Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Industrija
2012, vol. 40, br. 4, str. 125-152
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 05/03/2013
Empirical analysis of industrial operations in Montenegro
(naslov ne postoji na srpskom)
aDelloite, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet + Central Bank of Montenegro
cCentral Bank of Montenegro

e-adresa: jgalic@deloittece.com

Sažetak

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori se od početka procesa tranzicije suočava sa ozbiljnim teškoćama i njeno učešće u BDP-u konstantno opada. Globalna finansijska kriza je u velikoj meri uticala na pogoršanje položaja industrije. Analiza finansijskih indikatora je pokazala da industrija posluje sa gubitkom, da je potkapitalizovana i da ima problem sa likvidnošću. Posmatrano po sektorima, situacija je značajnoj povoljnija u proizvodnje električne energije, gasa i vode, u odnosu na prerađivačku industriju i rudarstvo. Autori u radu daju preporuke za unapređenje stanja u oblasti industrije.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Nacionalna strategija održivog razvoja Crne Gore. Podgorica: Vlada Crne Gore
*** (2008) Strategijska analiza funkcionisanja Kombinata aluminijuma Podgorica. Podgorica: Ekonomski fakultet
Bragg, S.M. (2007) Business ratios and formulas: A comprehensive guide. New York: John Wiley & Sons
Centralna banka Crne Gore (2010) Godišnji izveštaj glavnog ekonomiste. Podgorica
Centralna Banka Crne Gore (2010) Informacija o poslovanju crnogorske privrede. Podgorica: CBCG
Centralna Banka Crne Gore (2011) Preporuke za ekonomsku politiku u 2012. godini. Podgorica: CBCG
Claude, R., Martin, J., Horne, D.A. (1992) Restructuring towards a Service Orientation: The Strategic Challenges. International Journal of Service Industry Management, 3 (1): 25-38
Fabris, N., Žugić, R. (u štampi) Regionalizacija i regionalna politika Crne Gore. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić'
Fabris, N., Aćimović, S. (2010) Global financial crisis and its future implications. u: Euroasia Business and Economic Society congress, Atina
Fabris, N., Mijatović, M. (2011) Critical overview of Montenegro‘s growth model. u: Europe and the Balkans: Economic integrations, challenges and solutions: Conference proceedings, Orleans: University of Orleans
Fabris, N., Jandrić, M. (2011) Crnogorski model tranzicije - ex post analiza. u: Božidar Cerović i Milica Uvalić [ur.] Kontroverze ekonomskog razvoja u tranziciji, 37-54
Galić, J., Fabris, N., Kalezić, Z. (2012) Empirical analysis of industrial operations in Montenegro. Industrija, vol. 40, br. 4, str. 125-152
IMF International monetary fund (2011) Staff report for the Article IV consultation. Washington
Jakšić, M., ur. (2006) Ekonomski rečnik. Beograd: Ekonomski fakultet
Kozarić, K., Fabris, N. (2012) Monetarno-kreditna politika. Sarajevo: CBBiH
Matz, L. (2005) Liquidity risk management. New York: Sheshunoff & Co
Ministarstvo za ekonomski razvoj Crne Gore (2007) Strategija razvoja energetike do 2025 godine. Podgorica
Swarup, V. (2011) Working capital mangement. Kindle Book
Temin, P. (2002) The Golden Age of European growth reconsidered. European Review of Economic History, 6(1): 3-22
Tibor, P., i dr. (2009) The interpretation of Working Capital and its elements. u: Research Institute of Economics, Budapest: Hungarian Academy of Sciences
Vukotić, P. (2010) Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti. Podgorica: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Zavod za statistiku Crne Gore Monstat (2011) Statistički Godišnjak za 2011. godinu. Podgorica: Monstat
Žugić, J. (2010) Direktne strane investicije i crnogorska privreda. Montenegrin Journal of Economics, No 11, vol 6, p.p. 131-139
Žugić, R. (2011) Međuzavisnost strukturnih promjena i efikasnosti investicija na primjeru Crne Gore. Beograd: Beogradska banakarska akademija, doktorska disertacija