Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 19, br. 1, str. 7-22
Obeležja krivičnog dela poreske utaje
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Početkom 2001. godine u Republici Srbiji je izvedena temeljita i radikalna reforma celokupnog fiskalnog sistema (sistema javnih prihoda i javnih rashoda). To je bio imperativ vremena i prilika u kojima živimo, ali i potreba društva - države da efikasnijim mehanizmima i sredstvima obezbedi funkcionisanje svih društvenih službi u cilju zadovoljavanja opštih i zajedničkih potreba. S druge strane, takav fiskalni sistem je zahtevao i adekvatnu pravnu zaštitu. Stoga je pravnim propisima predviđen čitav niz nedozvoljenih, protivpravnih i zabranjenih ponašanja za koja su predviđene i određene vrste sankcija. Ta nedozvoljena ponašanja se mogu klasifikovati na: krivična dela, privredne prestupe i prekršaje, a sva su obuhvaćena zbirnim nazivom - poreska delinkvencija. Medu poreskim deliktima posebno se izdvaja poreska utaja sa dva oblika i nekoliko vidova ispoljavanja za koja zakon propisuje određene vrste sankcija - kaznu zatvora i novčanu kaznu (kumulativno) i određene vrste mera bezbednosti. No, pored represivnih mera efikasna zaštita društva od ovih oblika delinkvencija može se ostvarivati i širokom primenom opštih i specijalnih preventivnih mera. Nadamo se da će sve ove mere u svojoj ukupnosti dati efikasan i pravovremeni rezultat - a to je suzbijanje i sprečavanje ovih vrsta ponašanja i pravovremeno i u potpunosti i uredno namirenje svih fiskalnih davanja radi finansiranja zakonom predviđenih obaveza.
Reference
*** (2001) Novi propisi iz oblasti javnih finansija Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Begeer, W., Tuinen, V.H.K. (1986) The statistical representation of the informal economy. Quarterly Journal of the Central Bureau of Statistics, vol. 1, br. 3, str. 77
Buhler, O., Strickrodt, G. (1960) Steuerrecht. Wiesbaden: Verlag Dr Th. Gabler, Band I: Allgemenes Steurrecht
Gnjatović, D.E. (1999) Finansije i finansijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
International Bureau of Fiscal Documentation (1981) International tax avoidance and evasion. Amsterdam
Jelčić, B. (1990) Nauka o financijama i financijsko pravo. Zagreb: Narodne novine
Jovanović, L.S., Đurđić, V.D., Jovašević, D. (2000) Krivično pravo - posebni deo / Criminal code: Special part. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (1995) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Policijska akademija
Jovašević, D. (2000) Komentar Zakona o izvršenju krivičnih sankcija - sa sudskom praksom i registrom pojmova. Beograd: Službeni list
Jovašević, D. (2000) Zbirka zakona o prekršajima - sa komentarom i praksom. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D., Hašimbegović, T. (2001) Krivično delo poreska utaja. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jovašević, D. (1998) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni list
Kljajević, M. (1999) Poreska utaja. Bilten Okružnog suda u Beogradu, broj 50, strana 7
Popović, D.M. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI - Constitutional and Legislative Policy Institute
Srzentić, N. (1995) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (1996) Komentar Krivičnog zakona Republike Srbije i Krivičnog zakona Republike Crne Gore s objašnjenjima. Beograd: Službeni list
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.