Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 68, br. 1, str. 100-125
O ograničenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja u ugovornom pravu osiguranja - fenomen "pokoravanja" ugovora o osiguranju
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresanataly@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: ugovor o osiguranju; ograničena sloboda ugovoranja; usmerena sloboda ugovaranja; zaštita slabije strane; nova paradigma slobode ugovaranja
Sažetak
Autorka analizira primenu principa slobode ugovaranja na primeru ugovora o osiguranju, posebno onih potrošačkih. Na osnovu pozitivnopravne i uporednopravne analize uočene su dve determinante zakonskog uređenja ugovorne materije osiguranja. Prva je ograničena sloboda ugovaranja, koju autorka smatra vrhovnim načelom ugovornog prava osiguranja. Autorka navodi brojne primere u prilog tvrdnje da u ugovornom pravu osiguranja postoje ograničenja u slobodi odlučivanja da li će se ugovor zaključiti, u slobodi izbora saugovarača i slobodi uređivanja ugovornog odnosa osiguranja. Druga determinanta ugovornog prava osiguranja jeste usmerena sloboda ugovaranja, koja se ostvaruje tehnikom poluimperativnih normi. Zahvaljujući polukogentnom metodu zakonodavac postiže višestruke pravnopolitičke ciljeve, od kojih su najbitniji obezbeđenje zaštite potrošača usluga osiguranja i omogućavanje ugovornim stranama da ugovor u određenoj meri prilagode svojim potrebama. Autorka zaključuje da i u modernim kodifikacijama dominira nova paradigma slobode ugovoranja i zalaže se da srpsko pravo usvoji isti zakonodavni metod prilikom usvajanja lex specialis propisa o ugovoru o osiguranju.
Reference
Barrientos, Z.M. (2016) La unilateral imperatividad de los requisitos esenciales del contrato de seguro en le Código de Comercio chileno. Revista Boliv. de Derecho, 22, 98-119
Belanić, L. (2016) Pojedini aspekti prestanka višegodišnjeg ugovora o osiguranju imovine. Palić, 121-137
Bigot, J. (2014) La mise en oeuvre du contrat. u: Jean Bigot [ur.] Traité de droit des assurance, Le contrat d'assurance, Paris: L.G.D.J, Tome 3, 2 édition
Bonnard, J. (2012) Droit des assurances. Paris: LexisNexis, 4 édition
Caillé, C. (2003) Assurances de dommages. Paris: Dalloz, Rép. Civ
Cardoso, A.C. (2014) La limitación de la autonomía privada de las compaňías aseguradoras como mecanismo de protección dela asegurado. Revista CES Derecho, 5, 1, 94-105
Chantepie, G. (2016) La liberté contractuelle: Back to basics: Réforme du droit des obligations. Paris: Dalloz
Čikara, E. (2010) Gegenwart und Zukunft der Verbraucherkreditverträge in der EU und in Kroatien, die Umsetzung der Richtlinie 87/102/EWG und der Richtlinie 2008/48/EG in das deutsche, österreichishe und kroatische Verbraucherkreditrecht. Wein: LIT Verlag
Ćurković, M. (2009) Ugovor o osiguranju osoba, život-nezgoda-zdravstveno. Zagreb: Inženjerski biro
Đurđević, M. (2018) Sloboda i nesloboda ugovaranja u Zakonu o obligacionim odnosima. u: Tendencije razvoja u obligacionom pravu na 40. godišnjicu Zakona o obligacionim odnosima, Ljubljana, u štampi
Đurđević, M., Pavić, D. (2016) O uslovljenoj i usmerenoj slobodi ugovaranja privrednih subjekata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 84-104
Fridman, G.H.L. (1967) Freedom of contract. Ottawa Law Review, 2, 1, 1-22
Goldie-Genicon, C. (2008) L'assurance de groupe á l'épreuve de la législation sur les clauses abusives. Paris: Recueil Dalloz
Groutel, H., Laduc, F., Pierre, P., Asselain, M. (2008) Traité du contrat d'assurance terrestre. Paris: LexisNexis
Hahn, V. (2009) Prämienzahlungspflicht des Versicherungsnehmer. u: Beckmann R.M., Matusche-Beckmann A. [ur.] Versicherungsrechts-Handbuch, München: Verlag C. H. Beck
Juan, B., Latorre, N., Olavarria, J. (2007) Derecho de los seguros privados. Madrid
Kessler, F. (1943) Contracts of adhesion: Some thoughts about freedom of contract. Columbia Law Review, 43(5), 629-642
Konstantinović, M. (1957) Obligaciono pravo prema beleškama sa predavanja profesora Mihaila Konstantinovića. Beograd
Merkin, R., Steele, J. (2013) Insurance and the law of obligations. Oxford: Oxford University Press
Ognjanović, S. (2003) Osiguranje od odgovornosti za štete pričinjene motornim vozilom. Novi Sad: Centar za privredni konsalting
Orlić, M. (1993) Zaključenje ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Pak, J. (2018) Osiguranje od građanske odgovornosti. u: Petrović-Tomić Nataša [ur.] Priručnik za obuku za polaganje ispita i sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju, Beograd: Privredna komora Srbije, 219-246
Pérès, C. (2009) La liberté contractuelle et et l'ordre public dans le projet de réforme du droit des contrats de la Chancelerie (à propos de l'article 16, alinéa 2, du projet). Paris: Dalloz
Perović, S. (1975) Zabranjeni ugovori. Beograd: Savremena administracija
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ, Knjiga prva, Sedmo izdanje
Petrić, S. (2013) Koncept nepoštenih ugovornih odredbi s posebnim osvrtom na potrošačke ugovore. u: Tomljenić Vesna, Petrić Silvija, Čikara Emilia [ur.] Nepoštene ugovorne odredbe, Europski standardi i hrvatska provedba, Rijeka: Pravni fakultet
Petrović, T.N. (2019) O pravnoj prirodi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. u: Orlić Miodrag [ur.] Aktuelna pitanja savreme nog zakonodavstva, Budva, 487-506
Petrović-Tomić, N. (2018) Razvoj ugovora o osiguranju u jugoslovenskom i srpskom pravu. u: Tendencije razvoja u obligacionom pravu na 40. godišnjicu Zakona o obligacionim odnosima, Ljubljana, u štampi
Petrović-Tomić, N. (2018) Opšti pogled na prednacrt građanskog zakonika Srbije - pitanje opravdanosti uređenja ma terije ugovornog prava osiguranja - neka opšta razmatranja. Pravni život, 5-6, 65-82
Petrović-Tomić, N. (2019) Pravo osiguranja - Sistem. Beograd: Službeni glasnik, Knjiga I
Petrović-Tomić, N. (2017) Zaštita potrošača usluga osigu ranja putem odgovarajućeg međunarodnog privatnog prava u Evropskoj uniji - o ograničenoj autonomiji volje kod ugovora o osiguranju masovnih rizika koji se nalaze u Evropskoj uniji. u: Radović Vuk [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 417-439
Petrović-Tomić, N. (2017) Ugovor o osiguranju sposobnosti vraćanja kredita. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 91-112
Petrović-Tomić, N. (2015) Zaštita potošača usluga osigu ranja - analiza i predlog unapređenja regulatornog okvira. Beograd: Pravni fakultet
Picard, M. (1939) L'autonomie de la volonté en matière des contrats d'assurance. u: Travaux du Comité français de droit international privé, 5 année, 1937-1938,https://www.persee.fr/doc/tcfdi_1158-3428_1939_num_5_1937_1197, 25. avgusta 2019
Schmitz, N. (2015) Les mécanismes visant à accélérer le règlement du sinistre en assurance. u: La socialisation de la répartition: fonds d'indemnisation et assurance, Bruxelles: GRERCA, 327-352
Soto, A.C. (2008) La libertad de contratácion: Ejercicio y Límites. Revista de Economía y Derecho, 5, 17, 103-145
Stanišić, S. (2012) Pravne posljedice docnje u plaćanju premije osiguranja. u: Petrović Z., Mrvić-Petrović N. [ur.] Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku, Beograd: Službeni glasnik
Šulejić, P. (2005) Pravo osiguranja. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tomić, Z.R. (2019) Javni poredak - pojam i struktura. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 67, br. 2, str. 34-48
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB2001100P
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka