Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2015, br. 71, str. 129-148
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 11/02/2016
doi: 10.5937/zrpfni1571129P
Britanski parlament - pokušaj ustavne reforme
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: irena@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Sažetak

Britanski parlament, jedan od najstarijih predstavničkih organa koji neguje tradiciju i običaje parlamentarizma, predstavlja jošuvek inspiraciju za donošenje novihustava i uspostavljanje parlamentarnih sistema. Njegova kompozicija,u gotovo nepromenjenom obliku, očuvana je do danasu državi koja funkcioniše sa tzv. nepisanim ustavom i sa osobenim izvorima ustavnog prava (ius non scriptum). Bikameralna struktura Parlamenta, Dom lordova i Dom komuna, odražava tradiciju britanskog parlamentarizma, dok unutrašnja kompozicija parlamentarnih domova ukazuje na funkcionalne posebnosti koje se ogledaju u značajno smanjenom obimu tzv. komitetskog ili rada u odborima, a sve u korist javne rasprave u plenumu. S obzirom na to da savremena država postavlja nove i složenije zadatke pred izabrano predstavništvo građana, tradicionalni Britanski parlament sve teže može da odgovori ovim zahtevima. Otuda su tokom prošlog veka isticani brojni predlozi za modernizaciju parlamentarnih domova i njihovo efikasnije funkcionisanjeu parlamentarnom procesu. U ovom radu sagledani su efekti nedavnihustavnih reformi kojima su uvedeni novi principi u organizaciji i funkcionisanju parlamentarnih domova.

Ključne reči

Parlament; Dom lordova; Dom komuna; ustav; Ujedinjeno Kraljevstvo

Reference

*** (2014) The house of lords reform act. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/24/pdfs/ukpga_20140024_en.pdf
*** (2015) The house of lords (expulsion and suspension] act. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/14/enacted
Barendt, E. (1998) An Introduction to Constitutional Law. Oxford: Oxford University Press
Barnett, H. (2004) Constitutional and administrative law. London-Sidney: Cavendish
Blanden, M. (2007) Parlament Ujedinjenog Kraljevstva i škotska devolucija. u: Pavlović V., Orlović S. [ur.] Dileme i izazovi parlamentarizma, Beograd: Fakultet političkih nauka, 289-306
Bogdanor, V., ur. (2003) The British Constitution in the Twentieth Century. Oxford University Press
Bogdanor, V. (2009) The new British constitution. http//www.gresham.ac.uk/print/2398
Bogdanor, V. (2015) The crisis of the constitution: The general election and the future of United Kingdom: Report. The Constitution Society, http://www.consoc.org.uk/2015/02/new-paper-by-vernon-bogdanor-the-crisis-of-the-constitution/, 1-40
Bradley, A.W., Ewing, K.D. (2003) Constitutional and administrative law. Harlow: Pearson
Coleman, S. (2003) A Tale of Two Houses: The House of Commons, the Big Brother House and the People at Home. Parliamentary Affairs, 56(4): 733-758
Dicey, A.V. (1982) Introduction to the study of the law of the constitution. Indianapolis: Libery Fund
Jowell, J. (2006) The second chamber of the United Kingdom's parliament: The house of lords. u: The Role of the Second Chamber, Strasbourg: Venice Commission, 56-61
Lijphart, A. (1999) Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty six countries. New Haven, CT, itd: Yale University Press
Lou, S. (2010) Engleski parlamentarizam. Beograd: Pravni fakultet
MacKenzie, K. (2005) 'Tears Before Bedtime' A Look Back At The Constitutional Reform Programme Since 1997. Public Policy and Administration, 20(1): 8-19
McKay Commission (2013) Commission on the consequences of devolution for the house of commons: Report. 25. March, 2013, http://webarchive.nationalar-chives.gov.uk/20130403030652/ http://tmc.independent.gov.uk/
Ramsay, G. (2014) The British constitutional reform crisis: A proposal. Open Democracy, https//www.opendemocracy.net/ourkingdom/gilbert-ramsay/british-constitutional-reform-crisis-proposal
Rogers, R., Walters, R. (2004) How parliament works. Harlow: Pearson
Russell, M. (2001) What are second chambers for?. Parliamentary Affairs, 54(3): 442-458
Scott, P. (2005) The upper chamber and the territorial constitution. UK Const. L. Blog, 22nd Jul 2015, http://ukconstitutionallaw.org/
Seaward, P., Silk, P. (2004) House of commons. In The British constitution in the twentieth century. Oxford: Oxford University Press
Shaw, M. (2004) The British Parliament in International Perspective. Parliamentary Affairs, 57(4): 877-889
Shell, D. (2004) The Future of the Second Chamber. Parliamentary Affairs, 57(4): 852-866
Svirčević, M. (2009) Kratak istorijat engleskog (britanskog) parlamenta i Doma lordova. Nova srpska politička misao, maj; 1-6; 30, . (http: //www. nspm. rs/savremeni-svet/kakva-je-buducnost-doma-lordova-u-britan-skom-poretku. html?alphabet=l]
Tomkins, A. (2003) Public law. Oxford: Oxford University press
Turpin, C.C. (2002) British government and the constitution. London: Butterworths LexisNexis
Walters, R. (2004) The house of lords. u: Bogdanor V. [ur.] The British constitution in the twentieth century, Oxford: University Press, 189-237
Wright, T. (2004) Prospects for Parliamentary Reform. Parliamentary Affairs, 57(4): 867-876