Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 17, br. 1, str. 51-58
Floristički sastav i ekološka analiza korovske sinuzije pšenice u uslovima plodoreda
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bPoljoprivredni institut "dr Petar Drezgić", Sremska Mitrovica
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20083: Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka u funkciji proizvodnje zdravstveno bezbedne stočne hrane

Sažetak
U radu je prikazan uticaj plodoreda na floristički sastav korovske sinuzije pšenice i njena ekološka analiza kao indikator ekoloških karakteristika na višegodišnjem stacionarnom ogledu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, na Rimskim Šančevima. U ispitivanim sastojinama pšenice, gajene u različitim plodosmenama u različitim plodoredima (monokultura, dvopolje, tropolje, četvoropolje i dvanaestopolje) konstatovano je ukupno 36 biljnih vrsta (11 korova u užem smislu, 23 korovsko-ruderalne, 1 ruderalna i 1 korov livada i pašnjaka). Od 36 konstatovanih vrsta, u svim varijantama plodoreda zastupljeno je svega 7 vrsta. Najveća floristička raznovrsnost (24 taksona), kao i najveća zakorovljenost, zabeležena je na neđubrenom dvopolju. U ukupnom biološkom spektru zastupljene su terofite sa 78% (dominiraju T4), geofite sa 17% i hemikriptofite 5%. Na svim varijantama ogleda takođe su najzastupljenije terofite (dominiraju T4), sa izuzetkom monokulture i đubrenog dvopolja, gde su nešto brojnije T2 terofite. Analiza bioindikatorskih vrednosti prisutnih vrsta, za osnovne ekološke faktore, ukazuje na umerenu vlažnost zemljišta (dominiraju mezofite - F3), neutralne do slabo kisele hemijske reakcije (dominiraju neutrofilne biljke - R3). Konstatovane korovske vrste takođe ukazuju na dobru snabdevenost zemljišta azotom i azotnim materijama (dominiraju biljke indikatori eutrofnih uslova - N4) i srednji sadržaj humusa (dominiraju biljke sa indeksom H3), kao i na povoljnu strukturu, tj. aerisanost zemljišta (dominiraju biljke sa indeksom D4). Međutim, analiza ekološkog indeksa za vlažnost, kada su u pitanju tropolje, četvoropolje i dvanaestopolje, pokazuje izvesna odstupanja.
Reference
Anderson, R.L. (2005) A multi-tactic approach to manage weed population dynamics in crop rotations. Agronomy Journal, 97(6): 1579
Barberi, P., Silvestri, N., Bonari, E. (1997) Weed communities of winter wheat as influenced by input level and rotation. Weed Research, 37: 301-313
Čanak, M., Parabućski, S., Belić, B. (1981) Uticaj sistema obrade na korovsku sinuziju agrofitocenoze. u: Zbornika radova sa naučnog skupa Ekosistemi i mogućnost njihovog racionalnog korišćenja, Matica srpska, preštampano, 205-209
Derksen, A.D., Andersen, L.R., Blackshaw, E.R., Maxwell, B. (2002) Weed dynamics and management strategies for cropping systems in the northern great plains. Agronomy Journal, 94, 174-185
Janjić, V.R., Kojić, M. (2003) Atlas travnih korova. Beograd: Institut za istraživanja u poljoprivredi 'Srbija'
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1986) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, Tom I-IX
Kojić, M., Stanković, A., Čanak, M. (1972) Korovi - biologija i suzbijanje. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za zaštitu bilja
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Kojić, M., Janjić, V. (1994) Osnovi herbologije. Beograd: Nauka
Kojić, M., Janjić, V., Stepić, R. (1996) Korovi i njihovo suzbijanje. Subotica: Birografika
Konstantinović, B.I. (1999) Poznavanje i suzbijanje korova. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Kovačević, D., Dolijanović, Ž., Milić, V. (2007) Uticaj sistema obrade zemljišta na korovsku sinuziju ozime pšenice. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 68, br. 3, str. 85-94
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel
Milošev, D. (2000) Izbor sistema ratarenja u proizvodnji pšenice. Beograd: Zadužbina Andrejević
Molnar, I., Belić, B. (1987) Promene florističkog sastava korovskih zajednica u zavisnosti od sistema ratarenja. Zbornik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, 15, 33-39
Molnar, I. (1999) Plodoredi u ratarstvu. Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo
Molnar, I., Milošev, D.S. (1994) Izbor sistema ratarenja u uslovima suše. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 22, str. 21-33
Randy, L.A. (2005) A multy-tactic approach to manage weed population dynamics in crop rotations. Agronomy J., 97, 1579-1583
Stojković, L., Parabućski, S., Čanak, M., Belić, B. (1975) Produktivnost i građa agrofitocenoze pšenice u zavisnosti od intenziteta antropogenog faktora. Zbornik za prirodne nauke Matice srpske, 48 str. 5-27
Stojković, L., Parabućski, S., Čanak, M., Belić, B. (1975) Uticaj agrotehničkih mera na osobine korovske sinuzije i produktivnost useva agrofitocenoze kukuruza. Zbornik za prirodne nauke Matice srpske, 48 str. 5-21: graf. prikazi, tabele
Suarez, A.S., de la Fuente, B.E., Ghersa, M.C., Leon, J.C. (2001) Weed community as an indicator of summer crop yield and site quality. Agronomy J., 93, 524-530
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Teasdale, R.J., Mangum, W.R., Radhakrishnan, J., Cavigelli, A.M. (2004) Weed seedbank dynamics in three organic farming crop rotations. Agron. J., 96, 1429-1435
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europaea. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, vol. 1-5
Ujvarosi, M. (1973) Gymnövények. Budapest: Mezőgazdasági Kiado, 1-833
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.10.2008.