Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2012, br. 28, str. 83-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Komparativna analiza bankarskog sektora zemalja centralne i istočne Evrope sa osvrtom na Srbiju
aUniverzitet Singidunum, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: lbarjaktarovic@singidunum.ac.rs, paunovic@famns.edu.rs

Sažetak

Prvi vidljivi znaci svetske ekonomske krize u zemljama centralne i istočne Evrope (CEE) uočeni su u finansijskom sektoru najpre na tržištu kapitala u vidu povlačenja stranih investitora. Podaci Svetskog ekonomskog foruma za 2010. pokazuju da je stabilnost bankarskog sektora Srbije na najnižem nivou u grupi zemalja CEE. Bankarsko tržište CEE trenutno je pod kontrolom stranih bankarskih grupacija, budući da strani kapital čini preko 70% ukupne bilansne aktive. Sve zemlje u regionu su u posmatranom periodu uspele da zadrže nivo bilansne sume iznad 50% vrednosti bruto domaćeg proizvoda. Koeficijent determinacije ukazuje da su vrednosti domaćeg finansijskog potencijala predominantno određene bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika, odnosno da evoluira u skladu sa dostignutim stepenom privrednog i ekonomskog razvoja. Građani Srbije su najviše zainteresovani za auto kredite, gotovinske, stambene i kredite za refinansiranje, sa izuzetkom prvih šest meseci 2010. godine kada je najveća tražnja bila za subvencionisanim dinarskim kreditima države.

Ključne reči

CEE; bankarski sektor; vlasnička struktura; bilansna suma; kreditni i depozitni potencijal

Reference

Barjaktarović, L. (2010) Kuda ide konkurentnost Srbije. u: Savić N., G. Pitić [ur.] Konkurentnost u bankarskom sektoru Srbije, Beograd: FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, str. 53-70
Bošnjak, M. (2009) Ključne makroekonomske neravnoteže kao izazov ekonomske politike. Ministarstvo finansija Republike Srbije, http://mfp.gov.rs/download/pdf/ekonomska_istrazivanja/studije/Kljucne%20makroekonomske%20neravnoteze.pdf
Bošnjak, M. (2011) Globalna finansijska i ekonomska kriza i njen uticaj na privredu i finansije Srbije. Ministarstvo finansija Republike Srbije, http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/dokumenti/GLOBALNA%20FIN_i%20ek_kriza%20i%20njen%20uticaj%20na%20priv_Srbije_17_2_2011_.pdf
European Central Bank (2011) Banking structures 2010. www.ecb.int/pub/pdf/other/eubankingstructures201009en.pdf
Golubović, N. (2009) Anatomija globalne finansijske krize i implikacije za zemlje Centralne i Istočne Evrope. Teme, vol. 33, br. 2, str. 471-491
Mishkin, F.S. (2006) Monetary policy strategy: How did we get here?. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, Working Paper br. 12515, September
OECD (2010) The impact of the financial crisis on the insurance sector and policy responses. www.oecd.org/daf/corporateaffairs/corporategovernanceprinciples/theimpactofthefinancialcrisisontheinsurancesectorandpolicyresponses.htm
RZB Group (2010) Raiffeisen research: CEE banking sector
World Economic Forum (2010-2011) The Global Competitiveness Report 2009-2010, 2010-2011. Geneva