Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 35, br. 1, str. 227-245
Sistemski uzroci i uslovi razvoja mobinga kao organizacione prakse
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd

e-adresamiltatjana@hotmail.fr
Ključne reči: mobing; psihologizacija; individualizacija; sistem; udruživanje
Sažetak
Psihološko ili moralno zlostavljanje na radnom mestu, ili mobing, je fenomen koji, svuda u svetu, poprima alarmantne dimenzije. Dominantni javni i naučni pristup je gotovo isključivo individualistički: razmatraju se pojavni oblici, povodi i simptomi bez zadiranja u sistemske uzroke i faktore. Rezultati brojnih istraživanja, realizovanih u ekonomski razvijenim zemljama, pokazuju, međutim, da smo suočeni sa problemom inherentnim aktuelnim društveno-ekonomskim prilikama. Mobing je patologija atomizacije društvenog korpusa na sve izolovanije i usamljenije pojedince okrenute sebi u brizi za sve neizvesniji opstanak na tržištu rada. Najuočljivije posledice savremenih odnosa moći i njima svojstvenih vidova simboličkog nasilja su kult individue, lične ambicije, imperativ neprestanog razvoja karijere, koji prikrivaju sve veću nemoć pojedinaca i razaraju društvene veze i solidarnost koje jedine tvore moć da se ti isti pojedinci zaštite od zloupotreba i ostvare i odbrane svoja legitimna prava i interese. Individualni pristupi rešavanju problema mobinga su, dakle, imanentni problemu a ne njegovom rešenju.
Reference
*** (2001) Rapport du comité interministériel sur le harcèlement psychologique au travail. Québec: Ministère du travail, www.travail.gouv.qc.ca/quoi_de_neuf/actualite/fs_harcel.html
Andersson, J. (2001) Rapport sur le harcèlement au travail. Parlement européen, Commission de lemploi et des affaires sociales, n 2001/2339, 16 jui
Brodsky, C.M. (1976) The harrased worker. Lexington: Lexington Books
Brun, J., Plante, E. (2004) Le harcèlement psychologique au travail au Québec. Québec: Chaire en gestion de la sante et de la securite du travail
Conseil Économique et Social (2001) Le harcèlement moral au travail. Paris: Les éditions des journaux officiels
Cru, D. (2001) Le Mal-Être au travail, comment intervenir?. Travail, Genre et Sociétés, 5, str. 57-73
Davenport, N., i dr. (1999) Mobbing: Emotional abuse in the american workplace. Ames: Civil society publishing
Dejours, C. (1988) Plaisir et souffrance dans le travail. Paris: Édition de lAOCIP, 2 vols
Dejours, C. (1993) Travail: Usure mentale. Paris: Bayard éditions
Dejours, C. (1998) Souffrance en France: La banalisation de linjustice sociale. Paris: Seuil
Dejours, C. (2001) Désolation et harcèlement moral. Le Monde, 10 avril, str. 10
Drida, M., i dr. (1999) Du harcèlement ou la violence discrète des relations de travail. Violence et Travail. Paris: CNAM, 91-100
Durieux, A., Jourdain, S. (1999) Lentreprise barbare. Paris: Albin Michel
Fukuyama, F. (1992) The end of history and the last man. New York, itd: Free Press
Hirigoyen, M. (1998) Le harcèlement moral. La violence perverse au quotidien. Paris: Syros
le Goff, J. (2000) Les illusions du management: Pour le retour du bon sens. Paris: La découverte
Leymann, H. (1990) Mobing and psychological terror at workplaces. Violence and Victims, 5 (2): 119-126
Leymann, H. (1996) Mobbing: La persécution au travail. Paris: Seuil
Leymann, H., Gustafsson, A. (1996) Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(2): 251-275
Quine, L. (1999) Workplace bullying in NHS community trust: staff questionnaire survey. BMJ, 318(7178): 228-32
Soares, A. (2002) Quand le travail devient indecent. Montréal: CSQ
Zapf, D., Stale, E. (2003) Individual antecedents of bullying: Victims and perpetrators. u: Einarsen E., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L. [ur.] Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in research and practice, London: Taylor & Francis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2011.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Borba za priznanje u Hegelovim Jenskim spisima
Milisavljević Vladimir

Kultura (2016)
Laži liberalizma u delima Ijana Makjuana
Kovačević Predrag

Kultura (2018)
Od kulture dijaloga ka dijaloškoj kulturi - teologija, kultura i mediji
Milićević Vukašin

prikaži sve [29]