Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:2
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Nauka, bezbednost, policija
2013, vol. 18, br. 2, str. 81-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak

Početak zaštite prava na život na Američkom kontinentu
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Banjoj Luci, BiH

e-adresa: mpalevic@jura.kg.ac.rs

Sažetak

Pitanje zaštite ljudskog života je, zbog važnosti koja joj pripada, uvek aktuelno i podložno stalnim analizama i naučnim obradama. Nepostojanje jasnih kriterijuma (univerzalnih, regionalnih, čak ni nacionalnih) pomoću kojih se može precizno odrediti obim i sadržaj prava na život čini ovo pitanje trajno otvorenim. U ovom radu je putem analize normativnog sadržaja garancija iz regionalnih dokumenata za zaštitu ljudskih prava definisan trenutak od kojeg nastupa zaštita prava na život na Američkom kontinentu. U cilju definisanja ovog trenutka prethodno je analiziran opšti stav međunarodnog prava po ovom pitanju koji je važio u vreme donošenja regionalnih akata. Utvrđeni su regionalni i nacionalni kriterijumi relevantni za početak zaštite prava na život. Analizom je obuhvaćena praksa regionalnih sudskih tela za zaštitu ljudskih prava kao i specifična nacionalna jurisprudencija. Pažnja je posvećena i istraživanju razlika u poimanju početka zaštite prava na život koje je prisutno na kontinentu. Prikazom razlika između regionalnog normiranja, nacionalnog normiranja i sudskog poimanja početka zaštite ljudskog prava na život izvršena je klasifikacija zakonodavstava na Američkom kontinentu u dve grupe, te je utvrđen razvoj nove grupe specifičnih zakonodavstava. Prikazani su parametri na osnovu kojih se može utvrditi koja je grupa zakonodavstava dominantna, iz čega se može doći do opšteg karaktera zaštite prava na život na kontinentu de lege lata i de lege ferenda.

Ključne reči

regionalna zaštita prava na život; početak zaštite života; Američki kontinent; prekid trudnoće

Reference

*** Child Interstate Abortion Notification Act (CI AN A). http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.1241
*** Constitutional amendment to curb free speech about politicians. http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.J.RES.29:
*** Deklaracija o pravima djeteta. from: http://www.un.org/cyberschoolbus/humanrights/resources/child.asp
*** Pain-Capable Unborn Child Protection Act. from: http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.2103:
*** Prenatal Nondiscrimination Act (PRENDA) (ban on sex-selection abortions). from: http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.3290
*** Respect for Rights of Conscience Act. from: http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=
*** Telemedicine Safety Act (telemed abortions),. from: http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.5731
*** Abortion Non-Discrimination Act (ANDA). http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112: S.165
*** American Convention on Human Rights. http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html
*** American Declaration of the Rights and Duties of Man. http://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.American%20Declaration.htm
*** Equal Rights Amendment (ERA). from: http://www.capwiz.com/nrlc/webreturn/?url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:S.J.RES.21
*** (1981) Baby Boy v. United States: Case 2141. Inter-Am. Ct. H. R., Report br. 23/81, mart. 6, OEA/Ser. L/V/II. 54, Doc. 9, rev. 1
*** (2006) Castro prison v. Peru: Merits, reparations and costs. Inter-Am. Ct. H. R., (ser. C) br. 160, paragraf 61, (25. novembar)
*** (2004) Vo v France. Predstavka broj: 53924/00, 8 Jul 2004
*** (1996) William Andrews v. United States. Izvještaj broj: 57/96, Case 11. 139, William Andrews, United States, 6. decembar strana 59 i 77, from: http://www.cidh.org/annualrep/97eng/usa11139.htm_ftn22
*** (2010) A, B and C v Ireland. Predstavka broj: 25579/05, 16. decembar
*** (2006) Sawhoyamaxa indigenous community v. Paraguay: Merits, reparations and costs. Inter-Am. Ct. H. R. (ser. C), br. 146, paragraf 177, 29. mart
*** (2006) Goiburuf et al. v. Paraguay: Merits, reparations and costs. Inter-Am. Ct. H. R, (ser. C) br. 153 (22, septembar)
*** (2004) Gofmez-Paquiyauri brothers v. Peru: Merits, reparations and costs. Inter-Am. Ct. H. R., (ser. C) br. 110, paragraf 71 (8. jul)
Alfredsson, G., Asbjorn, E. (2005) The Universal Declaration of Human Rights: a common standard of achievement. Netherlands: Martinus Nijhoff publishers
Avramov, S. (2011) Medjunarodno javno pravo - kritička naučna misao o medjunarodnom javnom pravu i medjunarodnim odnosima. Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost
Blanchfiel, L. (2011) The United Nations Human Rights Council: Issues for Congress. u: Congressional Research Service, January 26
de Jesus, L.M. (2011) Post Baby Boy v. United States Developments in the Inter- American System of Human Rights: Inconsistent Application of the American Conventions Protection of the Right to Life from Conception. Law and the Business Review of the Americas, 17(3): 435-487
de Jesus, L.M. (2011) Revisiting Baby Boy v. United States: why the IACHR resolution did not effectively undermine the Inter-American system on human rights protection of the right to life from conception. Florida Journal of International Law, 12(2): 221-276
Etinski, R. (2010) Medjunarodno javno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Fawctt, J.E.C. (1987) The application of the European Convention on human rights. Oxford
Isa, G.F., Feyter, C. (2006) International protection on human rights and its achivments. Bilbao: University of Deusto
Joseph, R. (2009) Human rights and the unborn child. Netherlands: Martinus Nijhoff publishers
Norway, H.V. (1992) Predstavka broj 17004/90. 19 Maj
RuSHA-Trial Trials of war criminals before the Nuremberg Military Tribunals under control Council Law. 5, from: http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/NT_war-criminals_Vol-V.pdf
Tuomala, J.C. (2011) Nuremberg and the crime of abortion. Virginia: Liberty University Faculty Publications and Presentations
Zlokapa, Z. (2000) Demokratski politički sistemi - stvoreni da traju. Banja Luka: Pravni fakultet, Centar za publikacije