Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2009, vol. 22, br. 4, str. 16-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
Psihološka istraživanja i praksa stvaranja udžbenika u Srbiji - pogled unazad i unapred
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: biljana.trebjesanin@uf.bg.ac.rs

Sažetak

Cilj rada je identifikovanje novih zadataka na planu teorijskog promišljanja, empirijskih istraživanja i praktične primene dostupnih znanja radi unapređenja prakse stvaranja, akreditovanja i upotrebe udžbenika. On je realizovan na osnovu analize rezultata dosadašnjeg rada, pre svega psihologa, u tri spomenuta domena i novina do kojih je u tekućoj deceniji došlo na planu produkcije udžbenika u našoj sredini. Opšti zaključak je da su rezultati i na planu proučavanja i na planu primene saznanja do kojih se došlo značajni, ali i da je prostor za dalje naučno i stručno angažovanje na spomenutim poljima veliki. Na planu daljeg razvoja teorije udžbenika moguće je dalje razvijanje ideje o udžbeniku kao sistemu kulturno-potpornih sredstava. Na planu istraživanja kao značajni zadaci prepoznati su: proširenje predmeta istraživanja na udžbenike za više osnovnoškolske uzraste i na srednjoškolske i univerzitetske udžbenike s jedne strane i razvijanje metodologije za uporedne analize različitih komponenti udžbeničkog kompleta kao sistema (razgranatog udžbenika), udžbenika različitih izdavača za isti predmet i za empirijsko ispitivanje recepcije i efektivnosti udžbenika različitih izdavača.

Ključne reči

udžbenik; proučavanja udžbenika; kriterijumi kvaliteta; unapređenje prakse stvaranja udžbenika

Reference

Brković, A.D., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1997) Udžbenik i motivacija učenika za nastavni predmet. u: Vrednosti savremenog udžbenika (I), međunarodni simpozijum, zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, vol. 1, str.131-150
Brković, A.D. (1998) Motivacione vrednosti udžbenika. u: Laketa N. [ur.] Vrednosti savremenog udžbenika II, Užice: Učiteljski fakultet
Guzina, Lj. (1984) Kako školska knjiga može da utiče na razvoj saznajnih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Isić, M. (1998) Obrada i usvojenost osnovnih 'bioloških' pojmova u udžbenicima prirode i društva za I i II razred osnovne škole. u: magistarska teza [ur.] Vrednosti savremenog udžbenika II., Užice: Učiteljski fakultet, 321-338
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2008) Vodič za dobar udžbenik - opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum
Ivić, I.D. (1976) Skica za jednu psihologiju osnovnoškolskih udžbenika: I - Razvoj intelektualnih sposobnosti dece i udžbenik. Psihologija, vol. 9, br. 1-2, str. 25-45
Ivić, I.D. (1976) Skica za jednu psihologiju osnovnoškolskih udžbenika: II - Oblici učenja i udžbenik. Psihologija, vol. 9, br. 3-4, str. 61-74
Lazarević, D. (2001) Formiranje sistema pojmova, razvoj pojmovnog mišljenja i udžbenik. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik Teorijsko-metodološke osnove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Moskovljević, J. (1985) Psihološko-pedagoška analiza udžbenika: Analiza jezika. Beograd: Institut za psihologiju, elaborat u rukopisu
Pešić, J.M. (2005) Sociokulturni pristup udžbeniku. Psihologija, vol. 38, br. 4, str. 369-381
Pešić, J.M. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika - teorijski principi i konstrukcijska rešenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešić-Matijević, J. (1995) Razvoj pojmova na ranom osnovnoškolskom uzrastu. Psihologija, vol. 28, br. 3-4, str. 283-302
Pešikan, A.Ž. (1996) Treba li deci istorija? - psihološki problemi nastave istorije u osnovnoj školi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešikan, A.Ž. (2003) Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Plut, D., ur. (2007) Kvalitet udžbenika za mlađi školski uzrast. Beograd: Institut za psihologiju - Filozofski fakultet
Plut, D., Daničić, N., Tadić, B. (1990) Vrednosni sistem osnovno-školskih udžbenika. Psihološka istraživanja, br. 4, str. 141-205
Plut, D. (1991) Socijalizacijski obrasci osnovnoškolskih udžbenika. Beograd: Filozofski fakultet - Odeljenje za psihologiju, magistarski rad
Plut, D. (2003) Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stojković, Lj., Pešikan, A., Vidanović (1988) Analiza oblika učenja u udžbenicima. Beograd: Institut za psihologiju, elaborat u rukopisu
Trebješanin, B. (2001) Rezimirajući pregled. u: Trebješanin, B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik Teorijsko-metodološke osnove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trebješanin, B.M., Pešikan, A.Ž., Kovač-Cerović, T. (1990) Analiza motivacionih karakteristika udžbenika za niže razrede osnovne škole. Psihološka istraživanja, 4, 205-245
Trebješanin, B.M. (2001) Oblici učenja u udžbeniku. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik Teorijsko-metodološke osnove, Beograd: ZUNS
Trebješanin, B.M. (2001) Razvoj metakognicije i motivacije - uloga udžbenika. u: Trebješanin, B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovno-školski udžbenik, Zbornik radova, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zlatić, L. (1977) Samoobrazovna funkcija udžbenika iz ugla aktivne nastave. u: Laketa N. [ur.] Vrednost savremenog udžbenika II, Užice: Učiteljski fakultet