Akcije

Ekonomika preduzeća
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 40, br. 1-2, str. 95-100
Stanarsko pravo kao predmet poreza na imovinu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1948) Droit de meintien dans les lies. od 1. septembra
*** Obligationenrecht / Zakon o obligacijama Švajcarske. čl. 267a-f
Aranđelović, S. (1965) Društvena svojina u stambenoj oblasti. u: Društvena svojina, zbornik, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 10
Aranđelović, S. (1963) Društveno upravljanje stambenim zgradama. Beograd: Institut društvenih nauka / IDN
Bartoš, M. (1961) Proces komercijalizacije građanskog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1, str. 4
Cigoj, S. (1973) Kontrakti in reparacije - posebni del obligacijskega prava - posamezna pravna razmerja. Ljubljana: Uradni list SRS
de Juglart, M. (1980) u: Mazeaud J.L., H.Mazeaud [ur.] Lecons de droit civil, Paris, vol. 3, br. 2
Derruppe, J. (1952) La nature juridique du droit de preneur a bail et la distinction des droits reels et des droits creance. Paris
Galand, P. (1980) Le beil des locaux d'habitation. Paris
Gams, A., Petrović, M. (1980) Osnovi stvarnog prava. Beograd: Naučna knjiga
Gams, A., Đurović, L.M. (1985) Bračno i porodično imovinsko pravo. Beograd: Savremena administracija
Hamel, J., Givord, F., Tune, A. (1956) u: Planiol M., G.Ripert [ur.] Traite pratique de droit civil francais, Paris, vol. 10, str. 587
Hiber, D.M. (1990) Transformacija stanarskog prava - pravni aspekt. u: Opština i grad u novim društvenim uslovima, Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije, Budva, oktobar, str. I
Hiber, D.M. (1982) Prestanak stanarskog prava. Beograd, magistarski rad
Hiber, D.M. (1990) Reforma stambenog sistema - pravni aspekt. Beograd, studija za potrebe SIV
Hiber, D.M. (1983) Uticaj plodouživanja i službenosti stanovanja na stanarsko pravo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5, str. 950-951
Hiber, D.M. (1991) Zakup stana. Pravni život, vol. 40, br. 11-12, str. 1307-1316
Kaus, R. (1924) Traité théorique et pratique de la législation des loyers. Paris
Linossier, L. (1971) Le bail urbain a d'habitation. u: L'immeuble urbaine a usege d'habitation et profesionel, Paris, str. 220
Marty, G., Raynaud, P. (1962) Droit civil. Paris
Miljković, B. (1990) Korišćenje stanova u društvenoj svojini po osnovu stanarskog prava. Pravni život, br. 5-6, str. 742
Nikolić, D.Ž. (1990) ZSO i zadaci u njegovoj primeni. Pravni život, br. 5-6, str. 727
Orlić, M.V. (1979) Društveno-ekonomski efekti stanarskog prava. u: Pravni i društveno-ekonomski odnosi u stambenoj oblasti, savetovanje, zbornik radova, Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Orlić, M.V. (1974) Pravna priroda zakupa. Beograd, doktorska disertacija
Orlić, M.V. (1991) Zamiranje stanarskog prava. Pravni život, vol. 40, br. 5-7, str. 751-764
Partington, M. (1980) Lanrond and tenant. London
Perović, S.K. (1981) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Sokolović, V. (1970) Pravna priroda i promet prava davanja stanova na korišćenje i stanarskog prava. Pravni život, br. 4
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Stojadinović, M., Tomašević, M. (1923) Komentar Zakona o stanovima i Pravilnika za izvršenje istog. Beograd
Špengler, O. (1983) Propast Zapada. Beograd: Književne novine, br. 11, str. 1221
Vedriš, M. (1971) Osnovi imovinskog prava. Zagreb
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Privredno-pravni priručnik (1992)
Zakup stana po Zakonu o stanovanju republike Srbije
Hiber Dragor M.

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Pravo korišćenja grobnog mesta
Rajković Vladimir

Sociologija (1993)
Privatizacija: moć države i uloga prava
Hiber Dragor M.

prikaži sve [174]