članak: 1 od 1  
Acta chirurgica iugoslavica
2011, vol. 58, br. 1, str. 103-105
jezik rada: engleski
stručni članak
doi:10.2298/ACI1101103D

The importance of physical therapy in the postoperative period after total cystectomy of bladder carcinoma
(naslov ne postoji na srpskom)
aClinic for Physical Medicine and Rehabilitation, Clinical Center of Serbia, Belgrade
bnema
cUrological Clinic, Clinical Center of Serbia, Belgrade
dUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije


Sažetak

Cilj ovog rada je da se evaluiraju rezultati i komplikacije nakon totalne cistektomije zbog karcinoma mokraćne bešike i ukaže na značaj postoperativne fizikalne terapije i rehabilitacije ovih bolesnika. Materijal i metod: U periodu od tri godine (2007 -2010) na Urološkoj klinici u Beogradu urađeno je 195 totalnih cistektomija zbog invazivnog carcinoma mokraćne bešike sa različitim vrstama urinarne derivacije. Operacija je primenjena kod l62 muškarca (83%) i 33 žene(17%). Rezultati: Preživljavanje, komplikacije i postoperativni tok je zavisio od vrste urinarne diverzije koja je primenjena. Najlošiji rezultat je postignut kod bolesnika kod kojih je rađena ureterokutaneostomija i ovde su komplikacije bile zastupljene u 30% bolesnika. U grupi pacijenata gde je rađen ilealni conduit komplikacije su se javile u 10% bolesnika, dok je smrtnost bila 5%. U grupi pacijenata gde su rađene kontinentne urinarne derivacije komplikacije su se javile u 5% i to u vidu sterkoralne fistule, urinarne fistule i ileusa. Zaključak: Veliki je značaj pravovremene primene fizikalne terapije i rehabilitacije kod ovih bolesnika u postoperativnom periodu što smanjuje komplikacije i omogućava brzi oporavak.

Ključne reči

invazivni carcinom mokraćne bešike; širenje bolesti; radikalna cistektomija; postoperativna rehabilitacija

Reference

Benson, M.C., Olson, C.A. (1992) Urinary diversion. Urol Clin North Am, 19:779
Brannan, W., Fuselier, H.A., Ochsner, M., Randrup, E.R. (1981) Critical evaluation of 1-stage cystectomy: reducing morbidity and mortality. Journal of urology, 125(5): 640-2
Brendler, C.B. (1993) Technique of anatomical radical cystoprostatectomy with preservation of sexual function. AUA Update series, 14 (12), str. 106-111
Freiha, F.S. (1980) Complications of cystectomy. J Urol, 123, str. 168-169
Gerharz, E.W., Mansson, A., Hunt, S., Skinner, E.C., Mansson, W. (2005) Quality of life after cystectomy and urinary diversion: An evidence based analysis. J Urol, 174(5): 1729-36
Hadži-Đokić, J., Vuksanović, A., Džamić, Z., Bojanić, N. (1999) The Camey enteroplasty after radical cystoprostatectomy: Complications, results, quality of life. Acta Chir Jugosl, 46 (I suppl): 19-22
Hadži-Đokić, J., Pejčić, T., Vuksanović, A., Aćimović, M., Džamić, Z. (2007) Ortotopska neobešika - 22-godišnje iskustvo. Acta chirurgica iugoslavica, vol. 54, br. 4, str. 33-35
Hadži-Đokić, J.B., Bašić, D.T. (2006) A modified sigma-rectum pouch (Mainz pouch II) technique: analysis of outcomes and complications on 220 patients. Bju international, vol. 97, br. 3, str. 587-591
Hautmann, R.E., Miller, K., Steiner, U., Wenderoth, U. (1993) The ileal neobladder: 6 years of experience with more than 200 patients. J Urol, 150(1): 40-5
Montie, J.E., Wood, D.P. (1989) The risk of radical cystectomy. British journal of urology, 63(5): 483-6
Skinner, D.G., Crawford, E.D., Kaufman, J.J. (1980) Complications of radical cystectomy for carcinoma of the bladder. J Urol, 123: 640:643
Whitmore, W.F.Jr., Batata, M. (1985) Status of integrated irradiation and cystectomy for bladder cancer. Urol Clin North Am, 11, str. 681-691