Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 60, br. 2, str. 258-274
Metodologija projektovanja integrisane telekomunikacione i računarske mreže komandno-informacionog sistema artiljerijskog diviziona za vatrenu podršku
aGeneralštab Vojska Srbije, Uprava za telekomunikacije i informatiku (J-6), CKISIP, Beograd
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cVojnotehnički institut - VTI, Beograd

e-adresamscomp@beotel.rs
Ključne reči: komandno informacioni sistem (KIS); integrisana telekomunikaciona i računarska mreža; ITRM; metodologija; informacioni tok; OSI mrežni model; mrežni element; mrežnocentrični; simulacioni model; vreme kašnjenja; artiljerijski divizion za vatrenu podršku
Sažetak
Komandno informacioni sistem (KIS) može se u širem smislu definisati kao skup hardverskih i softverskih rešenja pomoću kojih se u realnom vremenu ostvaruje integracija organizacionih struktura, doktrina, tehničko-tehnoloških sistema i sredstava, informacionih tokova i procesa s ciljem efikasnog i racionalnog odlučivanja i funkcionisanja. Vreme distribucije i kvalitet informacija direktno utiču na sprovođenje procesa donošenja odluka i predstavljaju kriterijume za ocenu efikasnosti sistema u čijem ostvarenju najvažniju ulogu ima integrisana telekomunikaciona i računarska mreža (ITRM) dimenzionisana da na prostornom rasporedu borbene taktičke jedinice poveže sve njene elemente u jednu komunikacionu celinu. Cilj je da se ustanovi metodologija projektovanja ITRM kao način na koji je potrebno sprovesti analizu i izdvojiti sve potrebne elemente za modelovanje koji se preslikavaju u elemente mrežne infrastrukture, a zatim analiziraju sa stanovišta telekomunikacionih parametara i komunikacionih standarda po slojevima OSI (Open System Interconnection) mrežnog modela. Relevantan način za proveru projektovanog modela ITRM sprovodi se izradom simulacionog modela koji daje adekvatne rezultate za donošenje zaključaka o ispunjenosti taktičkih borbenih zahteva i postavljanje taktičkih komunikacionih zahteva za realizaciju ITRM KIS-a artiljerijskog diviziona za vatrenu podršku.
Reference
*** (2008) Uputstvo za operativno planiranje i rad komandi u Vojsci Srbije - privremeno. Beograd: Generalštab Vojske Srbije
*** (2005) OPNET IT guru product documentation: IT guru user guide. OPNET Technologies
Alberts, D.S., Garstika, J.J., Stein, F.P. (2000) Network Centric Warfare - Developing and Leveraging Information Superiority. Washington D.C
Dukić, M. (2008) Principi telekomunikacija. Beograd: Akademska misao
Kovač, M., Batinić, S., Kokelj, T. (2004) Uputstvo za određivanje borbenih mogućnosti jedinica KoV. Beograd: GŠ VSCG, Sektor KoV; OpU-68
Manjak, M.M., Miletić, S.M. (2011) Predlog koncepta komandno-informacionog sistema brigade KoV Vojske Srbije. Vojnotehnički glasnik, vol. 59, br. 2, str. 78-93
Miletić, S. (2010) Modeliranje i optimizacija integrisane telekomunikacione i računarske mreže komandno informacionog sistema jedne borbene taktičke jedinice. Beograd: Elektrotehnički fakultet, magistarski rad
Sinković, V. (1994) Informacijske mreže. Zagreb: Školska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg1202258M
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman