Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 52, br. 2, str. 7-40
Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u suzbijanju kriminala - važna karika u sistemu borbe protiv organizovanog kriminala
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Ključne reči: oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela; organizovani kriminal; korporativni korupcijski kriminal
Sažetak
Donošenjem Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela (u daljem tekstu Zakon) realizovani su postavljeni ciljevi i to u dva glavna pravca. Prvi se ogleda u činjenici da je ovom prilikom zakonodavac u potpunosti iskoristio pruženu šansu koja se ogleda u usaglašavanju rešenja pitanja oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela sa rešenjima istovetnog pitanja u dostignutim evropskim standardima na ovom planu, sadržanim u odgovarajućim konvencijama Evropske unije koje je naša zemlja ratifikovala od 2000. godine pa sve do danas. Na osnovu zaključaka Evropskog samita, održanog u Tampereu 1999. godine, posvećenog sprečavanju kriminala, u 2000. godini je Savet ministara za pravdu i unutrašnje poslove Evropske unije usvojio Milenijumsku strategiju za prevenciju i kontrolu organizovanog kriminala. Strategija sadrži 39 podrobnih preporuka. Jedna od njih upućuje da je neophodno oduzimanje imovine stečene kriminalom, obrazlažući to time da sticanje protivpravne finansijske koristi predstavlja osnovni motiv za vršenje najtežih krivičnih dela. Prihod od nezakonitih aktivnosti služi za finansiranje novih kriminalnih aktivnosti i vrši se pranje novca u cilju njegovog unošenja u legalne tokove. Kao osnovni strateški pravci prevencije su izdvojeni: harmonizacija zakonodavstva na planu oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, uzajamno priznavanje i izvršenje kaznenih presuda i koordinacija kaznenih postupaka kada više država imaju nadležnost da postupaju u konkretnom slučaju. Izneti strateški pravci su realizovani odgovarajućim rešenjima u Zakonu. Drugi pravac ogleda se u tome što je zakonodavac u ovom sasvim novom Zakonu, posmatrano sa aspekta njegove sadržine, u velikoj meri uspešno očuvao neka od osnovnih ustavnih načela koja se odnose, pre svega, na mirno uživanje privatne svojine, pravo na pravično suđenje i zabranu retroaktivne primene Krivičnog zakonika, koristeći se, pritom, na odgovarajući i neophodan način, dostignutim standardima u pogledu primene ovih načela u praksi Evropskog suda za ljudska prava.
Reference
Ćirić, J. (2010) Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom. u: Naučno savetovanje Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina, Zbornik radova, str. 126-127
Đorđević, Đ. (2009) Odgovornost pravnih lica u kaznenom pravu i prevencija kriminaliteta. u: Zbornik 'Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta', Beograd, MMVIII, str. 155-170
Ilić, G. (2009) Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. autorski tekst, str. 12
Ilić, G.P., Banović, B. (2007) Međunarodni standardi oduzimanja imovine stečene kriminalom i domaće zakonodavstvo. u: Pravna riječ, Banjaluka: Udruženje pravnika Republike Srpske, br. 12/07, str. 299-319
Kambovski, V. (2007) Međunarodno-pravni okvir suzbijanja organizovanog kriminala. Tara: Intermex, str. 25, 26 i 28
Kambovski, V. (2009) Korupcija, međunarodno kazneno pravo i zaštita ljudskih sloboda. Tara: Intermex, str. 12
Kršikapa, M. (2009) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Izazovi evropskih integracija, 2(3): 37-50
Mitrović, Lj. (2010) Međunarodni standardi u novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog dela Republike Srpske. Beograd: Intermex
Nadrljanski, S. (2009) Zakon o oduzimanju imovinske koristi kao mera prevencije kriminaliteta. 319-331
Protić, D. (2009) Izazov unapređenja kvaliteta nacionalnog zakonodavstva. Izazovi evropskih integracija, 2(3): 63-75
Stanković, G. (2009) Marginalije uz čl. 25. Zakona o uređenju sudova Republike Srbije (2008). Pravo - teorija i praksa, vol. 26, br. 3-4, str. 3-10
Stojanović, Z.P. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
Stojanović, Z.P. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Važić, N. (2010) Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela i međunarodni pravni standardi. Beograd: Intermex, str. 107
Veselinović, J.P. (2009) Krivična odgovornost pravnih lica u našem pravu. Pravo - teorija i praksa, vol. 26, br. 3-4, str. 48-58
Vićentijević, M. (2009) Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela i razlika u odnosu na prethodni sistem oduzimanja imovine stečene kriminalom. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, (3): 78-109
Vrhovšek, M. (2010) Pravno lice kao izvršilac krivičnog dela prema Zakonu o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Nauka, bezbednost, policija, vol. 15, br. 1, str. 17-42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2011.