Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 30, br. 9-10, str. 20-34
Zakup stana po Zakonu o stanovanju republike Srbije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
U radu se analiziraju funkcije, domet i vrsta zakupa po novom Zakonu o stanovanju i dolazi do zaključka, da ovaj zakon predviđa dva sasvim odvojena režima korišćenja tuđeg stana. Dva zakupa, koje u suštini spaja samo isto ime. Jedan je običan 'redovan' zakup u suštini pravni derivat tržišnog stambenog odnosa, a drugi je zakup stana u društvenoj svojini, koji uz otkup stana treba da 'zameni', napušteno stanarsko pravo, a koji mu se, po pravnom režimu, uveliko približava. Uz konstataciju da tehnika zakonodavca ne može poslužiti kao uzor, ostaje da zažalimo, što između ova dva zakupa nema i prelaznih rešenja, naročito onih koji bi se odnosili na određene kategorije lica (socijalno ugroženi).
Reference
*** Gaius libro elecimo ad edictum provinciale. D.19.2.25.1
*** (1919) Zakon o zakupu stanova Srbije i Crne Gore
*** Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum. D. 19.2. 19.4
*** (1919) Increase of Rent and Mortgage Act Engleske
*** (1945) Pravilnik o privremenom uređenju odnosa između zakupodavca i zakupca stanova i poslovnih prostorija i prinudnom oduzimanju i raspolaganju stanovima. Službeni glasnik NR Srbije, br. 5
*** (1945) Zakon o raspolaganju stanovima i poslovnim prostorijama. Službeni glasnik NR Srbije, br. 25
*** (1990) Zakon o stambenim odnosima. Službeni glasnik SR Srbije, br. 12
*** (1973) Zakon o stambenim odnosima Socijalističke Republike Srbije. (čl. 13)
*** Zakon o stanovanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 50, (čl. 5. st. 1, čl. 7. st. 2, čl. 10. st. 2, čl. 14, 30, 34, čl. 35. st. 1. t. 1, 3, 4, 5, čl. 37-39, čl. 40, st. 1)
*** (1979) Le stalut du logement familial en droit français. u: Sonderdruck as Fetschrift fur Gunther Beitzke zum 70. Geburstag, Berlin-New York
*** (1991) Nacrt stambenog zakona Republike Srbije - radni tekst. Borba, 20. avgust
*** Obligationenrecht / Zakon o obligacijama Švajcarske. (čl. 253-304)
*** Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, (čl. 567-599)
Aranđelović, S. (1965) Društvena svojina u stambenom gazdinstvu. Beograd: Naučno delo
Berger, J.C. (1975) Hard leases make bad law. Columbia Law Review, br. 5, str. 791
Chemanide, Y. (1972) Une question toujours actuelle - la nature juridique du conge en matière de louage de choses et de services. Revue trimestrielle de droit civil, br. 3, str. 327
Ćirković, B. (1983) Promene u stambenim odnosima. Pravni život, br. 11, str. 1219-1221
Derruppe, J. (1952) La nature juridique du droit de preneur a bail et la distinction des droits reels et des droits creance. Paris
Donahue, Ch. (1974) Change in the American Law of Landlords and Tenants. Modern Law Review, br. 3
Đurović, R., Prlić, M. (1970) Mogućnost zaštite opštih društvenih interesa u domenu režima nepokretnosti i stambenih odnosa. u: Samoupravno regulisanje odgovornosti i suzbijanje nezakonitosti i kriminala u privredi, Beograd, savetovanje, str. 36
Hiber, D.M. (1990) Transformacija stanarskog prava - pravni aspekt. u: Opština i grad u novim društvenim uslovima, Stalna konferencija gradova i opština Jugoslavije, Budva, oktobar, str. I
Hiber, D.M. (1982) Prestanak stanarskog prava. Beograd, magistarski rad
Hiber, D.M. (1991) Zakup stana. Pravni život, vol. 40, br. 11-12, str. 1307-1316
Jurković, P. (1973) Financiranje stambene izgradnje u Jugoslaviji. Zagreb
Konstantinović, M. (1925) Pitanje svojine - od svojine individualnog prava ka svojini socijalnoj funkciji. u: Generacija pred stvaranjem - almanah jedne grupe, Beograd: Grupa za socijalnu i kulturnu akciju, str. 12
Marty, G., Raynaud, P. (1962) Droit civil. Paris, tome II, vol. 1
Maus, R. (1924) Traité théorique et pratique de la législation des loyers. Paris
Mazeaud, H., Mazeaud, L., Tunc, A. (1957) Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle. Paris: Montchrestien
Nikolić, D. (1990) Zakon o stambenim odnosima i zadaci u njegovoj primeni. Pravni život, br. 5-6, str. 72
Orlić, M.V. (1979) Društveno-ekonomski efekti stanarskog prava. u: Pravni i društveno-ekonomski odnosi u stambenoj oblasti, savetovanje, zbornik radova, Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije, str. 18
Orlić, M.V. (1991) Zamiranje stanarskog prava. Pravni život, vol. 40, br. 5-7, str. 751-764
Orlić, M.V. (1974) Pravna priroda zakupa. Beograd, doktorska disertacija
Partington, L. (1980) Landlord and tenant. London
Perović, S.K. (1980) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Petković, S. (1965) Komentar Zakona o stambenim odnosima. Beograd
Planiol, M., Ripert, G. (1956) Traité pratique de droit civil français. Paris: Librarie générale de droit et de jurisprudence, tome 10, 1. partie
Puhan, I. (1974) Rimsko pravo. Beograd: Naučna knjiga
Rieg, A. (1963) L'immeuble d'habitation dans le droit patrimonial de la famille. u: L'immeuble urbain a usage d'habititation, Paris
Robert, A. (1960) La protection contre la rupture dans les contrats a durée indelerminee par la théorie du conge et du préavis. u: Duran P. [ur.] La tendance a la stabilite du rapport contractuel, Paris, str. 41
Sortais, J. (1963) L'immeuble urbain a usage d'habilation. Paris
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Stanković, O.D. (1972) Stvarno pravo i stambeno pravo u praksi. Beograd
Stojčević, D. (1966) Rimsko privatno pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Ekonomika preduzeća (1992)
Stanarsko pravo kao predmet poreza na imovinu
Hiber Dragor M.

Strani pravni život (2010)
Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava
Vukadinović Slobodan, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2005)
Pojam prava svojine
Popov Danica

prikaži sve [202]