Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Psihologija
1993, vol. 26, br. 3-4, str. 313-335
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Kulturno antropološka analiza osnovnoškolskih udžbenika
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Sažetak

U ovoj studiji o školi se razmišlja kao o instituciji koja je čuvar i distributer kulturnog nasleđa jedne zajednice. Razmatran je samo jedan aspekt složenog školskog uticaja -udžbenici. Analizirane su eksplicitne i implicitne poruke udžbenika. Za tu svrhu konstruisan je Priručnik za analizu tekstova i instrument za analizu tekstova (Sistem pravila). Poruke udžbeničkih tekstova prevedene su u formu pravila. Pravila su organizovana u hijerarhijski uređen sistem koji ima tri nivoa: nivo pravila, nivo polja i nivo oblasti. Izvršena je komparativna analiza naših i američkih udžbenika prema sadržaju pravila. Izvršena je, takođe, komparativna istorijska analiza: novi udžbenici upoređeni su sa starom serijom udžbenika. Generalizacije nalaza ukazale su na zajedničko jezgro socijalizacijskih sistema naših i američkih udžbenika. Izdvojena su tri bazična socijalizacijska odnosa. Izvršena je i komparativna analiza vrednosnog sklopa na kome počivaju naši i američki udžbenici. Izvedena uopštavanja ukazala su na postojanje nekoliko vrednosnih sklopova, nejednakih po važnosti.

Ključne reči

educational anthropology; culture; school socialization; political socialization; text-books; values; socialization patterns; cultural- historical comparative analysis

Reference

Heler, A.F. (1981) Vrednosti i potrebe. Beograd: Nolit
Lukić, R.D., Pečujlić, M., ur. (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Pantić, D.J. (1969) Razvoj dečjih stavova prema sopstvenoj i drugim nacijama. Beograd: Filozofski fakultet, magistarski rad
Pantić, D.J. (1980) Priroda interesovanja. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, I deo
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pantić, D.J. (1987) Razvoj umetničkih interesovanja. Beograd, itd: Kultura
Pantić, D.J. (1977) Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva. u: Popović Mihailo V., Bolčić Silvano I., Pešić Vesna D., Janićijević Milosav M. i Pantić Dragomir J. [ur.] Društveni slojevi i društvena svest, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, str. 269-406
Pantić, D.J. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Plut, D., Daničić, N., Tadić, B. (1990) Vrednosni sistem osnovno-školskih udžbenika. Psihološka istraživanja, br. 4, str. 141-205
Plut, D. (1991) Socijalizacijski obrasci osnovnoškolskih udžbenika. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za psihologiju, magistarski rad
Popović, M.V., Bolčić, S.I., Pešić, V.D., Janićijević, M.M., Pantić, D.J. (1977) Društveni slojevi i društvena svest. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Wax, L.M., Diamond, S., Gearing, F.O., ur. (1971) Anthropological perspectives on education. New York-Oxford: Basic Books, 392 str
Wax, L.M., Wax, R. (1971) Great tradition, little tradition and formal education. u: Wax L.M., Diamond S. i Gearing F.O. [ur.] Anthropological perspectives on education, New York-Oxford: Basic Books