Metrika

  • citati u SCIndeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:56
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:54

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1997, vol. 30, br. 1-2, str. 7-40
Evaluacija 'Big Five' modela ličnosti kroz analizu inventara ličnosti NEO PI-R
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bInstitut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: model ličnosti 'big five'; inventar ličnosti NEO PI-R; analiza internih metrijskih karakteristika; faktorska valjanost; taksonomska valjanost
Sažetak
Cilj rada je da se na osnovu detaljne analize inventara ličnosti NEO PI-R čiji su autori P. Costa i R. McCrae evaluira model ličnosti poznat kao 'Big Five', model na kome se ovaj inventar i bazira. Analiza podataka dobijenih na uzorku od 422 studenta i srednjoškolca pokazala je da se radi o inventaru čije skale namenjene merenju bazičnih dimenzija ličnosti imaju vrlo dobre metrijske karakteristike. Pokazalo se da i subskale inventara imaju relativno zadovoljavajuće metrijske karakteristike. Potvrđena je i faktorska i taksonomska valjanost ovog mernog instrumenta. Ono što je dobijeno napravljenim analizama, a naročito ono što je dobijeno faktorskom analizom NEO PI-R-a možemo oceniti kao impresivan empirijski rezultat u prilog modela 'big Five'. NEO PI-R ocenjujemo kao veoma dobar inventar ličnosti, i preporučujemo ga u svim prilikama u kojima je potrebno ozbiljna, pouzdana, detaljna i obuhvatna procena strukture ličnosti ispitanika. No, mišljenja smo da ovi kvalifikativi mogu u potpunosti da stoje tek ukoliko se pre toga obavi jedna transformacija na približno četvrtini ajtema. Transformacija podrazumeva afirmativne preformulacije svih ajtema koji su negativno formulisani. Naime, negativna formulacija ajtema nepotrebno otežava, komplikuje i, izvesno je, kada je reč o populacijama manje obrazovanih, manje inteligentnih ljudi koji se slabije snalaze sa pisanim tekstom, ili im je sposobnost koncentracije i pažnje oslabljena, umnogome kompromituje konativno reagovanje.
Reference
Cattell, R.B. (1990) Advances in Cattellian personality theory. u: Pervin L.A. [ur.] Handbook of personality: Theory and research, New York, itd: Guilford Press, str. 101-110
Cattell, R.B. (1995) The fallacy of five factors in the perosnality sphere. Psychologist, vol. 8, str. 207-209
Claridge, G. (1994) Psychobiological models and issuses. u: Strack S. i Lorr M. [ur.] Normal and abnormal personality, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 114-137
Cloninger, C.R. (1987) A systematic method for clinical description and classification of personality variants: A proposal. Arch Gen Psychiatry, 44(6): 573-88
Cloninger, C.R., Švrakić, D.M., Przybeck, T.R. (1993) A psychobiological model of temperament and character. Arch Gen Psychiatry, 50(12): 975-90
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1992) NEO-PI-R: Professional Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources
Costa, P.T., Mccrae, R.R. (1995) Domains and facets: Hierarchical personality assessment using the revised NEO Personality Inventory. J Pers Assess, vol. 64, br. 1, str. 21-50
Costa, P.T., McCrae, R.R. (1995) Primary traits of Eysenck's P-E-N system: Three- and five-factor solutions. J Pers Soc Psychol, 69(2): 308-17
Digman, J.M. (1990) Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41(1): 417-440
Eysenck, H.J., Eysenck, S.B.G. (1976) Psychoticism as a dimension of personality. London, itd: Hodder and Stoughton
Eysenck, H.J., Eysenck, S.B.G. (1969) Personality structure and measurement. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Eysenck, H.J. (1990) Biological dimensions of personality. u: Pervin L.A. [ur.] Handbook of personality: Theory and research, New York, itd: Guilford Press, str. 66-98
Eysenck, H.J. (1994) Normality-abnormality and the three-factor model of personality. u: Strack S. i Lorr M. [ur.] Normal and abnormal personality, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 3-25
Harris, C.W., Kaiser, H.F. (1964) Oblique factor analytic solutions by orthogonal transformations. Psychometrika, 29, 347-362
Horga, S., Ignjatović, I., Momirović, K., Gredelj, M. (1982) Prilog poznavanju strukture konativnih karakteristika. Psihologija, vol. 15, br. 3, str. 17-34 i br. 4, str. 3-21
John, O. (1990) The 'Big Five' factor taxonomy: Dimensions of personality in the natural language and in questionnaires. u: Pervin L.A. [ur.] Handbook of personality: Theory and research, New York, itd: Guilford Press, str. 66-98
Knežević, G.D., Momirović, K. (1996) RTT9G i RTT10G - dva programa za analizu metrijskih karakteristika kompozitnih mernih instrumenata. u: Kostić Petar [ur.] Merenje u psihologiji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, br. 2, str. 37-56
Knežević, G.D., Opačić, G.Đ., Tenjović, L.R. (1996) Teorija ličnosti ili skup neologizama: Dokaz da nijedan Cattellov faktor ne ispunjava ni prvi uslov egzistencije. u: Momirović Konstantin [ur.] Provera egzistencije psiholoških konstrukata, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, str. 48-67
Krug, S. (1994) Personality: A Cattellian perspective. u: Strack S. i Lorr M. [ur.] Normal and abnormal personality, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 65-78
Millon, T., Davis, R. (1994) Millon's evolutionary model of normal and abnormal personality: Theory and measures. u: Strack S. i Lorr M. [ur.] Normal and abnormal personality, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 79-114
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z. (1992) KON 6 - kibernetička baterija konativnih testova. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Momirović, K., Wolf, B., Džamonja, Z., Hošek, A.V. (1993) Generalni neurotizam - teorija i merenje. Beograd: Savez društava psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Štalec, J., Momirović, K. (1971) Ukupna količina valjane varijance kao osnov kriterija za određivanje broja značajnih glavnih komponenata. Kineziologija, Zagreb, vol. 1, br. 1, str. 79-93
Švrakić, D.M., Cloninger, C.R. (1996) A general quantitative theory of personality development: Fundamentals of a self-organizing psychobiological complex. Dev Psychopathol, vol. 8, str. 247-272
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Psihologija (2001)
Prilog analizi seksualnog dimorfizma u konativnom prostoru
Hošek Ankica V., i dr.

Psihijatrija danas (1999)
Individualne razlike u stresnom odgovoru: uvod u matematički model
Savić Danka A., i dr.

Gl Antropol društva Jug (1999)
Seksualni dimorfizam u prostoru nekih modaliteta agresivnosti
Wolf Boris, i dr.

prikaži sve [117]