članak: 1 od 1  
Gerontologija
2010, vol. 37, br. 1, str. 73-89
jezik rada: srpski
izvorni naučni članak
Starosna diskriminacija
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Republike Srbije

Sažetak

U ovom radu će biti izloženi osnovna problematika i pojmovi u vezi sa starosnom diskriminacijom koja će biti predstavljena u užem smislu - kao diskriminacija prema starima, kao i u širem - kao diskriminacija koja obuhvata sve starosne grupe, te se odnosi, kako na stare, tako i na mlade. Iako će biti predstavljen i aspekt neravnopravnog položaja mladih, akcenat će biti stavljen na diskriminaciju prema starima u sadašnjem istorijskom trenutku rapidnog rasta starije populacije na globalnom nivou, te na mnogobrojnim problemima koje ovakva demografska starosna struktura otvara, od pitanja socijalnog zbrinjavanja, preko stigmatizacje starih do jačanja opšte gerontofobične ideologije koja starost negativno valorizuje i predstavlja kao neizbežnu pošast. Drugi razlog za stavljanje akcenta na kategoriju starijih je zato što se i sa stanovišta diskriminacije ona sve više širi, pomerajući granicu za poimanje perioda starosti na dole, tj. mnogi, u odraslom dobu života, bivaju proglašeni za stare. Ovakav odnos prema starosti ne beleže sve epohe i društva. Položaj starog čoveka se menjao tokom ljudske istorije, te ćemo nastojati da pokažemo da je odnos prema starosti kulturološki određen i da korespondira sa dominantnim vrednosnim sistemom datog društva.

Ključne reči

ageism; godine; mladost; starosna diskriminacija; starost; stereotipi

Reference

Butler, R. (2006) Combating ageism: A matter of human and civil rights. u: Ageism and America, New York: International Longevity Center - USA
Butler, R.N. (1969) Age-ism: Another form of bigotry. Gerontologist, 9(4): 243-6
Bytheway, B. (2005) Ageism. u: Jonhson M. (ur.) The Cambridge handbook of age and ageing, Cambridge: Cambridge University Press
de Bovoar, S. (1987) Starost. Beograd: Beografski izdavačko - grafički zavod, tom I
Đorđević, Z., i dr. (2007) Predrasude prema starenju. u: Tasić M., i dr. (ur.) Gerijatrijski praktikum, Beograd: Klinički centar Zvezdara
Falk, U., Falk, G. (1997) Ageism, the aged and aging in America. Springfield: Charles C. Thomas Publisher LTD
Jakič-Kozarčanin, L. (2003) Starost između države i porodice. Beograd: Službeni glasnik
Milić, A. (2004) Stari i porodično zbrinjavanje i nega. u: Milić A. (ur.) Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: Svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, 445
Miller, C. (2008) Nursing for wellness in older adults: Theory and practice. Lippincott Williams & Wilkins
Minoa, Ž. (1994) Istorija starosti. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Nedić, S. (2007) Pojam 'diskriminacije'. u: Mimica A., Bogdanović M. (ur.) Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Nelson, T., ur. (2004) Ageism: Stereotyping and prejudice against older persons. Massachusetts: MIT Press
Nelson, T.D. (2002) The psychology of prejudice. Boston, MA, itd: Allyn and Bacon
Palmore, E. (1999) Ageism: Negative and positive. New York: Springer Publishing Company
Pešić, L. (2007) Socijalni i zdravstveni problemi osoba u poznim godinama života. Niš: Medicinski fakultet, publisher.medfak.ni.ac.rs/2007
Rosenthal, E., ur. (1990) Women, aging and ageism. Journal of Women and aging, Vol.II, number 2, The Haworth Press, New York
Tomanović, S. (2007) Sociologija detinjstva. u: Mimica A.I., Bogdanović M. (ur.) Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike