Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
NBP. Nauka, bezbednost, policija
1997, vol. 2, br. 1, str. 110-123
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Faktorska struktura indikatora izdržljivosti u plivanju kod studenata I godine Policijske akademije
Policijska akademija, Beograd

Sažetak

Cilj istraživanja rada je određivanje strukture plivačke izdržljivosti i definisanje uzroka varijabiliteta pojedinih elemenata njene strukture kod studenata I godine Policijske akademije. Rezultati su dobijeni na uzorku od 56 studenata primenom 19 indikatora za procenu izdržljivosti u plivanju (vremena, brzine, rezerva vremena i brzina plivanja na deonicama od 25m, 50m i 100m, različiti indeksi za procenu brzinske i opšte izdržljivosti kao i različite ocene usvojenosti tehnike plivnja). Statistička analiza podataka izvršena je pomoću metode komponentne faktorske analize (Principal Component Analysis) primenom Varimaks (Varimax) i Oblimin (Oblimin) kriterijuma. Korišćene metode produkovale su istu strukturu plivačke izdržljivosti čiji su elementi određeni sa 4 latentne dimenzije koje su definisane kao: generalni faktor plivačke izdržljivosti, faktor intenziteta anaerobnih energetskih procesa, faktor kapaciteta anearobnih energetskih procesa i faktor energetske efikasnosti plivanja. Dobijene latentne dimenzije (faktori) ekstrahovale su 94.4% valjane varijanse primenjenog model indikatora izdržljivosti u plivanju. Faktorska valjanost svih indikatora koji su primenjeni u ovom istraživanju, obzirom na komunalitete i veličinu objašnjene varijanse, je zadovoljavajuća, pa ih stoga preporučujemo za buduća istraživanja ove problematike.

Ključne reči

Reference

Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986) Textbook of work physiology: Physiological bases of exercise. New York, itd: McGraw-Hill
Brdarić, R. (1994) Biohemija sporta. Beograd: Samostalno izdanje autora / SIA
Costill, D.L., Maglischo, E.W., Richardson, A.B. (1992) Swimming. Oxford, UK, itd: Blackwell
di Prampero, P.E. (1986) The energy cost of human locomotion on land and in water. Int J Sports Med, 7(2): 55-72
Dopsaj, M., Milošević, M., Arlov, D., Blagojević, M. (1996) Indikatori za procenu izdržljivosti u plivanju kod studenata I godine policijske akademije. Bezbednost, vol. 38, br. 1, str. 62-73
Kovačić, Z.J. (1994) Multivarijaciona analiza. Beograd: Ekonomski fakultet
Lekić, Đ. (1979) Metodologija pedagoškog istraživanja i stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milošević, M., Zulić, M., Božić, S. (1989) Specijalno fizičko obrazovanje. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova / VŠUP
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova / VŠUP
Shephard, R.J., Astrand, P-O. (1992) Endurance in sport. Oxford, UK, itd: Blackwell, (volume II of the encyclopedia of sports medicine an IOC medical commision publication), Oxford