Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 3, str. 506-524
Susedsko pravo - pojam, karakteristike i odnos prema stvarnim službenostima
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresak.dolovic@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Susedsko pravo, s jedne strane kao stvarno pravo na tuđoj stvari, a s druge strane kao ograničenje prava svojine u privatnopravnom interesu, kod nas nije pozitivnopravno regulisano. Imajući u vidu značaj ovog prava, koje sve više gubi karakteristiku 'ruralnog' prava i koje će, s obzirom na svoj sadržaj i prirodu, dobijati sve veći značaj sa ekonomskim razvojem društva koji neminovno dovodi do potrebe regulisanja susedskih odnosa nastalih na temelju sveukupnog razvoja, posebno u gradovima, stvara se potreba da ono i u Republici Srbiji bude zakonski detaljno regulisano. Susedsko pravo je danas regulisano u svim modernim građanskim zakonicima. Uz zakonsko regulisanje susedskog prava nameće se i potreba njegovog jasnog razgraničenja od stvarnih službenosti.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 98
*** (2011) Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa. Sl. list SFRJ, br. 43/2011
Babić, I. (2007) Osnovi imovinskog prava - uvod u gradjansko pravo i stvarno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Gams, A., Petrović, M. (1980) Osnovi stvarnog prava. Beograd: Naučna knjiga
Hargreaves, A.D. (1936) An introduction to principles of land law. London
Hiber, D.M. (1996) Pravo na mirno uživanje imovine, oblici njegovog ugrožavanja i mogućnosti ponovnog uspostavljanja u jugoslovenskom pravu. u: Obradović Konstantin i Milan Paunović [ur.] Pravo ljudskih prava - nove teme, Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Kapor, V. (1978) Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada. Beograd
Kovačević-Kuštrumić, R. (2008) Novine u sadržini prava stvarne službenosti u Nacrtu zakonika o pravu svojine i drugim stvarnim pravima. u: Aktuelna pitanja građanske kodifikacije, Zbornik radova, Niš
Krsmanović, T. (2001) Stvarno pravo i promet nepokretnosti - propisi sa sudskom praksom. Beograd: Poslovni biro
Kuštrimović-Kovačević, R., Lazić, M. (2006) Stvarno pravo. Niš
Lazić, M. (2011) Susedska prava i zloupotreba prava. Beograd
Marković, L. (1927) Gradjansko pravo. Beograd: 'Narodna samouprava'
Rašović, Z. (2005) Stvarno pravo. Beograd
Smit, R.J. (1998) Property law
Stanković, O., Orlić, M. (1999) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Stojanović, D.D. (1998) Stvarno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet
Vedriš, M., Klarić, P. (1983) Osnove imovinskog prava. Zagreb: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Vrste stvarnih službenosti
Popov Danica D.

Gl Adv komore Vojvodine (2015)
Sticanje svojine od nevlasnika
Volar Danijel

Zb Pravnog fak Niš (2010)
Nalaz skrivenog blaga
Babić Ilija

prikaži sve [79]