Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 34, br. 1-2, str. 121-138
Prilog analizi seksualnog dimorfizma u konativnom prostoru
aInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
bMarkplan, Pančevo
Sažetak
Na reprezentativnom uzorku od 666 žena i 666 muškaraca, starih od 18 do 60 godina analizirane su kvantitativne i strukturalne razlike između žena i muškaraca u dimenzijama neuroticizma, ekstraverzije, otvorenosti dobrodušnosti, savesnosti, poremećajima evaluativnih funkcija i konativnoj rigidnosti nakon transformacije varijabli u nemonotoue splinove četvrtog reda tako da se maksimizira koeficijent separacije polova. Kvantitativne razlike analizirane su pod nelinearnim modelom kanoničke diskriminativne analize. Stukturalne razlike analizirane su, nakon što je utvrđeno da se matrice kovarijansi faktora ličnosti žena i muškaraca značajno razlikuju pod nelinearnim modelima komponentne analize, ispitivanjem razlika matrica korelacija i nelinearnim modelima nemetričkog multidimenzionalnog skaliranja. Sklop splinova faktora ličnosti određen je oblimin transformacijom glavnih komponenata, a konfiguracija tih faktora algoritmom KYST. Nađeno je da su žene značajno i znatno neurotičnije od muškaraca, i nešto introvertiranije i rigidnije od njih, ali su zato otvorenije i nešto dobroćudnije. Na faktoru savesnosti nije bilo značajnih razlika. Razlike nisu bile numerički velike, ali bile su statistički značajne, pa se konativni profil žena jasno razlikovao od konativnog profila muškaraca. Strukturalne razlike bile su takođe značajne, i znatno veće od kvantitativnih razlika. Tome su najviše doprinele strukturalne razlike u faktorima neuroticizma, amoralnosti, dobroćudnosti i ekstraverzije. Njihova konfiguracija bila je takva da je sasvim izvesno bilo da je psihološki sadržaj tih faktora drugačiji kod žena, a drugačiji kod muškaraca.
Reference
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1992) NEO-PI-R: Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
Digman, J.M. (1990) Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41(1): 417-440
Eaves, L.J., Martin, N.G., Eysenck, S.B.G. (1977) An application of the analysis of covariance structures to the psychogenetical study of impulsiveness. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, vol. 30, str. 185-197
Eaves, L.J., Eysenck, H.J., Martin, N.G. (1989) Genes, culture and personality: An empirical approach. New York-San Diego, itd: Academic Press
Eysenck, H.J., Eysenck, S.B.G. (1969) Personality structure and measurement. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Eysenck, H.J., Gudjonsson, G.H. (1989) The causes and cures of criminality. New York-London: Plenum Press
Horga, S., Ignjatović, I., Momirović, K., Gredelj, M. (1982) Prilog poznavanju strukture konativnih karakteristika. Psihologija, vol. 15, br. 3, str. 17-34 i br. 4, str. 3-21
Hošek, A.V., Momirović, K. (1998) Razlike kognitivnih, konativnih i ponašajnih karakteristika žena i muškaraca starih od 15 do 20 godina. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 36, br. 3, str. 66-76
Hošek, A.V., Momirović, K. (1998) Seksualni dimorfizam u kognitivnom i konativnom prostoru. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, tehnički izveštaj
Jennrich, R.I., Sampson, P.F. (1966) Rotation for simple loadings. Psychometrika, 31(3): 313-23
Kruskal, J.B., Wish, M. (1978) Multidimensional scaling. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z., Hošek, A.V. (1993) GEN A/B - generalni neurotizam: Teorija i merenje. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K., Zorić, A.A. (1996) On the variance, reliability, significance and importance of canonical discriminate functions. u: Bogosavljević S. i Kovačević M. [ur.] Majski skup '96 Sekcije za klasifikacije SSDJ-a, Sirogojno - Analiza grupisanja, Beograd: Savezni zavod za statistiku, br. 2, str. 79-91
Momirović, K., Hošek, A.V., Knežević, G.D. (1998) Revizija i rekonstrukcija Cattellove skale superega. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Tehnički izveštaj
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.