Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 1-20
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121001K


Zavisnost gubitaka snage turbogeneratora od reaktivnih opterećenja
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: mkostic@ieent.org

Sažetak

U radu je izložena metoda za određivanje gubitaka snage u generatoru za karakteristične režime, kao i analiza zavisnosti tih gubitaka od vrednosti reaktivnih opterećenja. Postupak je ilustrovan na primeru turbogeneratora snage 410 MVA (i 348 MW). Dati su postupci i rezultati proračuna pojedinih komponenti gubitaka snage, kao i ukupnih gubitaka snage: prvo za čisto aktivno opterećenje sa nominalnom snagom, a potom i za režime sa nominalnom aktivnom snagom uz različita opterećenja po reaktivnoj snazi. Razlika tih gubitaka i gubitaka u režimu sa čisto aktivnom snagom predstavlja komponentu gubitaka snage koji potiču od reaktivnih opterećenja. Za turbogeneratore snaga 210 MW, 348 MW i 618 MW dati su samo rezultati proračuna i analize zavisnosti gubitaka snage od reaktivnih opterećenja. Pokazano je da se gubici snage u bloku generator-transformator značajno smanjuju kada se faktorom snage generatora poveća na vrednost 0.92, sa vrednosti 0.85. Ovo je, uz činjenicu da se time povećava i obrtna rezerva u reaktivnoj snazi, bio važan argument za podizanje nivoa kompenzacije reaktivne energije u Elektroenergetskom sistemu Elektroprivrede Srbije (EES EPS-a)- Od 2005-2008. godine, sa novih 550 Mvar kondenzatora u distributivnoj mreži, reaktivna snaga na pragu elektrana je ukupno smanjena za 720 Mvar, a gubici snage za oko za 9 MW, samo u blokovima generator-transformator ukupne snage 3800 MW.

Ključne reči

turbogenerator; stepen iskorišćenja; reaktivna opterećenja; pobudna struja; ukupni gubici snage; gubici opterećenja

Reference

*** (2009) Određivanje karakteristika regulacije, gubitaka snage i stvarnih dijagrama aktivnih i reaktivnih snaga (P-Q krive generatora) blokova B1 i B2 u Termoelektani 'Kostolac' B. Beograd: Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Studija
Kostić, M. (2009) Nova metoda za određivanje Potjeove reaktanse sinhronih turbogeneratora. Elektroprivreda, vol. 62, br. 4, str. 8-17
Kostić, M.M. (2010) Novo pravilo za određivanje Potjeove reaktanse za relevantna opterećenja turbogeneratora. Elektroprivreda, vol. 63, br. 3, str. 210-221