Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 1 od 1  
Fizička kultura
2013, vol. 67, br. 1, str. 24-32
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/06/2013
doi: 10.5937/fizkul1301024D
Uticaj eksperimentalnog programa motivacije na motoričke sposobnosti učenika
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, BiH
bAkademija fudbala, Beograd

e-adresa: ackojoki@teol.net

Sažetak

Predmet proučavanja ovog rada bila je motivacija učenika starijih razreda osnovne škole u nastavi fizičkog vaspitanja. Cilj istraživanja bio je da se u praksi testira originalni program motivacije učenika za nastavu fizičkog vaspitanja i vidi da li je on doprineo poboljšanju motoričkih sposobnosti učenika i smanjenju izostanaka sa nastave. Uzorak ispitanika činila su po dva odeljenja šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole u eksperimentalnoj grupi (N=127; 63 dečaka i 64 devojčice) i isto toliko odeljenja istog uzrasta u kontrolnoj grupi (N=128; 70 dečaka i 58 devojčica). Procena motoričkih sposobnosti obavljena je na početku i na kraju eksperimentalnog tretmana, koji je trajao celo drugo polugodište, tj. 17 sedmica, sa po 2 časa sedmično. Korišteni su ranije verifikovani testovi za procenu koordinacije pokreta, fleksibilnosti, snage i brzine. Takođe, prebrojani su izostanci sa nastave fizičkog vaspitanja u prvom polugodištu, te nakon eksperimenta. Za statističku obradu podataka, pored deskriptivne statistike, korišćen je T- test za nezavisne uzorke i Mann-Whitney test. Učenici eksperimentalne grupe ostvarili su značajno veće poboljšanje većine motoričkih sposobnosti od učenika kontrolne grupe. Takođe, ostvarili su značajno manje izostanaka sa nastave.

Ključne reči

Reference

Dobraš, R. (2009) Testiranje efikasnosti programa motivacije učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, (Neobjavljena doktorska disertacija)
Đorđić, V. (2000) Ocene kao pokazatelj efikasnosti nastavnog procesa u fizičkom vaspitanju. u: Radovanović Đ.; Arunović D.; Raič A.; Dunđerović R. [ur.] Zbornik radova sa Drugog i trećeg simpozijuma sa međunarodnim učešćem Efekti diferenciranih modela nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status učenika i studenata, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 81-88
Đorđić, V., Tumin, D. (2008) Da li su devojčice 'problem' u nastavi fizičkog vaspitanja?. Pedagogija, vol. 63, br. 4, str. 652-665
Đorđić, V., Tubić, T. (2010) Teorija samoodređenja i razumevanje motivacije učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 42, br. 1, str. 128-149
Eather, N., Morgan, P.J., Lubans, D.R. (2013) Feasibility and preliminary efficacy of the Fit4Fun intervention for improving physical fitness in a sample of primary school children: a pilot study. Physical Education & Sport Pedagogy, 18(4): 389-411
Ericsson, I. (2011) Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3): 313-329
Hardman, K. (2008) Physical education in schools: A global perspective. Kinesiology, Vol. 40, No. 1, 5-28
Kalaja, S.P., Jaakkola, T.T., Liukkonen, J.O., Digelidis, N. (2012) Development of junior high school students' fundamental movement skills and physical activity in a naturalistic physical education setting. Physical Education & Sport Pedagogy, 17(4): 411-428
Kljajević, V. (2005) Efekti različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika završnih razreda srednje škole. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Kostić, Z.R. (1995) Snaga u sportu na primeru odbojke (Power in sport at the example of volleyball). Niš: Grafika Galeb
Krulanović, R. (2006) Efekti različitih programa vežbanja i njihov uticaj na morfološke, motoričke i funkcionalne karakteristike učenika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Nepublikovani magistarski rad
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Martin, E.H., Rudisill, M.E., Hastie, P.A. (2009) Motivational climate and fundamental motor skill performance in a naturalistic physical education setting. Physical Education & Sport Pedagogy, 14(3): 227-240
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Milanović, D. (1981) Latentna struktura nekih testova za procenu faktora eksplozivne snage. Kineziologija, Zagreb, vol. 12, br. 1-2, str. 35-53
Milanović, Lj. (1983) Školsko fizičko vaspitanje u novom nastavnom programu i praksi. Fizička kultura, 37(4): 328-329
Mitrović, M. (1980) Ocena kao motivaciono sredstvo u nastavi fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Beogradu, Fakultet fizičke kulture, (Neobjavljena magistarska teza)
Sääkslahti, A., Numminen, P., Varsal, V., Välimäki, I. (2001) Effects of intervention on childrens motor development during four year follow-up. u: Annual congres of the European College of Sport Science, Congress of the German Society of Sport Science (XV), Cologne
Sallis, J.F., McKenzie, T.L., Alcaraz, J.E., Kolody, B., Faucette, N., Hovell, M.F. (1997) The effects of a 2-year physical education program (SPARK) on physical activity and fitness in elementary school students. Sports, Play and Active Recreation for Kids. American Journal of Public Health, 87(8): 1328-1334
Sibinović, A., Mandarić, S., Mikalački, M., Stojiljković, S. (2011) Effects of high and low aerobics programme on motor abilities of the eighth grade elementary school students. u: Prskalo I., Novak D. [ur.] 6th FIEP European congress Physical education in the 21st century-pupils competencies, Proceeding book, Zagreb, HR: Hrvatski Kineziološki savez, 446-453
Suzić, N. (2011) Motivacija učenika za sport i njihovo vrednovanje škole. Sportlogia, 7(1): 35-44
Višnjić, D. (1987) Podsticanje učenika na samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Zrnzević, N., Arsić, R., Vidosavljević, S. (2009) The influence of the experimental programme of physical education curriculum to the development of motor abilities. Research in Kinesiology, 39(2): 151-157