Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2007, vol. 61, br. 1-2, str. 43-70
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/02/2010
Efekti programirane nastave fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: ivana.milanovic@dif.bg.ac.rs

Sažetak

Predmet ovog istraživanja je programirana nastava fizičkog vaspitanja, u kojoj metodičko-organizaciona forma 'poligon', kao sredstvo, ima primarnu ulogu u povećanju efikasnosti nastavnog procesa kod mlađeg školskog uzrasta. Uzorak ispitanika u ovom istraživanju činili su učenici i učenice III i IV razreda dve osnovne škole u Beogradu: OŠ 'Milan Đ. Milićević' i OŠ 'Kralj Petar I'. Ukupan uzorak ispitanika činilo je 538 učenika. Učenici IV razreda OŠ 'Milan Đ. Milićević' činili su uzorak prve eksperimentalne grupe (E1) od 126 ispitanika (52 učenice i 74 učenika). Učenici III razreda OŠ 'Milan Đ. Milićević' činili su uzorak druge eksperimentalne grupe (E2) od 183 ispitanika (82 učenice i 101 učenik). Prvu kontrolnu grupu (K1) činili su učenici IV razreda OŠ 'Kralj Petar I' sa 109 ispitanika (51 učenica i 58 učenika), dok su drugu kontrolnu grupu (K2) činili učenici III razreda OŠ 'Kralj Petar I' sa 120 ispitanika (46 učenica i 74 učenika). Eksperimentalan faktor, koji je uveden u ekperimentalne grupe, bio je programirana nastava fizičkog vaspitanja u kojoj je 'poligoni okretnosti', kao sredstvo, imao primarnu ulogu u povećanju efikasnosti nastavnog procesa. Kontrolne grupe su imale nastavu po važećem Nastavnom planu i programu fizičkog vaspitanja za III razred, odnosno učenici/ce četvrtog razreda za IV razred. Istraživanje je sprovedeno školske 2004/05 godine, u vremenskom intervalu od 14 radnih nedelja (3 meseca). Efekti ovako programirane nastave fizičkog vaspitanja mereni su pomoću dve varijable za procenu antropometrijskih dimenzija i trinaest varijabli za procenu motoričkih sposobnosti. Rezultati istraživanja ukazuju da je programirana nastava pozitivno uticala na motoričke sposobnosti učenika/ca eksperimentalnih grupa. Statistički najznačajnije razlike, u odnosu na rezultate učenika kontrolnih grupa, dobijene su na testovima za procenu sprinterske brzine, agilnosti, pokretljivosti i delimično kod koordinativnih sposobnosti.

Ključne reči

Reference

Bigović, M. (2004) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Koprivica, V.J., i dr. (1994) Značaj senzitivnih perioda za planiranje nastave fizičkog vaspitanja. u: Pripremanje nastavnika fizičkog vaspitanja za realizaciju nastavnih planova i programa dece i omladine, naučni skup, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, str. 102-107
Krsmanović, B., Todorović, V. (1996) Odnos nastavnika razredne nastave prema fizičkom vaspitanju. Fizička kultura, vol. 50, br. 4, str. 321-325
Kukolj, M., Arunović, D., Bokan, B. (1997) Motoričke osobine učenika mlađeg školskog uzrasta u funkciji sagledavanja senzitivnih perioda motoričkog razvoja. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture '97, Zbornik radova
Marković, M. (2002) Efikasnost predmetne i razredne nastave fizičkog vaspitanja učenika IV razreda osnovne škole magistarska teza. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Milanović, I. (2006) Efekti programirane nastave fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Nikolić, S. (2001) Predlog normativa prostora za nastavu fizičkog vaspitanja sa aspekta kategorizacije škola u Srbiji magistarska teza. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Radojević, J. (1988) Fizičko vaspitanje, juče - danas - sutra. Fizička kultura, vol. 19, br. 1, str. 27-40
Stamatović, M. (2001) Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao razredna ili predmetna nastava. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Šukov, J. (1984) Kako je nastava fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovnih škola u funkciji prevencije i korelacije lošeg držanja i telesnih deformiteta učenika. u: Kongres pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (II), Zagreb
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja