Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, br. 148, str. 102-122
Procesi privatizacije u percepciji građanki i građana post-tranzicione Srbije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju
Ključne reči: post­socijalistička transformacija; ekonomski liberalizam; privatizacija; klasa
Sažetak
Cilj rada je da utvrdi da li je globalna kriza neoliberalnog modela kapitalističke regulacije (čiju pojavu možemo pratiti počevši od 2008. godine do danas), odredila pad podrške ekonomskim reformama i privatizacionim procesima u Srbiji, odnosno, da li se stepen date podrške razlikuje na međuklasnom nivou. Analiza počiva na empirijskim podacima dobijenim u okviru dva istraživačka projekta - Stratifikacijske i vrednosne promene u periodu društvene transformacije (2003) i Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri (2012) - i uključuje ispitivanje stepena pristajanja ispitanika uz empirijske iskaze koji mere orijentaciju ka ekonomskom liberalizmu (opštem i specifičnom), odnosno iskazima kojima se meri podrška privatizaciji pojedinih segmenata javnog sektora.
Reference
Amin, S. (2011) Ending the crisis of capitalism or ending capitalism?. Cape Town - Dakar - Nairobi - Oxford: Pambazuka Press
Denisova, I., Markus, E., Timothy, F., Zhuravskaya, E. (2010) Everybody hates privatization, but why?, Survey evidence from 28 postcommunist countries. CEFIR/ ES Working Paper series, No. 143
Easton, D. (1965) A system analysis of political life. New York, itd: Wiley
Elijas, N. (2002) Proces civilizacije - socio-genetička i psiho-genetička istraživanja. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gramši, A. (1959) Izabrana dela. Beograd: Kultura
Hall, P., Soskice, D., ur. (2001) An Introduction to Varieties of Capitalism. u: Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage, Oxford: Oxford University Press
Hoff, K., Stiglitz, J. (2005) The Creation of the Rule of Law and the Legitimacy of Property Rights: the Political and Economic Conse quences of a Corrupt Privatization, Working Papers 11772. Cambridge MA: NBER
Hoff, K., Stiglitz, J. (2002) After the BigBang?, Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Postcommunist Societies, Working Papers 9282. Cambridge MA: NBER
King, L., Hamm, P. (2005) Privatization and state capacity in postcommunist society. William Davidson Institute Working Paper, University of Michigan, No. 806
Lazic, M., Cvejic, S. (2007) Class and Values in Postsocialist Tran sformation in Serbia. International Journal of Sociology, Vol. 37, No. 3
Lazić, M., Pešić, J. (2012) Making and Unmaking Statecentered Capitalism in Serbia. Belgrade: ISI FF
Lazić, M., Cvejić, S. (2011) Predgovor. u: Lazić, M. i Cvejić, S [ur.] Promene osnovnih struktura druš tva Srbije u period ubrzane transformacija, Beograd: ISI FFISI FF
Lazić, M., Pešić, J. (2013) Društvene promene i promene vrednosnih orijen tacija pripadnika osnovnih klasa u Srbiji. u: Lazić M., Cvejić S. [ur.] Promene osnovnih struk tura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, Beograd: ISI FF
Linz, J.J. (1978) Crisis, breakdown, and reequilibration. u: Juan Linz i Alfred Stepan [ur.] Breakdown of democratic regimes, Baltimore, MD, itd: Johns Hopkins University Press
Mueller, E. (1970) The representation of citizens by political autho rities: Consequences for regime support. American Political Science Review, Vol. 64. No. 4, pp. 1149-1166
Offe, C. (1997) Varieties of Transition: The East European and East German Experience. Michigan: MIT Press
Pešić, J. (2014) Promene vrednosnih orijentacija ekonomske eliteekonomski i politički liberalizam. u: Lazić M. [ur.] Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsoli dacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF
Roland, G. (2008) Introduction. u: Privatization: Successes and Failures, New York: Columbia University Press
Simkus, A. (2007) Guest Editor's Introduction: The SEESSP Project. International Journal of Sociology, 37(3): 3-14
Stark, D. (1991) Path dependence and privatization strategies in East Central Europe. European Politics & Societies, No. 6, pp. 1754
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1548102P
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2016.