Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 99, str. 115-134
Pošumljavanje u Srbiji u periodu od 1961-2007. godine sa posebnim osvrtom na crni i beli bor
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Ključne reči: pošumljavanje; Srbija; crni bor; beli bor
Sažetak
Pošumljavanje u Srbiji ima veliki značaj, jer se samo njime može povećati šumska površina i dovesti na onaj nivo koji odgovara potrebama stanovništva. Na to ukazuje i sadržaj nekih dokumenata kao što je to 'Stručne osnove za izradu Nacionalnog šumarskog akcionog programa', gde se još u samom početku potencira ovaj problem. Poseban značaj ima pošumljavanje crnim i belim borom, koji se najčešće koriste pri pošumljavanju onih najnepovoljnijih terena. U ovom istraživanju se analizira kretanje obima pošumljavanja u periodu od 1961-2007. godine, sagledava učešće crnog i belog bora, kao i odnos njihovih pošumljenih površina, i generišu prognoze tih promena u narednom periodu. Na taj način se može sagledati i društveno-ekonomski značaj pošumljavanja sa aspekta ispunjenja postavljenih ciljeva šumarske politike, a posebno pošumljavanja crnim i belim borom, kao specifičnim vrstama drveća.
Reference
*** (2004-2006) Saopštenje. Statistika šumarstva, Republika Srbija Republički zavod za statistiku, Beograd, No. 097, No. 126, No. 190, SRB ŠU30
*** (1961-2003) Statistički bilten - šumarstvo, Savezni zavod za statistiku, Beograd, No. 321-2359
*** (2000-2008) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Republika Srbija - Republički zavod za statistiku
Glavonjić, B., Ranković, N. (2003) Trendovi proizvodnje i potrošnje bukove oblovine na evropskom tržištu. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 88, str. 41-53
Jovičić, M.M. (1981) Ekonometrijski metodi. Beograd: Savremena administracija
Kadović, R., Aleksić, P., Tomović, Z., Medarević, M., Orlović, S. (2008) Stručne osnove za izradu nacionalnog šumarskog akcionog programa. Beograd, FAO projekat GCP/FRY/003/FIN
Petz, B. (1985) Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Ranković, N., Vlainić, A. (1989) Analiza statističkih podataka o pošumljavanju u Srbiji bez SAP-a u periodu od 1972-1986. godine. Šumarstvo, Beograd, 1, (29-38)
Ranković, N., Keča, Lj. (2009) Šumarska politika Srbije. Šumarski fakultet
Ranković, N. (1996) Ekonomika šumarstva. Beograd: Šumarski fakultet
Ranković, N., Glavonjić, B. (2004) Trendovi izvoza i uvoza bukovog drveta u Srbiji. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 90, str. 155-166
Ranković, N., Glavonjić, B., Oblak, L., Petrović, S. (2007) Trendovi potrošnje prozora i vrata od drveta u Španiji, Francuskoj i Nemačkoj i strategija njihovog izvoza iz Srbije. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 96, str. 83-95
Šilić, Č. (1988) Atlas drveća i grmlja. Sarajevo: Svjetlost, III izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0999115R
objavljen u SCIndeksu: 15.09.2009.