Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 21, br. 4, str. 231-236
Učestalost Bekerove ciste u reumatoidnom artritisu
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i kardioloških bolesti 'Niška Banja' - Niška Banja, Srbija
bKlinički centar Niš, Klinika za ortopediju, Srbija
Ključne reči: reumatoidni artritis; Bekerova cista; artritis kolena; ultrasonografija
Sažetak
Cilj rada se odnosio na procenu učestalosti Bekerove ciste u pacijenata sa reumatoidnim artritisom (RA), primenom ultrasonografije. Ispitivanjem je obuhvaćeno 124 pacijenata sa RA, tokom stacionarnog lečenja i ispitivanja u Reumatološkom odeljenju u Institutu "Niska Banja", sa ispunjenim ARA kriterijumima. Kod pacijenata kod kojih je nakon kliničkog pregleda, postavljena mogućnost prisustva Bekerove ciste, urađen je ultrasonografski pregled aparatom Acuson Sequoia, korišćenjem linearne sonde od 8 MHz radi njenog potvrđivanja. Pacijenti su podeljeni u 2 grupe: grupa sa artritisom kolena (82 pacijenta - 66.13%) i grupa bez artritisa kolena (42 pacijenta - 33.87%). Analizirani su rezultati i izvršena je statistička značajnost prisustva Bekerove ciste u bolesnika sa artritisom kolena u odnosu na pol, godine starosti, stadij um i aktivnost bolesti kao i u odnosu na prisustvo artroze i pozitivnost nalaza RF i CRP u serumu. Prosečna starost pacijenata sa Bekerovom cistom bila je 55.43±9.84 a bez Bekerove ciste 53.21±10.06 godina. Kod pacijenata sa Bekerovom cistom prosečno trajanje bolesti bilo je 8.54±6.39, a kod pacijenata bez Bekerove ciste 9.66+7.27 godina. U grupi pacijenata sa artritisom kolena, Bekerova cista je pronađena u 54 pacijenta (65.85%), a u grupi bez artritisa kolena u 15 (35.70%) pacijenata. Pri tome je u grupi sa artritisom kolena Bekerovu cistu imalo 6 pacijenata muškog (11.11%) i 48 (88.89%) ženskog pola. U odnosu na aktivnost bolesti, Bekerovu cistu je imalo 32 pacijenta (39.0%) sa visokom aktivnošću, 21 (25.6%) sa umerenom i l sa blagom aktivnošću. U odnosu na stadijum bolesti, Bekerovu cistu je imalo 11 (13.4%) pacijenata u IV, 26 (31.7%) u III, 16 (19.5%) u II i l u I anatomskom stadij umu. Kod 36 pacijenata sa Bekerovom cistom (66.67%) pronađena je i pridružena artroza kolena. U odnosu na prisustvo reumatoidnog faktora (RF), 39 pacijenata (47.6%) sa Bekerovom cistom bilo je IgM-RF(+), a 15 (18.3%) IgM-RF(-). Rezultati su pokazali takođe da su 34 pacijenta (41.4%) sa Bekerovom cistom imali pozitivan nalaz C-reaktivnog proteina (CRP), a da je kod 20 pacijenata (24.4%) CRP bio negativan. Na osnovu naših rezultata, Bekerova cista je češća kod bolesnika sa aktuelno prisutnim artritisom kolenskog zgloba, kod bolesnika sa visokom i umerenom aktivnošću reumatoidnog procesa, u II i III anatomskom stadij umu, kod bolesnika sa pridruženom artrozom kolena, kao i kod bolesnika sa pozitivnim nalazom IgM-RF i C-reaktivnog proteina u serumu.
Reference
Andonopoulos, A.P., Yarmenitis, S., Sfountouris, H., Siamplis, D., Zervas, C., Bounas, A. (1995) Baker's cyst in rheumatoid arthritis: An ultrasonographic study with a high resolution technique. Clin Exp Rheumatol, 13(5): 633-6
Fam, A.G., Wilson, S.R., Holmberg, S. (1982) Ultrasound evaluation of popliteal cysts on osteoarthritis of the knee. J Rheumatol, 9(3): 428-34
Jablanović, D. (2000) Konvencionalne metode vizualizacije u reumalologiji. Acta rheumatologica Belgradensia, 30(2): 101-109
Marković, Z. (2002) Reaktanti akutne faze inflamacije u dijagnostici reumatskih bolesti. Balneoklimatologija, vol. 26, br. supl. 1, str. 159-166
Petković, G., i dr. (2000) Kompjuterizovana tomografija muskuloskeletnog sistema. Acta rheumatologica Belgradensia, broj 2, 124-129
Poleksić, Lj., Bačić, G. (2000) Magnetna rezonancija u reumatskim oboljenjima. Acta rheumatologica Belgradensia, broj 2, str. 130-135
Radunović, G. (2000) Primena ultrazvuka muskuloskeletnih struktura u reumatologiji. Acta rheumatologica Belgradensia, 30 (2): 110-8
Rauschning, W., Linndgren, P.G. (1979) The clinical significance of the valve mechanism in communicants cysts. Archives of Orthopaedic and Traumatic Surgery, 95, str. 251-256
Skakić, V., Stamenković, B. (1999) Bakerova cista - ultrasonografska analiza. Balneoklimatologija, 23 (2), str. 17-19
Skakić, V. (2002) Ultrazvuk u reumatologiji. Balneoklimatologija, vol. 26, br. supl. 1, str. 19-26
Ward, E.E., Jacobson, J.A., Sseffel, D.P., Hays, C.W., Holsbeck, M. (1998) Sonographic detection of Baker's cyst comparison with MRI. u: Annual meeting of the American Roengen Ray Society, San Francisco
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka