Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:13
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 1, str. 62-80
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/vojtehg1101062B


Evaluacija morfometrijskih karakteristika zemljišta pri izradi karte tenkoprohodnosti
Vojska Srbije, Vojno-geografski institut, Beograd

Sažetak

Geomorfometrijska istraživanja u vojno-geografskoj analizi terena zasnivaju se na GIS prostornim analizama. One podrazumevaju vrednovanje geomorfoloških parametara reljefa radi obezbeđivanja karata tenkoprohodnosti potrebnih za analizu prohodnosti i preglednosti terena, kao i mogućnosti zaštite i maskiranja oružanih snaga. Analiza vrednovanja geomorfoloških parametara terena urađena je za test-područje Avale pomoću nekoliko topografskih atributa (vidljivost, ekspozicija terena, nagib terena) koji su određeni na osnovu analize digitalnog modela terena primenom GIS alata i njima su pridružene pojedine kvalitativne osobine terena (gustina vegetacionog pokrivača, tipovi tla).

Ključne reči

geomorfometrija; nagib; ekspozicija i prohodnost terena

Reference

*** (1973) Uputstvo za izradu karte tenkoprohodnosti zemljišta teritorije SFRJ razmera 1:200000. Beograd: Vojno-geografski institut
Bajat, B. (2008) Predavanja iz predmeta geomorfometrija. Beograd: Građevinski fakultet, doktorske studije
Borisov, M. (2007) Digitalna topografska karta 1:250 000 - prema NATO standardima. Vojnotehnički glasnik, vol. 55, br. 4, str. 475-479
Borisov, M., Banković, R. (2003) Digitalni model terena za razmeru 1:50 000. Zbornik radova, Vojno-geografski institut, (11): 23-35
Cvijetinović, Ž. (2005) Razvoj metodologije i tehnoloških postupaka za formiranje digitalnog modela terena za teritoriju države. Beograd: Građevinski fakultet, doktorska disertacija
Drobnjak, S. (2005) Automatska ekstrakcija vegetacionog pokrivača sa satelitskih snimaka. Beograd: Vojna akademija, diplomski rad
Drobnjak, S., Banković, R. (2009) Primena simulacija u GIS analizama. u: Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 09, Ivanjica
Đorđević, J. (1996) Evaluacija prirodnih potencijala na primeru slivova Jablanice i Veternice. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU, Posebna izdanja, knjiga 47
Kostić, M. (2008) Digitalno modelovanje u prostornom planiranju-evaluacija morfometrijskih karakteristika. Beograd: Geografski fakultet, magistarski rad
Pavlović, M. (1999) Regionalna vojna geografija i vojno - geografske karakteristike kopnenog prostora SRJ. u: Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost, Beograd: Vojna akademija Vojske Jugoslavije