Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 140, str. 217-234
Obim pojma kulture i kulturna politika
Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti
Ključne reči: civilizacija; kultura; identitet-razlika; kulturna politika; smisao ispitivanje pojma 'kultura'
Sažetak
Autor otvara jedan aspekt problema definisanja pojma kulture - njegov značaj za koncipiranje kulturne politike, i sledeće teme: 1. stanovište: tehnološka globalizacija - privredna i zakonodavna integracija - kulturna komunikacija; 2. neki momenti istorije užega i širega definisanja i zakonske instrumentalizacije pojma kulture; 3. slučaj Srbije; 4. prednosti i nedostaci teorijske i zakonodavne upotrebe užega i širega pojam kulture, i pragmatično preporučivanje užega pojma; 5. kultura kao skup simboličkih formi i praksi, i smisaono i vrednosno orijentisanje u svetu i životu.
Reference
*** (2009) Zakon o kulturi. Službeni glasnik RS, br. 72
Berk, P. (2010) Osnovi kulturne istorije. Beograd: Clio, 199
Brodel, F. (1992) Spisi o istoriji. Beograd: Srpska književna zadruga
Council of Europe, ERICarts (2013) Compendium of cultural policies and trends in Europe. 14th edition,http://www.culturalpolicies.net
Cvetičanin, P., i dr. (2004) Prilozi za definisanje strategije kulturnog razvoja grada Niša od 2004. do 2010. godine. Niš: Izvršni odbor Skupštine
Cvetičanin, P., i dr. (2012) Strategija kulturnog razvoja grada Niša 2012-2015. Niš: Grad Niš
Cvetičanin, P. (2007) Kulturne potrebe, navike i ukus građana Srbije i Makedonije. Niš: Odbor za građansku inicijativu
Cvetičanin, P. (2012) Prilozi za program razvoja kulture opštine Kotor - 2012-2016. Kotor: Expeditio
Dragićević-Šešić, M.D., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima - organizacioni pristup. Beograd: Clio
Elijas, N. (2001) Proces civilizacije - socio-genetička i psiho-genetička istraživanja. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Eliot, T.S. (1995) Ka definiciji kulture. Beograd, itd: Prosveta
Frege, G. (1892) Über Sinn und Bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, NF 100, 1892, str. 25-50, 01. 03. 2913, https://www.tuchemnitz.de/phil/english/chairs/linguist/independent/kursmaterialien/logling/frege_sinnundbedeut.pdf
Jaaneva, S. (2011) Ot obred k m igra - predstavljane na tradicijata. u: Žunić D. [ur.] Tradicionalna estetska kultura - igra, Niš: Centar za naučna istraživanja SANU
Mandi, S. (2002) Kulturna politika - kratak vodič. Novi Sad: Vega media
Petrović, S. (2005) Kulturologija. Beograd: Čigoja štampa
Vrcan, S. (2001) Kultura kao društveno opasan pojam. Reč, (617): 107-112
Vukanović, M. (2011) Pogled na kulturu - zakoni i prakse u Srbiji i pet država članica Evropske unije. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Žunić, D. (2007) Estetika - teorija estetske kulture. Teme, vol. 31, br. 3, str. 549-574
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1340217Z
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2014.

Povezani članci

Kultura (2010)
Srbija u evropskim putevima kulture
Rogač Ljiljana

Kultura (2011)
Strateško planiranje razvoja kulture na lokalnom nivou u Srbiji
Stojanović Ana

Kultura (2011)
Deca i kultura u Srbiji
Milivojević Ljiljana

prikaži sve [30]