Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2017, vol. 65, br. 2, str. 26-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2017
doi: 10.5937/AnaliPFB1702026B
Creative Commons License 4.0
Poreklo zablude o svrsi valutne klauzule
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: begovic@ius.bg.ac.rs, nikolailic.ius@gmail.com

Sažetak

U radu se ukazuje na široko rasprostranjenu zabludu o svrsi valutne klauzule i analiziraju mogući razlozi njenog nastanka. Dileme koje su rasprostranjene u pravnoj teoriji, a vezuju se za zakonsko načelo monetarnog nominalizma i doktrinu valorizma, detaljno se razmatraju u prvom delu teksta, čime se delimično objašnjavaju nastanak i dugotrajnost zablude. U drugom delu rada razmatra se širi makroekonomski kontekst u kome je domaći zakonodavac dozvolio ugovaranje valutne klauzule i tako u potpunosti objašnjava nastanak pogrešnih uvida u činjenice i, samim tim, pogrešno tumačenje i razumevanja prava.

Ključne reči

novčane obligacije; valutna klauzula; doktrina monetarnog valorizma; dvostrani teretni ugovori; ugovor o kreditu

Reference

Antić, O. (2014) Obligaciono pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Antić, O. Obligaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014
Begović, B. (2016) Pravno-ekonomska analiza finansijskog posredovanja bankarskog sektora u Srbiji - slučaj ugovora o kreditu. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 317-337
Begović, B. (2016) Valutna klauzula - svrha, dileme i mogući ishodi. Pravo i privreda, vol. 54, br. 10-12, str. 24-53
Bernholz, P., Gersbach, H. (1992) Gresham's law: Theory. u: Newman P.; Milgate M.; Eatwell J. [ur.] The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, London: MacMillan, Vol. 2
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1987) Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga
Howells, P., Bain, K. (2007) Financial Markets and Institutions. New York, London: Prentice Hall
Krulj, V. (1978) Monetarni nominalizam i doktrina valorizma. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-5
Krulj, V., Blagojević, B., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, redaktori, V. Krulj), (Krulj, V. Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori B. Blagojević, V. Krulj), Savremena administracija, Beograd 1980)
Mitrović, D. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Kragujevac: Pravni fakultet, (redaktori S. Perović, D. Stojanović), knjiga prva, Mitrović, D. Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori S. Perović, D. Stojanović), knjiga prva, Pravni fakultet u Kragujevcu, Kragujevac 19
Perović, S. (1981) Obligaciono pravo. Službeni list SFRJ, Beograd, Perović, S. Obligaciono pravo, Službeni list SFRJ, Beograd 1981
Reinhart, C., Rogoff, K. (2009) This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press
Ristić, S. (1978) Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada. Službeni list SRJ, Beograd, (ur. S. Ristić), tom drugi, (Ristić, S. Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada (ur. S. Ristić), tom drugi, Službeni list SRJ, Beograd 1978)
Sachs, J., Larrian, F. (2001) Macroeconomics in the global economy. New York: Harvester & Wheatsheaf
Slijepčević, D. (2016) Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu. Privredni savetnik, 16. (Slijepčević, D. Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu, Privredni savetnik 16/2016)
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb: Riječka tiskara, (Vizner, B. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, Riječka tiskara, Zagreb 1978)