Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2011, br. 21, str. 223-239
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zreint1121223V


Prenaponi preneti iz mreže 220 kV na 15,65 kV nivo bloka transformator-generator u HE 'Bajina Bašta'
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: petar.vukelja@ieent.org

Sažetak

Prikazani su rezultati istraživanja atmosferskih i sklopnih prenapona prenetih iz mreže 220 kV na 15,65 kV nivo bloka transformator-generator u HE 'Bajina Bašta'. Analiza rezultata istraživanja je pokazala da preneti prenaponi mogu da ugroze izolaciju 15,65 kV namotaja blok transformatora 242kV/15,65kV i izolaciju namotaja statora generatora. Predloženo je da se za zaštitu izolacije na nivou 15,65 kV postave metaloksidni odvodnici prenapona na pogodnom mestu između šina generatora i uzemljenja.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Ispitivanje napona prenetih sa višenaponske na niženaponsku stranu transformatora 242kV/15, 65kV proizvođača ABS MINEL TRANSFORMATORI. u: Izveštaj Instituta, br. 311106
*** (2011) Preneti prenaponi kroz blok transformator 242kV/15, 65kV u HE Bajina Bašta pri delovanju atmosferskih i sklopnih prenapona. u: Izveštaj Instituta, br. 311112
Vukelja, P., i dr. (1983) Problematika zaštite tercijera energetskih transformatora ZEP-a sa stanovišta pojave prenapona. Beograd: Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', studija br. 383V12, str. 170
Vukelja, P., Vučinić, M., Janković, A. (1979) Prenošenje napona iz jednog u drugi naponski nivo transformatora - uporedna istraživanja visokim i niskim udarnim naponima. u: XIV savjetovanje elektroenegetičara Jugoslavije, Sarajevo, 14-19 maj, R33. 10, 127-135
Vukelja, P., Vučinić, M. (1981) Uporedna eksperimentalna analiza prenošenja napona kod transformatora delovanjem niskih i vrlo visokih napona. u: XV savetovanje elektroenergetičara Jugoslavije, Beograd, 19-22 april, I12. 12, 161-172
Zdravković, Z., Vukelja, P., i dr. (1997) Koordinacija izolacije postrojenja i sistema visokonaponskih objekata. Beograd: Institut 'Nikola Tesla', studija br. 319703