Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 24, str. 155-168
Modeli investiranja u visoko obrazovanje
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Novi Sad

e-adresajozef.kabok@vojvodina.gov.rs
Sažetak
Predmet istraživanja rada je problematika investiranja u visoko obrazovanje u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu, kao i razvoj novog modela investiranja koji se zasniva na ulaganjima u studijske programe ustanova uz odgovor na pitanje: da li novi model investiranja obezbeđuje veća ulaganja i veći kvalitet visokoobrazovnih usluga, koji u krajnjem doprinose povećanju konkurentnosti visokog obrazovanja. Cilj izrade rada je definisanje kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika modela investiranja u ustanove u oblasti visokog obrazovanja koji se primenjuje u Republici Srbiji i konstituisanje novog modela investiranja u studijske programe, čijom primenom bi se poboljšao obim i kvalitet investiranja u oblasti visokog obrazovanja i njegova konkurentnost, kao i ukupan ekonomski položaj ustanova. Obzirom da bi novi model investiranja obezbedio bolji kvalitet visokoobrazovnih usluga i veću konkuretnost visokog obrazovanja, potrebno je obezbediti primenu novog modela investiranja u studijske programe u visokom obrazovanju Republike Srbije, a primenu istog normativno urediti.
Reference
*** (2005) Strategija obrazovanja 2005-2010. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
*** (2001-2002) Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 44/01, 15/02 - osnovni tekst sa izmenama i dopunama
*** (1992/2004) Uredba o merilima za utvrđivanje visine troškova studija na višim školama čiji je osnivač Republika. Službeni glasnik RS, broj: 10/92, 100/04
*** (2002-2007) Uredba o normativima standardima rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 15/02., 100/04., 26/05., 38/07. i 110/07
*** (2001) Bolonjska deklaracija - zajedničko saopštenje evropskih ministara obrazovanja sa sastanka u Bolonji, 19.juna 1999. godine. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
*** (2005-2010) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 76/05. i 44/10
*** (2001) Lisabonska agenda o priznavanju kvalifikacija doneta u Lisabonu 11. aprila 1997. godine. R. Srbija. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
*** (2006-2008) Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Službeni glasnik Republike Srbije, 106/06, 112/08
Andrić, M., Jakšić, D. (2003) Znanje kao podsticaj investicijama. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 9, str. 73-78
Barr, N. (2004) Higher education funding. Oxford Review of Economic Policy, 20(2): 264
C.P.B.CHEPS (2001) Higher education reform: Geting the incentives right. The Hague: SDU
Domazet, D. (2007) Model finansiranja visokog obrazovanja primenom vaučera. u: XIII Skup trendovi razvoja: Akreditacija Bolonjskih studija, Kopaonik, 05. -08. 03. 2007., Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 118-121
Eicher, J.C. (1998) The costs and financing of higher education in Europe. European Journal of Education, 33, (1), 31-39
Huggins, R. (2009) Designing a European competitivness index: Measuring the performance and capacity of Europe’s regions and nations. u: Studija: Evropski indeks konkurentnosti Srbije, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 118-141
Republički zavod za statistiku (2009) Statistički godišnjak Srbije. Beograd
Turajlić, S. (2007) Savremene tendencije u finansiranju visokog obrazovanja. u: Skup Trendovi razvoja, (XIII), Akreditacija Bolonjskih studija, Trend 2007, Kopaonik, 05-08. 03., Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 22-26
Turajlić, S. (2008) Društvo znanja - Srbija na dobrom putu ili na stranputici?. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Tehnologija, kultura i razvoj, (XV), Palić-Subotica od 8, Tematski zbornik radova, 22-31
Vukasović, M., Babin, M., Ivošević, V., Lažetić, P., Miklavič, K. (2009) Finansiranje visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija. Beograd: Centar za obrazovne politike
Zovko, V., Šimović, V., Nježić, Z. (2010) Obrazovne institucije kao organizacije koje uče - potreba za promenom paradigme. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 23, str. 15-21
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka