Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 62, br. 2, str. 179-188
Uticaj stabilizovanog otpadnog mulja na prinos krompira (Solanum tuberosum)
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola

e-adresaborisz@82yahoo.com
Ključne reči: krompir; đubrenje; stabilizovani mulj; prinos; prihod
Sažetak
Autor je ispitivao primenu različitih doza stabilizovanog-dehidratisanog otpadnog mulja kod dve sorte krompira u poljskim uslovima. Pored parcele bez đubrenja pratio je rast, razvitak i prinos sorte Agria i Aladin na parcelama tretirane sa količinom od 50 t/ha i 30 t/ha mulja sa Subotičkog prečistača otpadnih voda. Ustanovio je da se najveći prinos (44,5 t/ha) ostvaruje kod sorte Aladin pri primeni 30 t/ha mulja. Agria je rodila 29,65 t/ha krtola pri istom količinom đubrenja. Kod obe sorte je bio veći prinos na parcelama đubrene sa 50 t/ha nego na neđubrenima.Ustanovljeno je da, nasuprot đubrenju stajnjakom od 50-60t/ha, upola manja količina stabilizovanog mulja produkuje slične prinose, ako ne i veće.U buduće pod kontrolisanim uslovima moguća će biti zamena ili dopuna stajskog đubriva sa stabilizovanim muljem.
Reference
*** (2004/2009) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135, 36/2009, 72
*** (2009) Zakon o upravljanju otpadom. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2008) Council Directive (EC) No 2008/98/EEC of 19. 11. Journal of the European Communities, At: ec.europa.eu/environment/waste/framework, (January 2015.)
Bročić, Z. (2015) Navodnjavanjem krompira do 80 tona po hektaru. Poljoprivredni list, 55
Cvijanović, G., Dozet, G., Cvijanović, D. (2013) Menadžment u organskoj biljnoj proizvodnji. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
Cvijanović, G., Savić, S. (2016) Zaštita ekosistema i bioremedijacija. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
Czekus, B. (2014) Uticaj presovanog mulja iz Subotičkih otpadnih voda na prinos kukuruza. u: Bogdanović P. [ur.] Međunarodna konferencija Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad, 2014, Zlatibor: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno iženjerstvo, pp. 81-85
Czekus, B. (2014) Uticaj prečišćenih industrijskih i komunalnih otpadnih voda na kvalitet vode jezera Palić. u: Komatina S. [ur.] IV Međunarodni kongres Biomedicina i geonauke - uticaj životne sredine na zdravlje ljudi, 2014, Beograd: Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije, pp. 408-420
Czekus, B., Gligor, G. (2014) Mogućnost korišćenja stabilizovanog-presovanog mulja kao đubriva u proizvodnji kukuruza. u: Komatina S. [ur.] IV Međunarodni kongres Biomedicina i geonauke - uticaj životne sredine na zdravlje ljudi, 2014, Beograd: Asocijacija geofizičara i ekologa Srbije, pp. 329-336
Czekus, B. (2014) Potencijal biološko aktivnog mulja subotičkih otpadnih voda. u: 38. Smotra naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem, 2014, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, pp. 30-34
Đorđević, M. (2014) Sadnja krompira i kalkulacija proizvodnje 2014. At: www.zdravasrbija.com, 20. 01. 2016
Jovičić, N. (2015) Verbal presentation. Subotica: JKP 'Čistoća i Zelenilo'
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Ž. (1998) Povrtarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Tošev, M. (2002) Rasprostranjenost i suzbijanje otpornih vrsta korova u ratarskim kulturama. Revija Agronomska saznaja, 13) 6
Vlahović, B. (2003) Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Knjiga I i II
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1602179C
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2007)
Stavovi potrošača prema mariniranom i pasterizovanom povrću
Rodić Vesna, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2008)
Istraživanje snabdevenosti tržišta pasterizovanim i mariniranim povrćem
Vlahović Branislav, i dr.

Industrija (2008)
Srbija na međunarodnom tržištu povrća
Đorović Milutin T., i dr.

prikaži sve [51]