Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Horsko pevanje u mlađim razredima osnovne škole
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić, Srbija
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet umetnost, Zvečan, Srbija
cŠkola za osnovno muzičko obrazovanje, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

e-adresabilja.pavlovic@yahoo.co.uk, dsarajlic@gmail.com, andjakovac@yahoo.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
U radu se govori o horskom pevanju kao vannastavnoj aktivnosti i vidu vaspitno-obrazovnog rada u mlađim razredima osnovne škole. Sagledan je istorijski razvoj horskog pevanja da bi se ukazalo na kontinuitet njegovog postojanja i značaja u društvu, a potom je razmotren značaj horskog pevanja u muzičkom i svestranom razvoju učenika mlađeg školskog uzrasta. Analizirani su nastavni planovi i programi od I do IV razreda da bi se utvrdilo koliko pažnje se pridaje horskom muziciranju - zastupljenosti, organizaciji, izboru kompozicija i metodičkom pristupu pri savladavanju horskih kompozicija. Istaknuta je uloga nastavnika u razvijanju ljubavi i interesovanja učenika prema horskom pevanju. Navedena je horska literatura kojom bi trebalo osvežiti i dopuniti nastavne programe. Posebna pažnja poklonjena je literaturi koja sadrži kosovsko-metohijske narodne pesme pogodne za horsku obradu. Izvođenjem ovih pesama u horskom aranžmanu, doprineće se podsticanju interesovanja učenika prema muzičkom folkloru Kosova i Metohije, njegovom očuvanju i negovanju. Zaključeno je da hor, kao najmasovniji vid kolektivnog muziciranja u osnovnoj školi, ima izuzetno značajnu ulogu u muzičkom i svestranom razvoju učenika. Pored toga što vaspitno utiče na članove hora, on oplemenjuje i slušaoce, te doprinosi njihovom muzičkom i kulturnom razvoju, kao i ugledu i afirmaciji škole.
Reference
*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, br. 10
*** (2005) Pravilnik o Nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, br. 1
*** (2006) Pravilnik o dopuni pravilnika o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, br. 3
*** (2007) Pravilnik o nastavnom planu i programu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Prosvetni glasnik, br. 6
Ajanović, Dž., Stevanović, M. (2005) Metodika vannastavnih aktivnosti učenika. Zenica: Pedagoški fakultet
Đurić, O. (2010) Vodič kroz istoriju muzike. Beograd: Vojna štamparija
Đurić-Klajn, S. (1986) Muzički zapisi. Beograd: Kulturno-prosvetna zajednica Srbije
Ivanović, M. (1981) Metodika nastave muzičkog vaspitanja i osnovnoj školi. Knjaževac: Nota
Jeremić, B. (2011) Modelovanje procesa saznavanja horskim pevanjem na mlađem školskom uzrastu. Zbornik VŠSSOV, VI(2), 95-107
Jeremić, B. (2009) Istorijski osvrt na značaj pevanja na mlađem školskom uzrastu u nastavnim planovima i programima od 1948 do 1984. godine. Norma, vol. 14, br. 3, str. 307-322
Jovanović, B. (2005) Škola i vaspitanje. Beograd: Eduka
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Marinković, S.D. (1995) Muzička kultura za gimnazije i stručne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pavlović, B. (2013) Tradicionalno narodno muzičko stvaralaštvo Kosova i Metohije u nastavi muzike. Prizren-Leposavić: Učiteljski fakultet
Petrović, D., Đaković, B., Marković, T. (2004) Prvo beogradsko pevačko društvo 150 godina. Beograd: SANU
Plavša, D., Popović, B., Erić, D. (1968) Muzičko vaspitanje IIdeo: Metodski priručnik za nastavnike muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi od I do V razreda. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Narodne Republike Srbije
Požgaj, J. (1950) Metodika muzičke nastave. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske
Sarajlić, D. (2013) Srpske duhovne pjesme. Kosovska Mitrovica-Priština-Zvečan: Fakultet umetnosti
Stefanović, S. (2007) Zaboravljene stranice dečje horske literature: Zbirka 100 dečjih horova (1955). u: Živković M. [ur.] Zbornik katedre za muzičku teoriju, Mužička teorija i analiza (4), Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, str. 250-265
Šarković, D. (1997) Dečje horsko pevanje. Beograd: Stari grad
Trakilović, D. (2002) Muzička kultura sa metodikomu razrednoj nastavi. Bijeljina: Učiteljski fakultet
Trakilović, D. (2002) Kompozicije za rad sa horom mlađeg školskog uzrasta. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trakilović, D. (2002) Duhovne kompozicije za rad sa horovima osnovnoškolskog tipa. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, M. (2003) Narodne melodije sa Kosova i Metohije. Beograd: Beogradska knjiga
Vasiljević, M., Vasiljević, Z., Trakilović, D. (2004) Muzička tradicija za naše najmlađe - dečiji horovi. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, M., Vasiljević, Z., Trakilović, D. (2004) Putem naše tradicionalne muzike - pesme sa aranžmanima, dvoglasi i višeglasi. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, M.A. (2008) Zapisi narodnih pesama - Srbija. Knjaževac: Nota
Vujaklija, M. (2002) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Živković, M. (1997) Umetnost horskog pevanja. Beograd: Stari grad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-10808
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka