Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:118
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Moralne odlike ženskih likova u najstarijim pjesmama junačkim - sociološka analiza sadržaja
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

e-adresaredzichfilfak@gmail.com
Ključne reči: moral; ep; žena; analiza sadržaja
Sažetak
Rezultati eksplorativno-deskriptivnog istraživanja sprovedenog sa ciljem da, sa stanovišta sociologije morala, analizira likove žena u najstarijim srpskim epskim pesmama sociološkom analizom sadržaja. Zaključak upućuje na društveno vrednovanje moralnih osobina žena, na moralne postupke i kvalitete ličnosti pripisivanih ženi u najstarijim epskim pesmama, moralno prosuđivanje, sankcije i moralne imperative. Takođe, indirektno ukazuje na tadašnji društveni status žene i količinu društvene moći kojom ona raspolaže. Stiče se i uvid u deo društvenih običaja datog vremenskog razdoblja, ponekad nerazdvojnih od morala zajednice i moralnih shvatanja narodnog pevača. Ženski likovi bi trebalo da daju i poštuju život. Visoko se vrednuje bračna vernost žena, kao i poštenje, čast, požrtvovanost i saosećanje. Verskoj i nacionalnoj pripadnosti pesnici takođe pridaju moralnu vrednost. Iako nisu moralne osobine, poštovanje i pokoravanje autoritetu implementirani su u moralni lik žene i čine njegov nerazdvojni deo.
Reference
*** (1993) Patrijarhat. u: Matić Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija, str. 814-820
*** (1993) Tradicija. u: Matić Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija, str. 1204-1210
Alečković-Nikolić, M. (2001) Ženski princip u slovenskoj paganskoj i istočnohrišćanskoj tradiciji. u: Jovanović Bojan [ur.] Muškarac i žena, Beograd: Gutenbergova galaksija, str. 171-186
Atlagić, M., Milutinović, B. (2002) Izvori za istoriju Srba do XV veka. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Brkić, J. (1961) Moral Concepts in Traditional Serbian Epic Poetry. Mouton&Co
Cvijić, J. (1987) Balkansko poluostrvo i južnomoravske zemlje: osnovi antropogeografije. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenike Socijalističke Republike Srbije
Dvorniković, V. (1939) Karakterologija jugoslovena. Beograd: Geca Kon
Đorđević, T. (1984) Naš narodni život. Beograd: Prosveta, knjiga IV
Đurić, V. (1955) Srpskohrvatska narodna epika. Sarajevo: Narodna prosvjeta
Fajgelj, S., Kuzmanović, B., Đukanović, B. (2004) Priručnik za socijalna istraživanja. Podgorica: CID Socen
Gezeman, G. (1992) O karakterologiji životnog stila. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, str. 103-146
Haralambos, M., Heald, R. (1989) Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus
Jovanović, B. (1992) Srbi u ključu nacionalne karakterologije. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, str. 5-22
Jovanović, N. (2007) Škola u srpskom društvu XIX veka. Niš: Filozofski fakultet
Jovanović, V.M. (1927) Srpske narodne pesme - antologija. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Kostić, A. (1978) Seksualno u našoj narodnoj poeziji. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Latković, V. (1987) Narodna književnost. Beograd: Naučna knjiga
Levin, I. (2006) Seksualnost i društvo kod pravoslavnih Slovena od X do XVIII veka. Beograd: Karpos
Lukić, R. (1974) Sociologija morala. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Milosavljavić, L. (1991) Kolektivno pamćenje nezaborava - moralna shvatanja u narodnim pesmama Vuka Stefanovića Karadžića. Niš: Prosveta
Pavičević, V. (1967) Osnovi etike. Beograd: Kultura
Redžić, S. (2010) Mit o moralu Srpkinje - istaknuti primeri moralnog delanja ženskih likova u najstarijim srpskim epskim pesmama. Socijalna misao, vol. 17, br. 65, str. 107-122
Redžić, S.F. (2011) O društvenom statusu žene u dosrednjovekovnoj i srednjovekovnoj Srbiji. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 41, str. 515-535
Stefanović, K.V. (1969) Pjesme junačke najstarije. Beograd: NOLIT
Trebješanin, Ž. (1985) Predstava žene u srpskim narodnim poslovicama. Psihologija, 18 (3-4): 87-103
Trebješanin, Ž. (2001) Muško-ženski odnosi u srpskoj tradicijskoj kulturi. u: Jovanović Bojan [ur.] Muškarac i žena, Beograd: Gutenbergova galaksija, str. 187-200
Vasić, D. (1992) Karakter i mentalitet jednog pokoljenja. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, str. 205-220
Velimirović, N. (2003) Misli o dobru i zlu. Zrenjanin: Petrovgrad
Vujević, M. (2006) Uvođenje u znanstveni rad: u području društvenih znanosti. Zagreb: Školska knjiga
Vukosavljević, S. (1992) Plemenski i seljački mentalitet. u: Jovanović Bojan [ur.] Karakterologija Srba, Beograd: Naučna knjiga, str. 147-162
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp45-8606
objavljen u SCIndeksu: 01.10.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2011)
O društvenom statusu žene u dosrednjovekovnoj i srednjovekovnoj Srbiji
Redžić Saduša F.

Zb Filoz fak Priština (2013)
Moral Srba - stereotip, ili naučna istina?
Redžić Saduša F.

Norma (2004)
Osnovne odlike basne i priče o životinjama
Maljković Milanka

prikaži sve [49]