Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:[7]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 1  
Industrija
2014, vol. 42, br. 1, str. 27-45
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/industrija42-4602


Inovativnost i konkurentnost zemalja zapadnog Balkana i selektovanih zemalja EU
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
cUniverzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresa: ddespotovic@kg.ac.rs

Sažetak

Polazeći od stava da kompleks inovativnosti predstavlja jednu od najznačajnijih tema u istraživanju mnogih ekonomskih fenomena, uključujući i konkurentnost privrede, u radu je data: a) eksplikacija metrike Indeksa globalne inovativnosti i Indeksa globalne konkurentnosti, kao nesumnjivo dva najznačajnija analitička okvira za iskazivanje dostignutog nivoa i ključnih determinanti inovativnosti privrede, s jedne, i faktora konkurentnosti zemlje u svetskim relacijama, s druge strane i b) empirijska analiza međuzavisnosti inovativnosti i konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Hrvatska i Crna Gora) i država Evropske unije koje okružuju ovaj region (Austrija, Bugarska, Grčka, Mađarska, Rumunija i Slovenija). Primenom odgovarajuće metodologije došlo se do zaključka da a) zemlje Zapadnog Balkana znatno zaostaju u nivou inovativnosti za selektovanim državama Evropske unije i b) da u razmatranju veze, sa aspekta stepena medjuzavisnosti inovativnosti i nacionalne konkurentnosti, za zemlje Zapadnog Balkana nije detektovana statistički značajna korelacija, za razliku od selektovanih zemalja EU gde je ustanovljeno postojanje jake linearne korelacije ovih varijabli u 2012.

Ključne reči

zapadni Balkan; indeks globalne inovativnosti; Indeks globalne konkurentnosti

Reference

*** (2011) The global competitiveness report 2011-2012. Geneva: World Economic Forum
*** (2012) The Global Innovation Index. INSEAD & WIPO
Almunia, J. (2010) How competitive is the European Union, The Global Competitiveness Report, 2010-2011. Geneve: World Economic Forum within the framework of the Centre for Global Competitiveness and Performance
Cvetanović, S., Mladenović, I., Despotović, D. (2012) Technological innovations in the long wave cycle theories. TTEM, Sarajevo, Vo. 7. No 1, Sarajevo, pp. 237-244, ISSN 1840-1503
Cvetanović, S., Mladenović, I., Nikolić, M. (2011) Teorijske osnove koncepta inovacionog kapaciteta privrede. Ekonomika, vol. 57, br. 4, str. 14-23
Cvetanović, S., Despotović, D., Nedić, V. (2012) Comparative analysis of business sophistication of Serbia and its neighboring countries. Industrija, vol. 40, br. 4, str. 89-106
Gibson, D.V., Naquin, H. (2011) Investing in innovation to enable global competitiveness: The case of Portugal. Technological Forecasting and Social Change, 78(8): 129
Hasan, I., Tucci, C.L. (2010) The innovation-economic growth nexus: Global evidence. Research Policy, 39(10): 12
Krstić, B., Stanišić, T. (2013) The influence of knowledge economy development on competitiveness of southeastern Europe countries. Industrija, vol. 41, br. 2, str. 151-167
Krugman, P.R. (1994) Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs, 73(2): 28
Krugman, P.R. (1996) Making sense of the competitiveness debate. Oxford Review of Economic Policy, 12(3): 17-25
Link, A., Siegel, D. (2003) Technological change and economic performance. London: Routledge
Marginean, S. (2006) Competitiveness: From microeconomic foundations to national determinants. Studies in Business and Economics, 1(1): 29-3
Metcalfe, S., Ramlogan, R. (2008) Innovation systems and the competitive process in developing economies. Quarterly Review of Economics and Finance, 48(2): 433
Porter, M.E., Stern, S. (2001) National innovative capacity. u: Scwab K., Porter M., Sachs J. [ur.] The Global Competitiveness Report 2001-2002, New York: Oxford University Press
Sener, S., Sarıdogan, E. (2011) The Effects Of Science-Technology-Innovation On Competitiveness And Economic Growth. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24: 815
Stefanović, Z. (2011) Innovations as the factor of competiveness and issue of economic theory: An evolutionary approach. u: Krstić Bojan [ur.] Improving the Competitiveness of the Public and Private Sector by Networking Competences, Niš: Faculty of Economics, forthcoming
Welfens, P. (2011) Innovationsin Macroeconomics. Heidelberg, New York: Springer
Zubović, J., Bradić-Martinović, A. (2013) Jačanje konkurentnosti kao faktor izlaska iz krize država Zapadnog Balkana. u: Institucionalne promene kao determinanta privrednog rasta Srbije, Ekonomski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu, : 403-41