Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 1  
Baština
2018, br. 46, str. 77-91
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/03/2019
doi: 10.5937/bastina1846077A
Creative Commons License 4.0
Strana direktna ulaganja, motivi, rizici i dupli standardi
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd

e-adresa: avramovic.n@pravni-fakultet.info, stanimirdj@hotma

Sažetak

Jedan od dominantnih oblika međunarodnog kretanja kapitala posttranzicionoj eri razvoja savremenih država postala su strana direktna ulaganja. Razvijene tržišne ekonomije kroz privatizaciju eks socijalističkih privreda pored svojinskih prava stekli su i pravo kontrole i upravljanja srazmerno procentu stranog ulaganja. Cilj SDU multinacionalnih kompanija je maksimalna profitna stopa i uvećanje kapitala kroz jačanje konkurentnosti i osvajanje novih tržišta, dok je osnovni motiv uvoznica kapitala prinudna supstitucija nedostajuće domaće akumulacije, oživljavanje privrede i povećanje zaposlenosti. Ali, strana ulaganja nose i komercijalne i političke rizike, koji uglavnom pogađaju strane investitore. Zaštita SDU ostvaruje se na diplomatskom i međunarodnopravnom nivou. U okviru Ujedinjenih nacija tim pitanjima se bave Ekonomsko socijalni savet, njegov Centar i Komisija za multinacionalne kompanije, Međunarodna agencija za garantovanje investicija i Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova. Srbija je prihvatila međunarodne standarde u ugradila ih u nacionalno zakonodavstvo u oblasti SDU. Stabilan i stimulativan pravni okvir čini je pogodnom državom za strana ulaganja i pored činjenice da se na Kosovu i Metohiji, kao njenom integralnom delu, primenjuju druga pravna pravila.

Ključne reči

Reference

*** (1985) Enciclopedia of public internationa law. Amsterdam, Band 8
Avramović, N. (2016) Strana direktna ulaganja i tranzicija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Ćirić, A.Lj. (2002) Pravni okviri zaštite stranih direktnih investicija. Pravo i privreda, vol. 39, br. 5-8, str. 471-489
Drobnjak, J. (2013) Strane direktne investicije - instrumenti eksploatacije. https://www.makroekonomija.org/strane-direktne-investicije/strane-direktne-investicije-instrumenti-eksploatacije/ [18. 11. 2018]
Marić, K., Matić, J. (2018) Inozemna izravna ulaganja u Republiku Hrvatsku i usporedba sa odabranim nerazvijenim zemljama. Zbornik sveučilišta Libertas, Zagreb, 3
Radman, P.A., Prohaska, Z., Stulić, J. (2016) Utjecaj rizika zemlje na izravne strane investicije. https: //www. researchgate. net/publication/303017118_Utjecaj_rizika_zemlje_na_izravne_strane_investicije [18. 11. ]
WTO Secretariate (1996) Trade and foreign direct investment. PRESS/57