Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Oblici rada u nastavi šaha kao izbornog predmeta - iskustva u radu sa učenicima I-IV razreda OŠ u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresadragan.martinovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: metodika obuke šaha za početnike; oblici rada u nastavi; šah kao didaktičko sredstvo; mlađi školski uzrast; osnovne škole u Srbiji
Sažetak
Primenom istorijske metode analizirana su dosadašnja iskustva u šahovskoj obuci u mlađem školskom uzrastu u Srbiji sa osnovnim ciljem da se ustanovi šta je od toga i dalje primenljivo, ali i da se prepozna potreba za uvođenjem novih sadržaja, kod kojih bi se primenila savremena didaktička saznanja o oblicima nastavnog rada. Osim toga, razmatraju se i druga metodičko-didaktička pitanja koja bi trebalo da doprinesu unapređivanju nastave šaha kao izbornog predmeta u osnovnim školama u Srbiji. Uočen je pad zainteresovanosti za dalje učenje šaha kao izbornog predmeta u osnovnim školama u Srbiji, verovatno usled predugog trajanja obuke (tempo od jednog časa sedmično). Na osnovu metode modelovanja stvoreni su uslovi za uvođenje odabranih podvrsta šaha, šahovskih problema i studija, što predstavlja inovaciju koja je namenjena unapređivanju dinamike nastave i podsticanju aktivnosti i motivacije dece u mlađem školskom uzrastu. Ove promene u nastavnom planu i programu su morale biti praćene i detaljno prerađenim uputstvima za primenu određenih oblika nastave kako bi se ostvario efikasan rad na časovima šaha. Poznavanje specifičnih karakteristika svakog oblika nastavnog rada (frontalni, grupni i individualni rad, kao i rad u parovima) pomaže da nastavnici šaha u svakom trenutku izaberu onaj koji je najpogodniji, a povremeno se preporučuje čak i istovremena primena više oblika rada. Nastavnici iz osnovnih škola u Srbiji koji su učestvovali u prvom ciklusu seminara za šahovsku obuku su putem evaluacionih upitnika, ali i kroz panel-diskusije, okarakterisali nova uputstva za izbor oblika nastavnog rada kao veoma upotrebljiva, ali je broj ispitanika suviše mali da bi bio statistički značajan. Stoga je neophodno obezbediti povratne informacije od većeg broja nastavnika i sprovesti dalja istraživanja i među učenicima, koja bi potvrdila da je učinjen korak u pravom smeru.
Reference
*** (2006) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 15
*** (2009) Pravilnik o izmeni pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi. Službeni glasnik - Prosvetni glasnik, LVIII, 4,1
*** (2005) Laws of chess. u: FIDE handbook, FIDE congress at Calvia (Mallorca) (V), Lausanne: FIDE, Preuzeto 12. maja 2009. www.fide.com/component/handbook/?,id=124&view =article
Baralić, N., Mitrović, G. (2009) Izveštaj o nastavi šaha kao izbornog predmeta u osnovnim školama na teritoriji Srbije za 2008/09. školsku godinu. Beograd: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Bell, T. (1982) Your child's intellect. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Blanco, U. (1998) Why teach chess in schools?. Lausanne: FIDE Chess in Schools Committee
Christiaen, J. (1976) Chess and cognitive development. Saugus: The Massachussets Chess Association, English translation by Epstein S
Hooper, D., Whyld, K. (1987) The Oxford companion to chess. Oxford, New York: Oxford University Press
Karaklajić, N. (2007) Iz arhive internacionalnog majstora Nikole Karaklajića. 1. dec. 2008. www.serbiachess.net/2007/prvi_potez07/prvi_potez07.htm
Krogius, N. (1969) Psychology in Chess. New York: R.H.M. Press
Marković, I. (2009) Prilog metodici obuke šaha u školskom uzrastu - šahovska kompozicija kao dopunsko nastavno sredstvo. Metodička praksa, IX, 4, 69-76
Marković, I., i dr. (2006) Predlog za uvođenje šaha u nastavni program osnovnih škola u Srbiji. Beograd: Šahovski savez Srbije
Marković, I., Vuksanović, S., Koprivica, V. (2009) Novine u obuci šaha u mlađem školskom uzrastu. u: Bokan B. [ur.] Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 301-308
Marković, I., Koprivica, V. (2010) Podvrste šaha kao dopunsko didaktičko sredstvo u ranoj fazi obuke. u: Juhas I., V. Koprivica [ur.] Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 195-203
Mcleod, J., Fisher, J., Hoover, G. (2003) The key elements of classroom management: Managing time and space, student behavior, and instructional strategies. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development
Međedović, E., Martinović, D. (2006) Igra, izvor dečje radosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Palladino, N. (1999) Šah za začetnike. Naklo: Šahovska zveza Slovenije, preveo i uredio Drinovec A
Pritchard, D.B. (2007) The Classified Encyclopedia of Chess Variants. Harpenden: John Beasley
Rabar, B., Zorec, I., Ugrinović, D. (1983) Priručnik za nastavu šaha u školama. Beograd: Centar za unapređivanje šaha
Root, A.W. (2006) Children and chess: A guide for educators. Westport: Teacher Ideas Press
Root, A.W. (2008) Science, math, checkmate: 32 chess activities for inquiry and problem solving. Westport: Teacher Ideas Press
Root, A.W. (2009) Read, write, checkmate: Enrich literacy with chess activities. Westport: Teacher Ideas Press
Skripčenko, F.F. (2007) Dlja Vas, roditeli Počemu i kak, nužno obučat detej igrat v šahmaty?. Chisinau, Kishinev: Tipografia Centrala
Sokolov, V. (1997) Šahovska škola Beograda. u: Karaklajić N., i dr. [ur.] Metropola šaha, Beograd: Šahovski savez
Stegić, L. (1997) O omladinskom i pionirskom (kadetskom) šahu u Beogradu. u: Karaklajić N., i dr. [ur.] Metropola šaha, Beograd: Šahovski savez
Vilotijević, M.V. (2000) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga, II - Teorije učenja i nastave
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Vuksanović, S., Marković, I. (2007) 3, 4, pozor - šah!. Beograd: S. Vuksanović
Wang, M.C., Haertel, G.D., Walberg, H.J. (1993-1994) Synthesis of research: What helps students learn?. Educational Leadership, 51(4)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka