Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 37, br. 3, str. 357-374
Etnički stereotipi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Studijski program psihologije, Republika Srpska, BiH

e-adresavturjaca@teol.net
Ključne reči: etnički stereotipi; etnički stavovi; međugrupni odnosi
Sažetak
Ovim istraživanjem, rađenim na uzorku od 407 ispitanika bošnjačke i srpske nacionalnosti u Sarajevu i Banjaluci, analiziraju se struktura i sadržaji etničkih stereotipa mladih u BiH. Rezultati ukazuju na izražene negativne stereotipe mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti jednih prema drugima, ali takođe i velike sličnosti stereotipnih predstava o ostalim narodima. U završnim razmatranjima diskutuju se teorijske i praktične konsekvence dobijenih rezultata. Zaključuje se, da postojanje jasne podijeljenosti ljudi u grupe po etničkom kriterijumu, a potkrijepljeno ranijom istorijom konfliktnih odnosa dovodi do opažanja i procjena zasićenih negativnim atributima, a potencijalno i do konflikta. Sugeriše se da moguće rješenje leži u nekonfliktnoj edukaciji, većoj međusobnoj komunikaciji i komunikacijama sa svijetom uopšte.
Reference
Allport, G.W. (1954) The nature of prejudice. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Baćević, L.J. (1990) Nacionalna svest omladine. u: Mihailović Srećko i dr. [ur.] Deca krize - omladina Jugoslavije krajem osamdesetih, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje
Buchanan, W., Cantril, H. (1953) How nations see each other. Urbana-Chicago, IL: University of Illinois Press
Čorkalo, D. (1998) Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija. Dubrovnik: IUC
Dollard, J., Doob, L., Miller, N.E., Mowrer, O., Sears, R. (1939) Frustration and aggression. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Đipa, D. (1996) Sadržaj, oblici i intenzitet nacionalne vezanosti mladih u Sarajevu. Sarajevo: Filozofski fakultet, diplomski rad
Đurić, Đ.M. (1980) Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Novi Sad: OŠ Jovan Vukanović
Golubović, Z.T., Kuzmanović, B.R., Vasović, M.D. (1995) Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju / IFDT
Katz, D., Braly, K. (1933) Racial stereotypes in one hundred college students. Journal of Abnormal and Social Psychology, 28, 280-290
Lazarevski, J. (1975) Povezanost oblika nacionalne vezanosti sa socijalnom distancom. u: 5. Kongres psihologa Jugoslavije
LeCoteur, A., Augoustinos, M. (2001) The language of prejudice and racism. u: Augoustinos M.i K.J.Reynolds [ur.] Understanding Prejudice, Racism, and Social Conflict, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications, str. 215-230
Lippman, W. (1922) Public opinion. New York, itd: Harcourt, Brace and Jovanovich
Myers, D.G. (1999) Social psychology. New York, itd: McGraw-Hill
Pantić, D.J. (1991) Nacionalna distanca građana Jugoslavije. u: Baćević Ljiljana i dr. [ur.] Jugoslavija na kriznoj prekretnici, Beograd: Konzorcijum instituta društvenih nauka u Jugoslaviji
Popadić, D.B., Biro, M. (1999) Autostereotipi i heterostereotipi Srba u Srbiji. Nova srpska politička misao, vol. 6, br. 1-2, str. 89-109
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Sherif, M. (1966) Group conflict and cooperation: Their social psychology. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Šiber, I. (1984) Socijalno-psihologijski pristupi izučavanju međunacionalnih odnosa. Zagreb: Fakultet političkih nauka
Taijfel, H. (1970) Experiments in intergroup discrimination. Sci Am, 223(5): 96-102
Tajfel, H., Turner, J.C. (1986) The social identity theory of intergroup behaviour. u: Worchel S. i Austin W.G. [ur.] Psychology of intergroup relations, Chicago: Nelson Hall
Turjačanin, V. (1998) Stereotipi o slušaocima pojedinih vrsta muzike. Beograd: Filozofski fakultet, diplomski rad
Turjačanin, V., Čekrlija, Đ., Powell, S., Butollo, W. (2002) Etničke distance i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjaluci i Sarajevu. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (VIII), Beograd, 7-8 februar, Knjiga rezimea, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, Saopštenje, str. 32
Wright, S.C., Taylor, D.M. (2003) The social psychology of cultural diversity: Social stereotyping, prejudice, and discrimination. u: Hogg M.A.i J.Cooper [ur.] The Sage Handbook of Social Psychology, Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.2298/PSI0403357T
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.