Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education and Sport
2001, vol. 1, br. 8, str. 37-49
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak

Efekti programiranog vežbanja uz muziku kod učenica
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: smandar@sezampro.yu

Sažetak

Dosadašnja istraživanja su pokazala da aktuelni programi nastave ne mogu obezbediti kontinuitet vežbanja i ostvarenje pojedinih zadataka nastave fizičkog vaspitanja i da su potrebne inovacije u nastavnom radu. Saglasno prethodnoj konstataciji postavilo se pitanje, da li aerobik kao sistem vežbanja koji je doživeo veliku popularnost u svetu i kod nas može kao takav biti primenljiv i u nastavi fizičkog vaspitanja osnovne škole. Istraživanje je primenjeno na uzorku 95 učenica, sedmih razreda osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" iz Kanjiže, koje su bile podeljene u tri grupe (dve eksperimentalne i jedna kontrolna). Eksperimentalni faktor predstavljala je posebno programirana nastava aerobnog vežbanja uz muziku po modelu "step" i "high-low" aerobika, koja je sprovedena u eksperimentalnim grupama, dok je u kontrolnoj grupi sproveden Nastavnim plan i Effects of Programmed Exercising to Music of Female Pupils 49 program fizičkog vaspitanja propisan od Ministarstva prosvete Republike Srbije. Efekti programiranog vežbanja uz muziku praćeni su: u prostoru varijabli morfoloških karakteristika (sedam varijabli); u prostoru funkcionalnih sposobnosti (tri varijable) i prostoru motoričkih sposobnosti (šesnaest varijabli). Rezultati istraživanja su pokazali da je programirano vežbanje uz muziku po modelu "step" i "high-low" aerobika uticalo na poboljšanje morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenica sedmih razreda osnovne škole, u odnosu na učenice kontrolne grupe. Najveći napredak, kod oba modela aerobnog vežbanja, uočen je u maksimalnom utrošku kiseonika i varijablama iz prostora opšte koordinacije i koordinacije u ritmu. Dobijeni rezultati istraživanja ukazuju na praktičnu primenljivost aerobnog vežbanja uz muziku u nastavi fizičkog vežbanja, u cilju preciznog doziranja vežbanja i ostvarenja cilja i zadataka fizičkog vaspitanja.

Ključne reči

Reference

Blyth, M., Goslin, B.R. (1985) Cardiorespiratory responses to 'aerobic dance'. J Sports Med Phys Fitness, 25(1-2): 57-64
Clearly, M.L., Moffatt, R.J., Knutzen, K.M. (1984) The effects of two-and three-day-per-week aerobic dance programs on maximal oxygen uptake. Res Q Exerc Sport, 55(2), 172-174
Eickhoff, J., Thorland, W., Ansorge, C. (1983) Selected physiological and psychological effects of aerobic dancing among young adult women. J Sports Med Phys Fitness, 23(3): 273-80
Kurelić, N. (1971) Zdravstveno i fizičko stanje i vaspitanje omladine / Health and physical conditions and education of youth. Fizička kultura, (1-2), 34-36
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Maksimović, S. (2000) Efekti dva različita programa rukometa na učenike petog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Matić, M. (1983) Otvorena pitanja didaktičkog statusa fizičkih sposobnosti učenika / Open problems of didactic status of physical abilities in pupils. Fizička kultura, (2), 56-60
Reljić, J. (1979) Metodske osnove tjelesnog odgoja / Basic methodological units of physical education. Kineziologija, Zagreb, (1-2), 89-92
Saveljić, V. (1971) Fizičko vaspitanje učenika u teoriji i praksi / Physical education of pupils in theory and practice. Fizička kultura, (3-4), 65-69
Sekulić, D. (1997) Mogućnost primjene modificiranog programa step aerobika u treningu eksplozivne snage tipa skočnosti / Possibilities of applying modified step aerobics programme in explosive power training such as jump training. u: Zbornik radova 'Suvremena aerobika',, Zagreb: Fakultet fizičke kulture, (pp. 121-125)
Stanforth, D., Ellison, D. (1997) Aerobic dance exercise. New York, itd: McGraw-Hill
Višnjić, D. (1987) Podsticanje učenika na samostalno vežbanje kao faktor uspešnosti nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, doktorska disertacija
Watterson, V.V. (1984) The effects of aerobic dance on cardiovascular fitness. Physician and sports medicine, 12 (10), 138-141
Wilson, G.D., Puckett, J.R. (1987) The physiologic effects of eight weeks of aerobic dance with and without hand-held weights. Am J Sports Med, 15(5): 508-10
Zagorc, M., Bergoč, Š. (2000) Metode poučavanja v aerobiki. Ljubljana: Fakulteta za šport
Zagorc, M., Zaletel, Č.P., Ipavec, N. (2000) Step in slide aerobika / Step and slide aerobics. Ljubljana: Fakulteta za šport