Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Tvorba prideva sa značenjem čovekovih fizičkih osobina u govorima svrljiškog kraja
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut za srpski jezik, Beograd

e-adresaanasavic81@gmail.com
Projekat:
Dijalektološka istraživanja srpskog jezičkog prostora (MPNTR - 178020)

Ključne reči: pridevi sa značenjem ljudskih osobina; govori svrljiškog kraja; tvorbena analiza
Sažetak
U radu su predstavljeni pridevi kojima se u govorima svrljiškog kraja kvalifikuju osobe specifičnih telesnih osobina. Tvorbenom analizom obuhvaćeno je više od 300 derivata dobijenih prefiksacijom, sufiksacijom i složeno-sufiksalnim načinom tvorbe. Posebna pažnja posvećena je analizi sufiksa, koji su predstavljeni u kombinaciji s osnovom uz koju se vezuju, a ujedno je ukazano i na njihovu produktivnost i značenje na derivacionom planu.
Reference
Babić, S. (1986) Tvorba riječi u hrvatskome književnom jeziku. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Bogdanović, N. (1984) Glagolski pejorativi u govoru Svrljiga. u: Leksikografija i leksikologija, Novi Sad: Matica srpska, str, 23-25
Bogdanović, N. (1979) Govori Bučuma i Belog Potoka. Srpski dijalektološki zbornik, XXV
Dragićević, R. (2001) Pridevi sa značenjem ljudskih osobina u savremenom srpskom jeziku (tvorbena i semantička analiza). u: Biblioteka Južnoslovenskog filologa, nova serija, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, knj. 18
Klajn, I. (2002) Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Prvi deo: slaganje i prefiksacija. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Klajn, I. (2003) Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku. Drugi deo: sufiksacija i konverzija. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Kulišić, Š., Petrović, P.Ž., Pantelić, N. (1970) Srpski mitološki rečnik. Beograd: Nolit
Radić, P. (2013) Glagolski sufiks -osa u srpskom jeziku. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, XVIII, (str, 147-156)
Stevanović, M. (1975) Savremeni srpskohrvatski jezik - gramatički sistemi i književnojezička norma. Beograd: Naučna knjiga, I-II
Žugić, R. (2007) Pridevski deminutivi u govorima prizrensko-timočke dijalekatske zone koji se odnose na osobine entiteta iz čovekovog okruženja - semantičko-tvorbeni aspekt. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 36, str. 377-392
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-12552
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2008)
Izražavanje budućnosti u francuskom i srpskom jeziku
Vujović Ana

FU: Lingustics&Literature (2002)
O funkciji reda reči u Engleskom i Srpskom
Kitić Slobodanka

Psihologija (2004)
Usvajanje predloškog sistema - problem faktora i mehanizama razvoja
Savić Maja, i dr.

prikaži sve [33]