Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Bezbednost, Beograd
2013, vol. 55, br. 1, str. 160-183
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 10/12/2013
Razvoj sistema zaštite i spasavanja u okviru MUP-a Republike Srbije
Biro načelnika Sektora za vanredne situacije MUP-a RS

e-adresa: nemanja.bojicic@mup.gov.rs

Sažetak

Izradom rada autor je želeo da postigne dva cilja. Na prvom mestu namera je bila da se celovito sagleda razvoj sistema zaštite i spasavanja u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao dela sistema nacionalne bezbednosti. Drugi cilj se odnosi na pokušaj da se ukaže na smer budućih reformi iz ove oblasti, sa posebnim akcentom na usaglašavanje sveukupnog zakonskog i institucionalnog okvira sa brojnim međunarodnim zahtevima i standardima. Katastrofe su izazov koji pokazuje kada, koliko i na koji način je društvo spremno da reaguje. Pitanje koje se samo nameće, a na koje ovaj rad pokušava da odgovori, jeste da li su u Republici Srbiji razvojem koncepcije zaštite u vanrednim situacijama stvoreni uslovi za smanjenje rizika i ograničenje posledica katastrofa, te povećanje otpornost društva na vanredne situacije.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Akcioni plan za formiranje jedinstvene službe za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sl. glasnik RS, br. 78
*** (1991/1994) Zakon o odbrani. Sl. glasnik RS, br. 45/91, 58/91, 53/93, 67/93 i 48/94
*** (1994/2002) Zakon o odbrani. Sl. list SRJ, br. 43/94, 11/95, 28/96, 44/99 i 3/02
*** (2005) Zakon o policiji. Sl. glasnik RS, br. 101
*** (2007) Mehanizam civilne zaštite zajednice - 2007/779/EC. Euratom: Council Decision of 8 November 2007 establishing a Community Civil Protection Mechanism (recast) (Text with EEA relevance)
*** (2000) The Millennium Development Goals (MDGs)
*** (2011) Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Sl. glasnik RS, br. 86/2011
*** (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. Sl. glasnik RS, br. 57
*** (2008) Nacionalni program za integraciju u Evropsku uniju (NPI). Beograd
*** (2010) Odluka o obrazovanju budžetskog fonda za vanredne situacije. Sl. glasnik RS, br. 92
*** (2010) Odluka o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije. Sl. list grada Beograda, br. 32
*** (2011) Odluka o obrazovanju i imenovanju Pokrajinskog štaba za vanredne situacije. br. 021-39/2011 od 29. juna
*** (2005) Naredba o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2005. godinu. Sl. glasnik rS, br. 17/05 od 23. februara 2005
*** (2010/2011) Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 52/10 i 13/11
*** (1987) Pravilnik za zaštitu skladišta od požara i eksplozije. Sl. glasnik SFRJ, br. 25
*** (1971) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni i naftni gas i o usk- ladištavanju i pretakanju tečnog naftnog gasa. Sl. glasnik SFRJ, br. 24/71, 26/71
*** (1971) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva. Službeni list SFRJ, 27
*** (2009) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizacii radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. ST 01 str. pov. br. 7554/ od 22. juna 2009
*** (2011) Pravilnik o izmenama Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara. Sl. glasnik RS, br. 86
*** (2011) Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od požara Autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti. Sl. glasnik RS, br. 82/2011
*** (2005) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. ST 01 str. pov. br. 10547/05 od 13. septembra 2005
*** (2010/2011) Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke lica koja rade na poslovima zaštite od požara. Sl. glasnik RS, br. 92/2010, 86/2011
*** (2011) Sporazum o preuzimanju zaposlenih i postavljenih lica, predmeta, opreme, materijalno-tehničkih sredstava i arhive, iz Sektora za suzbijanje grada Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) u Sektor za vanredne situacije. br. 011-18/11-3 od 16. aprila 2011
*** (2010) Sporazum o preuzimanju zaposlenih Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje u Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. 01-13370/09-8 od 1. aprila 2010
*** (2010) Sporazum o preuzimanju zaposlenih, materijalno-tehničkih sredstava, pokretne i nepokretne imovine i arhive Uprave za vanredne situacije Ministarstva odbrane u Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. 01 br. 526/2010-15 od 1. jula 2010
*** (2009) Strategija Evropske unije za podršku smanjenju rizika od katastrofa u zemljama u razvoju - EU Strategy for supporting Disaster Risk Reduction in. EUR, Brussels, {SEC(2009) 217} {SEC(2009) 218}{SEC 220}, 23. 2. 2009
*** (2012) Strategija zaštite od požara za period 2012-2017. godine. Sl. glasnik RS, br. 21
*** Strategija unutrašnje bezbednosti Evropske unije / Internal security strategy for the European Union. Europa QC3010313ENC
*** (2011) Uredba o visini i načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2011) Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Sl. glasnik RS, br. 3
*** (2009) Zakon o vanrednim situacijama. Sl. glasnik RS, br. 111
*** (2011) Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanjau vanrednim situacijama. Sl. glasnik RS, br. 8/2011
*** (2011) Uredba o sprovođenju evakuacije. Sl. glasnik RS, br. 22/2011
*** (2006) Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Sl. glasnik RS, br. 8
*** (2010) Uredba o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara. Sl. glasnik RS, br. 76
*** (2010) Uredba o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2012) Uredba o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava u periodu od 2012. do 2018. godine. Sl. glasnik RS, br. 23
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, 98
*** (2007) Hyogo framework for actions 2005-2015: Building the resilience of nations and communities to disasters. u: Disaster Reduction (A/C0NF. 206/6) 2007, World Conference, final report, Geneva: United Nations
*** (1993/2005) Zakon o zaštiti od elementarnih i drugih većih nesreća. Sl. glasnik SRS, br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05
*** (1993/2005) Zakon o zaštiti od požara. Sl. glasnik SRS, br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05
*** (2009) Zakon o zaštiti od požara. Sl. glasnik RS, br. 111
*** (2007/2009) Zakon o odbrani. Sl. glasnik RS, br. 116/07, 88/09 i 104/09
*** (2012/2010) Pravilnik o načinu naplate i rokovima plaćanja sredstava koja se usmeravaju kao namenski prihod budžetskog fonda za vanredne situacije. Sl. glasnik RS, br. 14/2011, 28/2010
*** (2011) Pravilnik o organizaciji i načinu upotrebe specijalizovanih jedinica civilne zaštite. Sl. glasnik RS, br. 26/2011
*** (2011) Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od požara. Sl. glasnik RS, br. 92/2011
*** (2010/2011) Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara. Sl. glasnik RS, br. 92/2010, 86/2011
*** (2011) Pravilnik o profesionalnim vatrogasnim jedinicama jedinica lokalne samouprave. Sl. glasnik RS, br. 18
*** (2011) Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa. Sl. glasnik RS, br. 18
*** (1984) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara. Sl. glasnik SFRJ, br. 7
*** (2006) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. ST 01 str. pov. br. 4911/06-5 od 10. maja 2006
*** (1999) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. DT 09 br. 3136/99 od 31. decembra 1999
Baras, I., Lazarević, A. (2009) Istorijski razvoj, sadašnji i budući status sektora za zaštitu i spasavanje MUP-a Republike Srbije. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 33-44
Miletić, S. (2007) Zakonodavna nadležnost u oblasti unutrašnjih poslova po Ustavu Republike Srbije od 2006. godine i priprema novih zakona. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 3, str. 70-82
Živanović, S. (2011) Rizik od grmljavinskih nepogoda u Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 159-168
Živković, S., Babić, Đ. (2010) Analiza stanja zaštite od požara i ekspolozija u Republici Srbiji. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 3, str. 198-226