Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 1  
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 4, str. 69-78
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 16/01/2016
doi: 10.5937/ekonomika1504069V
Perspektive razvoja ruralnog turizma na području grada Novog Sada
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresa: predrag_v@iep.bg.ac.rs, dvcmmv@gmail.com, brankomih@neobee.net

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

Novi Sad je drugi po veličini grad u Republici Srbiji i administrativni je centar AP Vojvodine. U njegovoj okolini postoji perspektivan prostor za razvoj seoskog turizma. Do sada su pokrenute neke inicijative za razvoj ruralnog turizma. Ove inicijative u kombinaciji sa drugim elementima turističke ponude mogu da povećaju turističku ponudu i atraktivnost ove destinacije. Razvoj ruralnog turizma treba da se zasniva na bogatoj pansionskoj i van pansionskoj turističkoj ponudi. Ono što se pojavljuje kao odlučujući faktor u sticanju konkurentske prednosti na turističkom tržištu je prilika da se razvije širok spektar različitih van pansionskih turističkih aktivnosti čime se povećava atraktivnost ove destinacije. Prisustvo prirodnih i društvenih (antropogenih) resursa mora biti marketinški i menadžerski vođeno kako bi pružilo odgovarajuće rezultate. U tom smislu važna je uloga Turističke organizacije Novog Sada, lokalnih uprava i privatnog sektora. U radu se ističe značaj javno-privatnog partnerstva i menadžmerski pristup kao osnova za sticanje konkurentske prednosti na turističkom tržištu. Takođe, daje se pregled resursa koji predstavljaju potencijal za razvoj ruralne turističke ponude. Očekivanja su da bi komplementaran razvoj sa drugim vidovima turizma, omogućio ruralnom turizmu da doprinese ukupnom ekonomskom razvoju ovog područja.

Ključne reči

seoski turizam; destinacije; poljoprivrede; resursa; održivi razvoj

Reference

*** (2007) A Practical Guide to Tourst Destination Management, Madrid. World Tourism Organization, Institute for nature conservation of Serbia, http://www.zzps.rs/novo/index>.php?jezik=sr&strana=zastita_prirode_zasticena_prirodna_dobra (15.6.2015)
Cvijanović, D., Vuković, P. (2012) Uloga marketinga u turizmu Dunavskog regiona. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Cvijanović, D., Vuković, P. (2014) Rural Tourism in the Danube Region of the Republic of Serbia - Comparative Experiences and Development Perspectives. u: 32. Contemporary issues of sustainable rural development: International approaches and experiences of Eastern Europe and Russia, 31-48
Cvijanović, D., Vuković, P. (2012) Edukacija lokalnog stanovništva kao pretpostavka za razvoj ruralnog turizma u Srbiji. Agroekonomika, 54(53-54); 73-79; 53
Vukovic, P., Arsic, S., Cvijanovic, D. (2010) Konkurentnost ruralnih turističkih destinacija. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 47-60
Vukovic, P., Kljajic, N., Arsic, S. (2012) Multifunctional Agriculture as an Assumption and a Condition for Rural Development in Serbia. International Journal of Sustainable Economies Management, 1(2): 24-32
Vuković, P., Cecić, N., Arsić, S. (2007) Elementi marketing i menadžment strategije turističke destinacije Novi Sad. Ekonomika, vol. 53, br. 5-6, str. 121-129
Vuković, P., Mijajlović, N., Arsenijević, Ž. (2009) Rural Tourist Destination - Attractiveness and Competitiveness as Conditions for Making New Brands, International Symposium on the topic ‘Prospect of Agriculture and Rural Areas Development. Series ‘Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development', 9 (3); 225-228
Vuković, P., Roljević, S., Grujić, B. (2013) Mogućnosti za razvoj turizma zasnovanog na prirodnim i društvenim resursima u području 'Gornjeg Podunavlja'. Ekonomika, vol. 59, br. 3, str. 155-160
Vuković, P., Roljević, S., Sarić, R. (2009) Strateška opredeljenja za multifnukcionalni koncept poljoprivrede i očuvanje životne sredine. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 4, str. 45-52
Vuković, P., Kljajić, N., Roljević, S. (2009) Strateška opredeljenja razvoja turizma u procesu tranzicije u Srbiji. Ekonomika, vol. 55, br. 3-4, str. 168-176
Vuković, P., Cecić, N., Cvijanović, D. (2007) Održivi turistički razvoj ruralnih područja Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 54, br. 3, str. 369-379