Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 32, br. 1, str. 14-26
Jedan model nastave matematike
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za poljoprivrednu tehniku
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. BTR20065.B i BTR20078.B

Ključne reči: model nastave; metodika; matematika; motivišući test; efikasnost nastave
Sažetak
U današnje vreme suočeni smo sa sve većom nezainteresovanošću đaka za gradivo koje se izlaže na kursevima matematike. Profesor mora da se snalazi na razne načine kako bi zadržao pažnju učenika na času. Imajući to u vidu, u ovom radu je dat pregled efikasnosti jednog od mogućih načina izvođenja nastave po MTE-modelu kojim se to postiže. MTE-model izvođenja nastave (Motivating test - Teaching - Examining Test) je didaktičko-metodički postupak koji se preporučuje kod izvođenja nastave matematike kad predavaču stoji na raspolaganju blok od dva časa ili blok od tri časa nastave. Ideja MTE-modela nastave je da se u toku časova posvećenih izabranoj temi izvedu dva testa, sa pažljivo izabranim, sistematski uređenim zadacima. Uvodni ili motivišući M-test se realizuje na početku svakog bloka nastave, a nakon održanog predavanja, odnosno na kraju svakog bloka nastave, realizuje se E-test, radi provere usvojenog znanja. Dve teme, standardne u privrednoj matematici, obrađene su u okviru univerzitetske nastave 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u okviru dva bloka od po tri časa. U prvom bloku izvedena je nastava iz procentnog računa, direktne i obrnute proporcije i verižnog računa, dok su u okviru drugog bloka obrađeni račun mešanja i račun podele. U periodu od 2004-2006. godine u okviru srednje škole 'Jovan Vukanović' u Novom Sadu u okviru blokova dvočasovne nastave obrađena je tema razlaganja ravni (6 odeljenja). Efikasnost MTE-modela izvođenja nastave, odnosno važnost Mtesta (Motivating test) u MTE-modelu, ispitana je uvođenjem kontrolnih grupa studenata, odnosno kontrolnih srednjoškolskih odeljenja u kojima je nastava izvođena standardnim postupkom bez M-testa. Validnost izbora kontrolnih grupa je proverena statističkim χ2 testom. Obrađeni su rezultati testiranja (M i E testa) i proverena efikasnost ponuđenog modela nastave standardnim statističkim postupkom.
Reference
Acketa, D.M., Matić-Kekić, S. (2000) Geometrija za informatičare. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 399, Edicija Univerzitetski udžbenici 113
Bodroža-Pantić, O., Matić-Kekić, S., Jakovljev, B., Marković, Đ. (2007) On MTE-model of mathematics teaching: Studying the problem related to a plane division using the MTE-model. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39 (2), 197-213
Bodroža-Pantić, O., Matić-Kekić, S., Jakovljev, B. (2006) MNP-model u nastavi matematike u srednjoj školi - tema razlaganje ravni. u: Simpozijum 'Matematika Psihologija Pedagogija', 16-17. decembra, Novi Sad, str. 20.2
Dedović, N., Matić-Kekić, S., Bodroža-Pantić, O., Jakovljev, B. (2008) Uporedna analiza MTE modela u okviru srednjoškolske i univerzitetske nastave matematike. u: Kongres matematičara Srbije, 28.8-2.9., Novi Sad (XII)
Dedović, N., Matić-Kekić, S. (2008) Milk production: basic mathematical model. u: Joint PSU - UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and Environment (2nd), Novi Sad, June, Proceedings
Grünbaum, B., Shephard, G.C. (1987) Tilings and patterns. San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Jakovljev, B. (2007) Metodički pristup izučavanju problema vezanih za razlaganje ravni u nastavi geometrije. Novi Sad: PMF, magistarski rad
Matić-Kekić, S. (2002) Matematika za studente agroekonomskog smera. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Matić-Kekić, S. (2006) Privredna matematika za studente bioloških smerova. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 2. prošireno izdanje
Matić-Kekić, S. (2007) Matematika - zbirka rešenih testova iz teorije za studente Poljoprivrednog fakulteta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Matić-Kekić, S. (2006) Neki principi održavanja pažnje u nastavi u velikim i nezainteresovanim grupama studenata prve godine. u: Simpozijum 'Matematika Psihologija Pedagogija', Novi Sad, 16-17. decembra, str. 18., in Serbian
Matić-Kekić, S., Dedović, N., Bodroža-Pantić, O. (2008) On MTE-Model of Teaching Mathematics: Studying of problems relating the Economy Mathematics. International Journal of Mathematical Education in Science and Tehnology, u proceduri
Matić-Kekić, S., Dedović, N. (2008) Rekurzivna formula za broj krava u okviru zatvorene proizvodnje mleka. u: Simpozijum 'Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane' sa međunarodnim učešćem, 22. 6.-29. 6., Herceg Novi, zbornik sažetaka, str. 21
Matić-Kekić, S., Dedović, N., Trivunović, S. (2011) Rekurzivna formula za broj krava u okviru proizvodnje mleka. Savremena poljoprivreda, vol. 60, br. 1-2, str. 7-14
StatSoft Inc (2004) Statistica, data analysis software system version 7. www.statsoft.com
Zech, F. (1999) Grundkurs Mathematikdidaktik: Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik. Weinheim-Basel: Beltz Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.