Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Facta universitatis - series: Physical Education
1999, vol. 1, br. 6, str. 51-58
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj sportskog staža na frekvenciju pulsa u miru i pri opterećenju
Swimming club Sveti Nikola, Niš

Sažetak

Predmet istraživanja ovog rada je ispitivanje uticaja dužine sportskog staža na reakciju kardiovaskularnog sistema sagledavanu kroz frekvenciju pulsa u miru, opterećenju i oporavku kod sportista. U ovom radu cilj je bio da se utvrdi značajnost razlika posmatranih varijabli između dve grupe ispitanika. Prvu grupu ispitanika je činilo 30 plivača starih 11-12 godina sa sportskim stazom 1-3 godine, a drugu 15 vaterpolista starih 16 -l 7godina i sportskim stazom 4-11 godina. Za potrebe ovog istraživanja uzorak varijabli su sačinjavale sledeće varijable: starost, sportski staž, visina u cm i masa tela u kg, brzina plivanja na 43m. Od funkcionalnih varijabli praćena je frekvencija pulsa: 1. u miru, 2. neposredno po opterećenju, 3. u prvom minutu po prekidu opterećenja, 4. u drugom minutu po prekidu opterećenja, 5. u petom minutu po prekidu opterećenja. Za sve varijable koje su predmet ovog istraživanja izračunati su osnovni deskriptivni statistički parametri: Aritmetička sredina, standardna devijacija, koeficijent varijacije, minimalna i maksimalna vrednost. Statistička značajnost razlika aritmetičkih sredina ispitivanih varijabli određena je studentovim T-testom. Izračunat je i koeficijent korelacije u celom primenjenom sistemu varijabli. Dobijeni rezultati pokazuju da je frekvencija pulsa u miru u prošeku niža kod sportista (vaterpolista) koji u proseku imaju duži sportski staž (4 godine) u odnosu na sportiste (plivače) kraćeg sportskog staža (2 godine). Visina i masa tela kod vaterpolista utiču na veću pulsaciju nakon opterećenja kao i na sporiji oporavak koji se naročito ogleda u drugom minutu oporavka.

Ključne reči

Reference

Dimko, A. (1976) Savremeni trening. Beograd: Institut za fizičku kulturu
Đurašković, R. (1996) Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta. Niš: Color Graf
Marinković, A.M. (1980) Atletika za najmlađe. Beograd: ASJ - JUR specijalnih izdanja i sportskog marketinga
Nikolić, Z. (1995) Fiziologija fizičke aktivnosti. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK