Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:4
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Vojnotehnički glasnik
2011, vol. 59, br. 2, str. 60-77
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/vojtehg1102060I


Unapređenje praćenja kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha pogonskog goriva na pumpnim stanicama
aVojska Srbije, Beograd
bVojni zavod za preventivnu medicinu, Beograd

e-adresa: slmaig@nadlanu.com

Sažetak

U radu je rešavan problem optimizacije postojećeg sistema praćenja kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha goriva na pumpnim stanicama u Vojsci Srbije. Istraživani su postojeći organizacioni oblici, na pumpnim stanicama u Vojsci i na civilnim pumpnim stanicama, kako bi se na bazi stečenih saznanja i primenom naučno zasnovanih postupaka pripremila teorijska podloga za izbor modela i organizaciono-tehnoloških rešenja koja najviše odgovaraju Vojsci Srbije, odnosno sistemu odbrane. Na osnovu anketiranja kompetentnih lica u Vojsci, primenom metode ekspertskog ocenjivanja i dobijenih kvantitativnih pokazatelja o ispitivanim modelima izvršena je višekriterijumska optimizacija, radi izbora optimalnog modela. Optimizacija postojećih modela, sa aspekta efikasnosti i ekonomičnosti, ogledala bi se u racionalizaciji, modernizaciji i automatizaciji dela postojećih vojnih kapaciteta i većim oslanjanjem na automatizovane civilne pumpne stanice.

Ključne reči

praćenje kvantitativnog stanja goriva; pumpna stanica; optimizacija; racionalizacija; automatizacija

Reference

*** (2000) Expert Choice: EC2000. Pittsburg: Expert Choice Inc
Andrejić, M. (2009) Logistika (udžbenik). Beograd: Vojna akademija - SLJR, udžbenik za KŠU, SLJR
Andrejić, M., Patić, Z. (2005) Mogući pristup projektovanju sistema logističke podrške u procesu transformacije sistema odbrane. u: Naučni skup Odbrambene tehnologije, 6-7 dec. 2005, Beograd
Andrejić, M., Ljubojević, S. (2009) Operaciona istraživanja u funkciji podrške odlučivanju u sistemu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 57, br. 3, str. 15-27
Andrejić, M. (2001) Metode i softver za podršku planiranju u logističkim organizacionim sistemima. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 1, str. 36-52
Andrejić, M.D., Milenkov, M.A., Sokolović, V.S. (2010) Logistički informacioni sistem. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 33-61
Ilić, S. (2009) Praćenje kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha pogonskih sredstava na pumpnim stanicama. Beograd, magistarski rad
Kodžopeljić, J., Stanojević, P., Mišković, V., Milićević, M. (1998) Pristup razradi metodologije ocene i rangiranja varijantnih rešenja opremanja VJ sredstvima NVO. Vojnotehnički glasnik, 46(4): 397-411
Mišković, V., Milićević, M., Stanojević, P. (2001) Modeli ocenjivanja i rangiranja varijantnih rešenja organizaciono-tehnoloških sistema. Vojnotehnički glasnik, vol. 49, br. 2, str. 135-146
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija, metode, primena u logistici (softver). Beograd: CVŠ VJ