Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 44, br. 4, str. 343-366
Postmodernizam i kraj antropologije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: postmodernizam; smena paradigmi; kultura i politika potrošnje; kritika reprezentacije; kriza legitimizacije; konceptualno/lingvistički zaokret u društvenim naukama; kritika antropocentrizma kao diskurzivnog polja metafizike; doxa; phronesi
Sažetak
Postmodernizam kao pojam obuhvata promene u kulturi, društvenim i ekonomskim odnosima i u načinu razmišljanja koje su vezane za ulazak u post-industrijsko društvo i u eru informacija. Osnovna karakteristika tog prelaska u načinu razmišljanja vezana je za prevlast znakova nad stvarnošću, odnosno nad objektima na koje mišljenje referira kao na polja istinitog iskustva. Autonomnost znakovnih sadržaja (simboličkih zajednica, društvenih i kulturnih praksi kojima je cilj konstrukcija stvarnosti, prevlast tehnologije i inženjeringa u svim sektorima života, kult želje, odnosno potrošačke kulture itd.) nameće potrebu za preispitivanje i menjanje osnovnih kategorija kojima operiše društvena misao. U antropologiji, reč je o preispitivanju ili dekonstrukciji osnovnih pojmova (čovek, evolucija, progres, priroda, kultura, tradicija, pol...) u pravcu kritike njihovog metafizičkog diskurzivnog utemeljenja i ukazivanja na političke aspekte takvog mišljenja. U radu se dovodi u pitanje teza da kritika antropocentrizma može da otvori nove i humanije povesne horizonte u društvenoj misli. Osnovna teza autorke je da je upravo 'antropocentrizam', shvaćen kao etičko i odgovorno mišljenje, bazirano na objedinjavanju praxisa, phronesisa i doxe, preduslov dekonstrukcije diskursa moći danas.
Reference
*** (2003) Katalog izložbe Svet informacija, Beograd. Beograd: Muzej savremene umetnosti
Arent, H. (1998) Izvori totalitarizma. Beograd: Feministička izdavačka kuća 94
Bauman, Z. (1994) Intimations of postmodernity. London-New York, itd: Routledge
Bernstin, R.J. (2000) Odgovornost filozofa. Beograd: Beogradski krug
Bertens, H. (1996) The idea of postmodernism: A history. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Bodrijar, Ž. (1991) Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine
Bošković, A. (1998) Postmodernizam, antropologija i zdrav razum. Sociologija, vol. 40, br. 2, str. 211-242
Chevalier, J., Gheerbrant, A. (1987) Rječnik simbola - mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Dean, M. (1997) Sociology after society. u: Owen David [ur.] Sociology after postmodernism, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Delez, Ž., Feliks, G. (1995) Šta je filozofija?. Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Denzin, N.K. (1994) Images of postmodern society: Social theory and contemporary cinema. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Derida, Ž. (1995) Sila zakona - mistični temelj autoriteta. Novi Sad: Svetovi
Derrida, J. (1976) O gramatologiji. Sarajevo: Veselin Masleša
Fajerabend, P. (1994) Nauka kao umetnost. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Feyerabend, P.K. (1987) Protiv metode - skica jedne anarhističke teorije spoznaje / Against the method: An outline of an anarchistic theory of perception. Sarajevo: Veselin Masleša
Foucault, M. (1984) What is enlightenment. u: Rabinow Paul [ur.] The Foucault reader: An introduction to Foucault's thought, New York: Pantheon, str. 32-50
Fuko, M. (1998) Treba braniti društvo. Novi Sad: Svetovi
Fuko, M. (1971) Riječi i stvari - arheologija humanističkih nauka. Beograd: Nolit
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne - dvanaest predavanja. Zagreb: Globus
Habermas, J. (1975) Legitimation crisis. Boston, itd: Beacon Press
Hassan, I. (1985) The culture of postmodernism. Theory, Culture and Society, vol. 2, br. 3, str. 119-31
Henkok, G. (2002) Gospodari siromaštva - privilegije, moć, prestiž i korupcija u multimilionskoj industriji pomoći. Beograd: Plavi krug
Jameson, F. (1972) U tamnici jezika. Zagreb: Stvarnost
Kellner, D. (1997) Social theory and cultural studies. u: Owen David [ur.] Sociology after postmodernism, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications, 138-157
Kun, T.S. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Lash, S. (1992) Sociology of postmodernism. London-New York, itd: Routledge
Liotar, Ž. (1988) Postmoderno stanje. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
McLuhan, M. (1964) Understanding media: The extensions of man. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Nicholson, L.J., ur. (1990) Feminism/postmodernism. London-New York, itd: Routledge
Niče, F. (1984) Vesela nauka. Beograd: Grafos
Savić, M.V. (1996) Izazov marginalnog. u: Daković Nenad [ur.] Novi nihilizam - postmodernistička kontroverza, Beograd: Dom omladine Beograda
Ulmer, G.L. (1987) Op writing. u: Krupnick Mark [ur.] Displacement - Derrida and after, Bloomington, itd: Indiana University Press
Vilar, P. (1990) Zlato i novac u povijesti - 1450-1920. Beograd: Nolit
Waters, M. (1997) Inequality after class. u: Owen David [ur.] Sociology after postmodernism, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
York, B.W., Wallace, M. (1996) Global inequalities. London, itd: Pine Forge Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.2298/SOC0204343S
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (1998)
Postmodernizam, antropologija i zdrav razum
Bošković Aleksandar

Belgrade Philosop Ann (1997)
Habermasova odbrana moderne
Vukadinović Đorđe

Sociološki pregled (2015)
Prakse, moć, prostor
Ristić Dušan, i dr.

prikaži sve [158]