Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, br. 164, str. 369-390
Dijalektika dominacije i otpora u studijama kulture
Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Sažetak
Uradu ćemo se baviti načinom na koji se u okviru studija kulture shvatauloga popularne kulture uuspostavljanju ideološke dominacije i pružanja otpora toj dominaciji. Da bismo ovo istražili podelićemo razvoj studija kulture na tri perioda: period Franskfurtske škole, period osnivanja Birmingemskog centra i zreli period studija kulture u okviru kojeg ćemo se baviti radom Džona Fiska. U svakom od ovih perioda ćemo istraživati načine na koji autori konceptualizuju odnos popularne kulture i drugih društvenih sfera, njenu ulogu u stvaranju ideološke dominacije kao i njene mogućnosti artikulisanja otpora. Naša teza će biti da su promene u konceptualizacijama u svakom periodu uzrokovane odgovorima autora na društvene okolnosti koji dobijaju oblik napuštanja marksističkih teorijskih nazora. Tvrdićemo da ovo rezultira u shvatanju kulture kao sve autonomnije i sve fragmentarnijem shvatanju društva. Naposletku ćemo tvrditi da studije kulture u svom posednjem periodu počinju da odgovaraju ideološkim interesima neoliberalnog kapitalizma.
Reference
Adorno, T., Horkhajmer, M. (2008) Kultuma industrija. u: Đorđević, J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik
Adorno, T., Horkheimer, M. (2002) Dialectic of enlightenment. Stanford: Stanford University Press
Adorno, T. (2005) The Culture Industry. London-New York: Routledge
Altise, L. (1971) Za Marksa. Beograd: Nolit
Bahtin, M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
de Serto, M. (2008) Pronalazak svakodnevnog. u: Đorđević, J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, J. (2009) Postkultura. Beograd: Clio
Đorđević, J. (2015) Političnost studija kulture - putevi i stranputice. Kultura, Beograd, br. 146, str. 11-25
Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Gitlin, T. (1997) The Anti-political Populism of Cultural Studies. u: Ferguson, M., Golding, P. [ur.] Cultural Studies in question, London: SAGE Publications
Gramši, A. (2008) Hegemonija, intelektualci i država. u: Đorđević, J. [ur.] Studije kulture - zbornik, Beograd: Službeni glasnik
Grossberg, L. (2006) History, politics and postmodernism: Stuart Hall and cultural studies. u: Morley D., Chen K.H. [ur.] Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge, pp. 151-173
Hall, S. (1985) Signification, representation, ideology: Althusser and the Post-Structuralist debate. Critical Studies in Mass Communication, 2, 94-112
Hall, S., Grossberg, L. On postmodernism and articulation. u: Morley D., Chen K.H. [ur.] Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge
Hall, S. (1996) The problem of ideology: Marxism without guarantees. u: Morley D., Chen K.H. [ur.] Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies, London: Routledge, 28-44
Hall, S. (1995) The rediscovery of 'ideology': Return of the repressed in media studies. u: Gurevitch Michael, Tonny Bennet, James Curran, Janet Woollacot [ur.] Culture, Media and Society, London-New York: Routledge
Hol, S. (2008) Kodiranje, dekodiranje. u: Đorđević, J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik
Hol, S. (2008) Beleške o dekonstruisanju 'popularnog'. u: Đorđević, J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik
Horkheimer, M. (1963) Pomračenje uma. Sarajevo: Veselin Masleša
Laclau, E., Mouffe, C. (2001) Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso
Livis, R.F. (2008) Masovna civilizacija i manjinska kultura. u: Đorđević Jelena [ur.] Zbornik radova Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik
Marks, K. (1985) Prilog kriticipolitičke ekonomije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Marx, K., Engels, F. (1974) Dela. Beograd: Prosveta, tom 6
McGuigan, J. (2003) Cultural Populism. London-New York: Routledge
Storey, J. (2009) Cultural Theory and Popular culture: An introduction. London: Pearson Longman
Vilijams, R. (1973/1974) Baza i nadgradnja u marksističkoj teoriji kulture. Kultura, Beograd, br. 26, str. 67-84
Vilijams, R. (2008) Analiza kulture. u: Đorđević, J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik
Williams, R. (1977) Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press
Williams, R. (1989) Resources of Hope. London-New York: Verso
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1964369U
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.

Povezani članci

Kultura (2014)
Potrošačko društvo i moda
Maširević Ljubomir

Kultura (2019)
Otpor i pristajanje u muzici popularne kulture
Marković Luka, i dr.

Sociologija (1998)
Potkulturni stil kao polje simboličke akcije
Marić Ratka D.

prikaži sve [36]