Metrika

  • citati u SCIndeksu: [11]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 41, br. 2, str. 7-25
Tržišna koncentracija u bankarskom sektoru - primer Srbije
aEkonomski institut, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresamarko.miljkovic@ecinst.org.rs, sanja.filipovic@ecinst.org.rs, tanaskovic@ekof.bg.ac.rs
Projekat:
Mogućnosti poboljšanja intelektualnih, motoričkih i kardio-respiratornih sposobnosti dece pomoću kinezioloških aktivnosti (MPNTR - 179011)
Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU (MPNTR - 47009)

Ključne reči: tržište; bankarstvo; racio koncentracije; Đini koeficijent; Hiršman-Herfindalov indeks
Sažetak
Cilj ovog rada je da istraži nivo i razvoj tržišne koncentracije u bankarskom sektoru Srbije. U prvom poglavlju autori predstavljaju različite teorije o tržišnoj koncentraciji i objašnjavaju moguće uticaje visoke koncentracije na različite ekonomske parametre. Drugo poglavlje pruža informacije o metodologiji i različitim indikatorima koji su korišćeni za merenje nivoa tržišne koncentracije u bankarskom sektoru Srbije. Empirijski rezultati analize su predstavljeni u trećem poglavlju rada i oni obuhvataju koncentraciju aktive, kapitala, plasmana, depozita, prihoda od kamata i neto dobitka (gubitka) pre oporezivanja, kao i komparativnu analizu sa zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Konačno, u poslednjem poglavlju su sumirane glavne poruke rada.
Reference
*** EU Structural Financial Indicators. http://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/121030_ssi_table.pdf?a9d7650ad1aea11c6223bcd77c3a61a8
Barjaktarović, L., Ječmenica, D. (2011) Optimizam vs pesimizam konkurentnosti bankarskog sektora Srbije. Industrija, vol. 39, br. 2, str. 137-150
Bikker, J.A., Groeneveld, H.J. (2000) Competition and Concentration in the EU Banking Industry. Kredit und Kapital, (33)
Cetorelli, N. (2001) Does Bank Concentration Lead to Concentration in Industrial Sectors?. u: Working Paper 2001-01, Federal Reserve Bank of Chicago
Dermine, J. (2003) Banking in Europe: Past, Present and Future, the Transformation of European Financial System. European Central Bank
Filipović, S. (2010) Efekti globalne finansijske krize na finansijski sektor Srbije. Industrija, vol. 38, br. 3, str. 79-94
Haas, R., Korniyenko, Y., Loukoianova, E., Pivovarsky, A. (2012) Foreign Banks and the Vienna Initiative - Turning Sinners into saints. u: EBRD Working paper, (142)
Hake, M. (2012) Banking Sector Concentration and Firm Indebtedness: Evidence from Central and Eastern Europe, Focus on European Economic Integration Q3/12. Oesterreichische Nationalbank
Jansen, D., de Haan, J. (2003) Increasing Concentration in European Banking: a Macro-level Analysis. u: Research Memorandum WO, De Nederlandsche Bank, (743)
Litchfield, A.J. (1999) Inequality: Methods and Tools. World Bank
Macit, F. (2012) Recent Evidence on Concentration and Competition in Turkish Banking Sector. Theoretical and Applied Economics, 19(8): 573
National Bank of Serbia (2012) Banking Sector in Serbia - Third Quarter Report 2012
National Bank of Serbia (2011) Banking Sector in Serbia - Fourth Quarter Report 2011
National Bank of Serbia (2010) Banking Sector in Serbia - Fourth Quarter Report 2010
National Bank of Serbia (2009) Banking Sector in Serbia - Fourth Quarter Report 2009
National Bank of Serbia (2008) Banking Sector in Serbia - Fourth Quarter Report 2008. u: Bank Supervision Department
National Bank of Serbia Balance Sheets and Income Statements of Commercial Banks. http://www.nbs.rs/internet/cirilica/50/50_5.html
Peria, M.S.M., Mody, A. (2004) How Foreign Participation and Market Concentration Impact Bank Spreads: Evidence from Latin America. u: Research Working Paper, World Bank, (3210)
Staikouras, C., Koutsomanoli-Fillipaki, A. (2006) Competition and Concentration in the New European Banking Landscape. European Financial Management, 12(3): 443-482
Strohe, H.G. (2009) Development of the Banking Sector in Georgia. u: Statistische Diskussionsbeitraege, University of Potsdam, (36)
Tushaj, A. (2010) Market Concentration in the Banking Sector: Evidence from Albania. u: BERG Working Paper Series on Government and Growth, Bamberg Economic Research Group, Bamberg University, (73)
Zingales, L., Raghuram, G. (2003) Banks and Markets: The Changing Character of European Finance. u: European Central Bank 2nd Annual Conference 2002, Frankfurt am Main, Paper presented
Zubović, J. (2010) Razvoj privrede zasnovan na ulaganjima u ljudske resurse i stranim investicijama. Beograd: Institut ekonomskih nauka
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/industrija41-4064
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman