Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Vojno delo
2015, vol. 67, br. 5, str. 384-400
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 17/02/2016
doi: 10.5937/vojdelo1505384P
Uloga interne komunikacije u motivisanju zaposlenih
aNarodna Banka Srbije
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Promene koje donosi globalizacija nameću prilagođavanje unutrašnje organizacije u svim sistemima, nezavisno od delatnosti i tipa vlasništva. Osnovne karakteristike ovih promena su: sveobuhvatnost, dubina (delikatnost) i dramatična brzina. Sveobuhvatnost, pored ostalog, znači i značajne promene unutrašnjih odnosa u organizaciji. Relativizira se uloga lidera - pojedinca i vizionara koji 'korača' daleko ispred svih, oslanjajući se na vlastitu ingenioznost i vizionarsku intuiciju. Umesto toga, afirmiše se uloga lidera koji je integrisan u tim kao 'prvi među jednakima' i koji kroz tzv. prirodno liderstvo rukovodi tako što utiče na svoje saradnike, umesto da nameće rešenja. Tradicionalni modeli rukovođenja koji se zasnivaju na krutoj hijerarhiji, naređivanju, održavanju stalnih tenzija i sl. postaju kontraproduktivne. Praksa pokazuje da odgovor na izazove koje donosi globalizacija mogu da daju jedino timovi, ali samo pod uslovom da su stručni i visokomotivisani. U skladu s tim, osnovne funkcije rukovodioca postaju: izgradnja poverenja i motivisanje zaposlenih. Da bi odgovorio tako složenom zadatku, rukovodilac u 21. veku mora da poseduje tri osobine: karakter, kompetencije i sposobnost vođenja interne komunikacije. Brojni primeri uspešnih organizacija širom sveta pokazuju da se težište konkurentske borbe prenosi na interni marketing, s ciljem da se stavi u funkciju najvažniji resurs svake organizacije - zaposleni. Centralna figura svake organizacije i dalje ostaje rukovodilac, ali samo pod uslovom da prema svojim ljudima iskazuje poštovanje, empatiju i otvorenost za komunikaciju. U neposrednoj komunikaciji rukovodilac treba da raspolaže sposobnošću da brzo reaguje, ali i da razlikuje bitno od nebitnog i da precizno kombinuje oštrinu i toleranciju, popuštanje i odlučnost. Da bi pojedinac mogao da motiviše druge ljude potrebno je da bude samomotivisan. Ovaj proces je recipročan, što znači da dok radi na podizanju motivacije zaposlenih, rukovodilac podiže i vlastiti motivacioni kapacitet. Kvalitetna interna komunikacija i motivisanje zaposlenih jesu način da se unapredi organizaciono poverenje i profesionalna prisnost, što direktno utiče na: kvalitet izvršavanja zadataka, rezultate, dostizanje ciljeva i ispunjenje misije organizacije. Na taj način znatno se unapređuju performanse organizacije, bez većeg ulaganja do-datnih resursa. Uspešno poslovno komuniciranje u organizaciji podrazumeva dosta iskustva i znanja u radu sa ljudima, a pre svega: poznavanje zakona motivisanja, prepoznavanje demotivisanosti, poznavanje mehanizama motivisanja pojedinca i tima i svrsishodnu primenu kritike, kako bi i ona postala motivišuća.

Ključne reči

Reference

Adižes, I. (2008) Idealan menadžer - zašto ne možete biti idealan i šta možete da uradite tim povodom. Novi Sad: Asee
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2001) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 83-107
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Gilbert, D.R. (2009) Lider je u vama. Beograd: Okean
Jovanović, D., Panić, S., Andrejić, M., Jovanović, V. (2012) Uticaji poverenja u lidere na poslovnu izvrsnost. u: Zbornik radova sa 15. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, do 320, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, str. 311
Milić, T. (2008) Liderska strategija novog doba. Beograd: Zadužbina Andrejević
Panić, S. (2012) Tržišna transformacija državnih preduzeća u Srbiji. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Richard, D. (2000) Motivisani za uspeh - menadžerske tehnike za veća dostignuća. Zagreb: Consult
Robbins, S.P., Coulter, M. (2005) Menadžment. Beograd: Data Status