označe transformacije slobode ugovaranja u pravu koje je bilo zasnovano na ideologiji socijalizma, društvenoj svojini i dirigovanoj, potom, dogovornoj ekonomiji. Uslovljena sloboda ugovaranja proizašla je iz prava korišćenja koje su preduzeća imala na sredstvima u društvenoj svojini i konstrukcije o dve komponente društvene svojine, javnopravnoj i privatnopravnoj. Prva je ograničavala drugu posredstvom normi iz pojedinačnog administrativnog akta i administrativnog propisa. Kao izrazi državne volje oni potčinjavaju ugovor: pojedinačni administrativni akt je uslov za nastanak ugovora, a administrativni propis omogućava, uslovljava, njegovo važenje. Usmerena sloboda ugovaranja je sloboda ugovaranja usmeravana ekonomskim poretkom utvrđenim ustavnopravnim okvirom, sistemskim zakonima i delimično normama Osnovnih načela Zakona o obligacionim odnosima koje su važile za društveno pravna preduzeća. Za slobodu ugovaranja privrednih subjekata i danas se može reći da je usmerena pravnim principima i normama privrednopravnog (ekonomskopravnog) javnog poretka kojima se sprovodi državna intervencija u privredene aktivnosti.
Reference
Antonijević, Z. (1979) Obligacioni odnosi u privredi. u: Petrović Milan [ur.] Ugovorno i odštetno pravo prema Zakonu o obligacionim odnosima, Beograd
Balog, N. (1951) Preobražaj karaktera privrednih ugovora. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3
Barbić, J. (1990) Jugoslovensko preduzeće od udruženja rada prema udruženju kapitala. Pravni život, tom I
Begović, B., Labus, M., Jovanović, A. (2014) Ekonomija za pravnike. Beograd: Pravni fakultet
Bénabent, A. (1997) Droit civil. Paris: Les obligations
Blagojević, B.T. (1947) Gradjansko-pravni obligacioni ugovori. Beograd: Izdavačka sekcija akcionog odbora studenata beogradskog univerziteta
Blagojević, B.T. (1983) Načela Zakona o obligacionim odnosima i zadaci suda u parničnom postupku. Pravni život, br. 3, str. 292 i sl
Blagojević, B.T. (1939) Obligaciono pravo - posebni deo. Beograd
Brkić, M. (1980) Obligacioni odnosi i društveno planiranje. u: Blagojević Borilsav, Krulj Vrleta [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd
Carbonnier, J. (1998) Droit civil, Les obligations. Paris: Universitaires de France Presses
Đorđević, A. (1898) Sistem građanskog prava - Opšti deo, Prva Knjiga. Beograd
Faransworth, E.A., Mozolin, V. (1987) Contract law in the USSR and the United States, History and General concept. Boston, Volume I
Flour, J., Aubert, J.L. (1993) Les obligations, Tome 1. Paris: L' acte juridique
Gams, A. (1958) Staro i novo u našem građanskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 4
Gams, A. (1989) Svojina i odnosi javnog i privatnog. Pravni život, br. 8-10
Gams, A. (1964) Uvod u građansko pravo - opšti deo. Beograd: Naučna knjiga
Ghestin, J. (1993) Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin. Paris: La formation du contrat
Goldštajn, A. (1967) Privredno ugovorno pravo. Zagreb
Hémard, J. (1950) L'économie dirigée et les contrats commercaux. u: Le droit privé français au milieu du XXe siècle: Études offeretes à Georges Ripert, Paris, Tome II
Jakšić, S. (1957) Obligaciono pravo. Sarajevo: Veselin Masleša
Kelsen, H. (1940) La théorie juridique de la convention. Archives de Philosophie du droit et de Sociologie juridique, 1-4
Konstantinović, M. (1982) Društvena svojina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4
Konstantinović, M. (1957) Obligaciono pravo. Beograd, prema beleškama sa predavanja profesora M. Konstantinovića
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Konstantinović, M. (1952) Stara pravna pravila i 'jedinstvo prava'. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4, 431-437
Krulj, V. (1980) Sloboda uređivanja obligacionih odnosa. u: Blagojević Borislav, Krulj Vrleta [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd, Knjiga prva
Labus, M. (2007) Osnovi ekonomije. Beograd: Pravni fakultet
Legradić, R. (1955) O probražaju prava i pravne nauke kod nas. Godišnik na pravno-ekonomiskiot fakulet vo Skopje, Tom II
Lovrenović, S. (1982) Ekonomska politika. Zagreb
Malaurie, P., Aynès, L. (2009) Les Obligations. Paris
Marković, R.Č. (1992) Ustavno preuređenje Jugoslavije kao činilac stabilnosti pravnog i ekonomskog poretka. Pravni život, vol. 41, br. 5-6, str. 583-594
Misita, N. (1991) Načelo zaštite potrošača u Zakonu o obligacionim odnosima. Pravni život, vol. 40, br. 3-4, str. 407-424
Pavić, D. (1987) Obligacioni ugovori i samoupravni sporazumi. Pravni život, 4
Pavić, D. (2007) Javni poredak zaštite. Pravo i privreda, vol. 44, br. 5-8, str. 819-829
Perović, S. (2007) Autonomija volje i prinudni propisi. Budva
Perović, S. (1975) Zabranjeni ugovori. Beograd
Perović, S. (1980) Sloboda uređivanja obligacionih odnosa. u: Perović Slobodan, Stojanović Dragoljub [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd, Knjiga prva
Perović, S. (1986) Obligaciono pravo. Beograd
Pop-Georgiev, D. (1980) Obligacioni odnosi i raspolaganje društvenim sredstvima. u: Perović Slobodan, Stojanović Dragoljub [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Kragujevac, Knjiga prva
Raynaud, P., Marty, G. (1962) Droit civil - Les obligations. Paris, tome II
Ribič, V. (1988) Pregled ekonomske literature na osnovi teoretskih, koncepcijskih i konkretizacijskih problema privredne zbilje (Razdoblje centralističko-administrativnog rukovođenja privredom). Zagreb: Ekonomska literatura
Ripert, G., Boulanger, J. (1952) Traité élémentaire de droit civil de Plainiol. Paris: Obligations - Contrats - Sûretes réelles
Salma, J. (2009) Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravo
Terré, F., Simler, P., Lequette, Y. (2013) Droit civil. Paris: Les obligations
Tomić, Z. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd
Vasiljević, M. (2004) Poslovno pravo. Beograd: Savremena administracija
Vedriš, M. (1980) Obaveze prema građanima kao potrošačima i korisnicima usluga. u: Blagojević Borilsav, Krulj Vrleta [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim odnosima. Zagreb, član 157
Vuković, M. (1964) Obvezno pravo. Zagreb, Knjiga II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1601084D
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2016.